Beca de mobilitat erasmus+ per a formació en Països de la unió europea per al professorat

ES CONVOCA PROCÉS DE SELECCIÓ DE PROFESSORS I PROFESSORES DE L’IES RASCANYA-ANTONIO CAÑUELO QUE IMPARTEIXEN MÒDULS EN CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR A PER A LA CONCESSIÓ D’UNA BECA DE MOBILITAT ERASMUS+ PER A FORMACIÓ EN PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA.

1.- Es convoca procés per a la selecció de quatre professors/es de IES Rascanya que imparteixen mòduls en cicles formatius de formació professional de grau superior per a realitzar una mobilitat amb beca Erasmus+ de formació per observació (Job Shadowing) dins del projecte 2020-1-ES01-KA103-079788, amb països de la Unió Europea o associats.

2.- Com a objectiu, en aquesta beca perseguim donar a conéixer la metodologia, els materials i coneixements dels professors i professores europeus de formació professional a l’aula i/o al taller, També, immersos com estem en nostre centre en la implantació de la formació professional dual, aquesta mobilitat de professorat ens permetrà aprofundir en el coneixement del sistema de formació professional dual a Europa. Per tant, aquesta beca està dirigida als professors de formació professional de grau superior del nostre institut.

3.- Aquestes beques consten d’una ajuda per a viatge, manutenció i allotjament.

4.- L’estada es realitzarà durant el curs escolar 21/22 i abans del 31 d’abril de 2022

5.- Per a participar en el procés, s’haurà d’entregar la sol·licitud de participació en la Secretaria del Centre abans del final del mes de novembre de 2021, no obstant, si arribats a eixa data no s’han cobert les quatre places, s’ampliarà el plaç fins al final del mes següent i així successivament fins a esgotar les quatre places.

6.- Els professors/es seleccionats es buscaran l’institut europeu on faran la formació, no obstant, se’ls oferirà, ajuda, assessorament i contactes per realitzar aquesta recerca.

7. Per a la selecció dels candidats es formarà un tribunal que tindrà en compte els següents criteris:

A) Requisit indispensable: impartir algun mòdul en un cicle superior a l’IES Rascanya.

B) Coneixement d’idiomes del país visitat: B2 o superior:15 punts,

C) Altres idiomes: Anglés B2 o superior: 10 punts.

D) Implicació en projectes Erasmus en el centre: Màxim 10 punts

8.– Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es realitzarà la selecció per un comité que estarà compost per:

1. El Director del Centre, en qualitat de President.

2. El Cap d’Estudis de cicles, en qualitat de Secretari..

3. El Coordinador de programes Erasmus, en qualitat de vocal.

9.- Qualsevol incidència no recollida en la present convocatòria la resoldrà el Comité de Selecció.

Els participats es comprometen a realitzar un pla de difusió en el departament, centre i els alumnes de la mobilitat.

Veure instància participació PROFESSOR