Informació de les PROVES D’ACCÉS a Cicles Formatius de GRAU MITJÀ 2022

Inscripció

 • Del 21 al 30 de ma de 2022, els dos inclosos

Condicions d’accés

 • Tindre almenys 17 anys d’edat o complir-los durant l’any 2022

Validesa i efectes

 • Té validesa en tota Espanya

 • Haurà un 20% de places reservades per al alumnat que accedix per la prova

 • El certificat de superació de la prova no implica l’admissió automàtica. S’ha de formalitzar la sol·licitud d’admissió en el centre educatiu on es vulga realitzar el CF

Calendari

 • L’examen es realitzarà els dies 23 i 24 de maig de 2022

Per causa mèdica justificada i acredita es podrà realitzar el dia 31 de maig

Lloc de realització

 • La prova es realitzarà en el centre on es presente la sol·licitud i que impartisca cicles formatius de grau mitjà. Però no necessàriament haurà de ser el centre on vulgues cursar el cicle

 • A les proves, s’haurà de portar el DNI o equivalent

Documents d’inscripció

(Procés d’inscripció telemàtic)

Estructura de la prova

 • La prova consta de tres parts:

  • Part lingüística:

   • Llengua i Literatura (castellà o valencià)

   • Anglès

  • Part social:

   • Ciències socials, geografia i història

  • Part científica-matemàtica-tècnica:

   • Matemàtiques

   • Ciències Naturals

   • Tractament de la Informació i Competència Digital

 • Enllaç a exàmens d’anys anteriors

Exempcions

 • Estaran exempts de realitzar la prova (o part d’aquesta) els alumnes que hagen superat les matèries corresponents de l’Educació Secundaria Obligatòria i també amb altres situacions acadèmiques i/o laborals. Més informació a la normativa reguladora

 • Les exempcions s’hauran de fer constar en la sol·licitud d’inscripció

 • Els alumnes que demanen la exempció podran presentar-se, si ho desitgen, al examen de l’apartat. En aquest cas es tindrà en compte la nota més alta

Qualificacions

 • La nota final serà la mitjana de les tres parts de la prova. Si la nota final es igual o superior a 5 es considera superada, si bé la nota final només podrà calcular-se quan la nota de cada una de les parts de la prova siga igual o superior a 4. No obstant l’anterior, les qualificacions inferiors a 5 d’algun dels apartats de la prova, no podran considerar-se com a apartat superat en convocatòries posteriors.

 • Els exàmens es qualificaran de 0 a 10 punts. La nota de les parts serà la mitjana aritmètica ponderada. Les ponderacions son les següents:

  • Part lingüística:

   • Llengua i Literatura (castellà o valencià): 8

   • Anglès: 2

  • Part social:

   • Ciències socials, geografia i història: 10

  • Part científica-matemàtica-tècnica:

   • Matemàtiques: 5

   • Ciències Naturals: 3

   • Tractament de la Informació i Competència Digital:2


Si tens algun dubte pots preguntar en el correu electrònic:  46025507@edu.gva.esAnnexos


Horari – Prova de Grau Mitjà

23 de maig


Examen

Duració

9:00

Part Lingüística: Llengua i Literatura (Castellà o Valencià)

1 hora

10:15

Part Social: Ciències Socials, Geografia i Història

1 hora

11:30

Part Lingüística: Anglés

45 min

24 de maig


Examen

Duració

9:00

Part científica-matemàtica-tècnica: Matemàtiques

1 hora

10:15

Part científica-matemàtica-tècnica: Ciències de la Naturals

45 min

11:15

Part científica-matemàtica-tècnica: Tractament de la Informació i Competència Digital

45 minCalendari de les proves de Grau Mitjà


Dates

Inscripció *

Del 21 al 30 de ma

Publicació llistes provisionals d’admesos i reclamacions

27 d’abril

Reclamació llistes provisionals de persones admeses i excloses

Del 27 al 29 d’abril

Publicació llistes definitives d’admesos

5 de maig

Realització prova

23 i 24 de maig

Publicació llistes provisionals qualificacions

30 de maig

Reclamació llistes provisionals qualificacions ¹

Del 31 de maig al 1 juny

Termini d’entrega de documentació justificativa

Del 21 de març fins al 30 de juny

Publicació llistes definitives qualificacions

Del 3 juny al 1 de juliol

Entrega de certificats

Del 3 juny al 4 de juliol


* La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, davant la situació actual originada per la COVID-19, i amb la finalitat d’evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària dels centres docents especificats en els annexos X i XI de la RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional. Es pot consultar el correu electrònic dels centres ací: Grau Mitjà

¹ Les reclamacions de qualificacions es realitzaran per escrit


Per a més informació, pots consultar amb el Departament d’Orientació i al següent enllaç: Informació Proves d’Accés als Cicles Formatius Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, on trobaràs tota la informació i documentació necessària tant per a fer d’inscripció com també models d’examen per a preparar les proves.