Equip directiu

Equip directiuEquip directiu.

Triats entre els professors del claustre per a vetlar per la qualitat de l'ensenyament i perquè les activitats de l'institut es desenvolupen conformement al que s'estableix en la Constitució i els diferents Plans i Projectes que s'aproven en el Consell Escolar.

 

DIRECCIÓ: Sr. Luis Eloy Martín Mata
Responsable del Centre davant la comunitat educativa i representant de l'Administració Educativa en el centre, que a més s'encarrega de dirigir i coordinar totes les activitats de l'institut.

VICEDIRECCIÓ: Sr. Juan Damián Sánchez Portero
Col·labora amb el director i exerceix les seues funcions en la seua absència. A més és la responsable de les activitats extraescolars del centre.

CAPOLARIA D'ESTUDIS:  Sr. Jorge Llorca Soriano i Sra. Elena Garrigós Poveda
Responsables, entre altres coses, de: la coordinació acadèmica del centre, confeccionar els horaris i el control d'aquests, coordinar als tutors, la disciplina, coordinar les activitats pedagògiques dels caps de departament, coordinar el perfeccionament del professorat…

SECRETARIA: Sr. Fernando García Balmaseda
S'encarrega d'ordenar el règim administratiu de l'institut, d'alçar actes de les reunions oficials, expedir les certificacions, del pressupost, de la comptabilitat i de vetlar pel manteniment material de l'institut.

SOTSSECRETARIA: Sr. Clemente Moltó Borreguero
Apoya al secretari i exerceix les seues funcions en la seua absència.