FP Dual

La Formació Professional Dual està basada en una major col·laboració i participació de les empreses en els sistemes de Formació Professional, propiciant una participació més activa de l’empresa en el propi procés formatiu de l’alumnat i, així, permetre que aquestes coneguen de manera més pròxima la formació que reben els joves, cada vegada més adaptada a les demandes dels sectors productius i a les necessitats específiques de les empreses. Amb la formació dual es pretén que l’empresa i el centre de formació professional estrenyen els seus vincles, conjuminen esforços i afavorisquen una major inserció de l’alumnat en el món laboral durant el període de formació.

Per model de Formació Professional Dual s’entén el conjunt de les accions que tenen com a finalitat proporcionar a l’alumnat una qualificació professional que combine la formació rebuda en un centre educatiu amb l’activitat formativa en una empresa, i, amb això, aconseguir la implicació de les empreses en el programa educatiu per a afavorir la inserció laboral i la contractació directa de l’alumnat.

L’objectiu principal de la Formació Professional Dual és el de marcar un camí d’evolució dels ensenyaments de Formació Professional en la Comunitat Valenciana cap a una major adequació de la formació dels futurs treballadors i treballadores a les necessitats de les empreses.