Matriculació a la PAU

INSTRUCCIONS PER A la MATRÍCULA DE LA PAU
La matrícula per a la PAU ha de realitzar-se en la secretaria del centre , els dies 25 i 26 de maig, presentant la següent documentació:
1. Fotocòpia del DNI (totes dues cares).
2. Document de matrícula, facilitat en el centre amb el butlletí de notes (Descarrega'l ací: Documente Matrícula PAU).
3. El rebut de pagament que l'haurà de generar cada alumne/a a través de la web:
   https://cvnet.cpd.ua.es/uapagos2/pagarrecibo/recibo

L'estudiantat haurà d'indicar en:
-Concepte del rebut: Proves d'aptitud per a accés a Universitat.
-Observacions: PAU Ordinària/Extraordinària 2022 23.

D'aquest ingrés l'alumne haurà de conservar 2 resguards. Haurà d'entregar un d'ells en la Secretaria del seu centre juntament amb la documentació que justifique, en el seu cas, estar exempt o la reducció d'aquest.

 

INSTRUCCIONS PER Al TÍTOL DE BATXILLERAT
Per a obtindre el títol haurà de presentar-se en la secretaria del centre la següent documentació:
1.Fotocòpia del DNI (totes dues cares).
2.Justificant del pagament de taxa de 40’81€.
La Taxa es pot traure per Internet, seguint aquests passos:
- Model 046 GVA.
- Taxes per expedició de títols.
- Òrgan gestor: instituts d'Alacant, Taxa: Títol de Batxillerat (continuar).
- Seleccionar el tipus de matrícula. En cas de ser diferent de l'ordinària o es té bonifica-ción per la discapacitat s'ha de justificar en el moment de presentar la  sol·licitud. (continuar)
- S'emplenen les dades i se li dona a ACCEPTAR.
- Pas 1: IMPRIMIR (SEMPRE s'ha de donar a IMPRIMIR per a generar la taxa).
- Pas 2: PAGAMENT, aquest es pot realitzar en els caixers automàtics dels bancs imprimién-dola o per internet (després de donar-li a IMPRIMIR, heu de tornar a la pantalla anterior i llavors us deixarà realitzar el pas 2 que és el pagament).

3.Sol·licitud de Títol a expedir per la Generalitat degudament emplenada facilitada pel
centre o es pot descarregar per Internet en la pàgina de la Generalitat. (Descarrega-ho ací: Sol·licitud de títol)