Procés d’elecció de l’alumnat del cicle mitjà per a fer pràctiques FCT en Europa

IES Rascanya in Europe

Enllaç per a descarregar la instància per a participar en el procés de selecció.

El present curs 2021/22, l’IES Rascanya-Antonio Cañuelo, després d’un any i mig parats per la pandèmia, reprenem la senda Erasmus al nostre institut, amb més força i il·lusió. Per tot això, enguany disposem de quatre beques Erasmus + per a alumnes del cicle de grau mitjà que estudien al nostre institut

El projecte anomenat “Aprenentatge professional, personal i lingüístic en França III” amb número 2020-1-ES01-KA102-079792 , està enquadrat dins del programa Eramus + de la Unió Europea. Aquest és el tercer projecte d’aquest tipus que promovem al IES Rascanya-Antonio Cañuelo i està enfocat als alumnes des cicles de grau mitjà del nostre centre.

Gràcies a la col·laboració que tenim al Lycée des Métiers de l’Eco-Construction et du Bâtiment de Montpellier i el Lycée des Métiers Barthelemy Thimonnier de L’Arbresle, Lyon, quatre alumnes de l’IES Rascanya aniran durant un mes a França, i faran una part de la seua formació FCT en empreses associades als nostres socis francesos durant el tercer trimestre escolar del present curs.

Aquest projecte té com objectius els de millorar la inserció laboral dels nostres estudiants, així com la millora de les habilitats lingüístiques, les capacitats professionals i potenciar el creixement personal i intercultural dels participants.

Finalment , no podem deixar de costat, que aquest projecte també contribuirà a l’objectiu sempre present en la filosofia del nostre centre des de la seua creació que és el reforçament d’una veritable ciutadania europea on professors i alumnes descobriran els valors culturals dels països visitats.

Criteris de preselecció de l’alumnat.

Obrim un període d’inscripció d’un mes, des de l’12 d’octubre de 2021 a 31 d’Octubre de 2021 per a preseleccionar els alumnes interessats en en participar en aquesta mobilitat. Els criteris per a ser preseleccionats seran:

  • Ser alumne del cicle de grau mitjà l’IES Rascanya-Antonio Cañuelo durant el present curs escolar 2021-22 o l’anterior 2020-21.
  • Presentar en secretaria del centre la instancia adjunta durant el període d’inscripció.

Els alumnes preseleccionats assistiran a classes de Francès i cultura francesa durant el present curs, a més a més participaran en les activitats de la plataforma Etwinning amb alumnes francesos

Criteris de selecció dels dos alumnes seleccionats per a fer la mobilitat

Las selecció dels dos alumnes que faran la mobilitat en Montpelier es farà en Gener de 2020. La puntuació serà

  • Coneixements lingüístics de Francès- Màxim 10 punts.
  • Participació en el curs lingüístic -cultural. Màxim 10 punts
  • Participació en la plataforma Etwinning. Màxim 10 punts
  • Expedient acadèmic: per cada excel·lent 3 punts, per cada notable 2 punts, per cada bé 1 punt.
  • Mitjançant una entrevista i una avaluació continuada durant el curs s’avaluarà l’actitud de l’alumne , es a dir la puntualitat, l’assistència a les classes, el respecte i el treball en equip. Màxim 10 punts.
  • Serà imprescindible per a participar en la mobilitat aprovar les assignatures necessàries per estar en disposició de fer les FCT.

Comitè de selecció

Per al procés de selecció dels alumnes se crearà un comitè de professors format per:

-El coordinador de projectes europeus que actuarà com a president.

-El cap d’estudis de cicles que actuarà com secretari.

-Els caps de departament d’electricitat i de manteniment que actuaran com vocals.

Finalitzat aquest procés s’alçarà acta i es publicarà en la web del centre i al cartell d’anuncis.