Equip directiu

Equip directiuEquip directiu. CURS 2020-2021

Triats entre els professors del claustre per a vetlar per la qualitat de l'ensenyament i perquè les activitats de l'institut es desenvolupen conformement al que s'estableix en la Constitució i els diferents Plans i Projectes que s'aproven en el Consell Escolar.

 

DIRECTOR: Sr. Luis Eloy Martín Mata
Responsable del Centre davant la comunitat educativa i representant de l'Administració Educativa en el centre, que a més s'encarrega de dirigir i coordinar totes les activitats de l'institut.

VICEDIRECTORA: Sra. Mª Teresa Díez Lobo
Col·labora amb el director i exerceix les seues funcions en la seua absència. A més és la responsable de les activitats extraescolars del centre.

CAP d'ESTUDIS DIÜRN:  Sr. Jorge Llorca Soriano
CAP d'ESTUDIS NOCTURN: Sra. Pilar Sánchez Cano
Responsables, entre altres coses, de: la coordinació acadèmica del centre, confeccionar els horaris i el control d'aquests, coordinar als tutors, la disciplina, coordinar les activitats pedagògiques dels caps de departament, coordinar el perfeccionament del professorat…

SECRETARI: Sr. José MIGUEL Baeza
S'encarrega d'ordenar el règim administratiu de l'institut, d'alçar actes de les reunions oficials, expedir les certificacions, del pressupost, de la comptabilitat i de vetlar pel manteniment material de l'institut.

SOTSSECRETARI: Sra. María Francisca Rodríguez
Apoya al secretari i exerceix les seues funcions en la seua absència.