Curs Gestió de conflictes a les escoles (Porto, Portugal)

La nostra professora i coordinadora de convivència i igualtat ha realitzat un curs a Porto sobre la gestió de conflictes a les escoles. L’objectiu del curs era conèixer formes i estratègies per abordar els conflictes que es generen al nostre centre però també saber com previndre’ls. 

El curs estava centrat en els models de gestió de conflictes a l'escola. S’han estudiat 4 models denominats: "infusió curricular", programes de mediació, estratègies a classe i enfocament comprensiu. Dins el model d’infusió curricular, s’ha vist com totes les assignatures del currículum es poden utilitzar per conscienciar l’alumnat en la cultura de la resolució pacífica del conflictes. Els programes de mediació ja ens són coneguts perquè al nostre centre comptem amb un equip de mediació i molts alumnes i professorat estan formats en aquest camp, per això algunes de les coses que s’han tractat com, per exemple, les passes que cal seguir per a una escolta activa dels agents en conflicte ja ens eren coneguts perquè són les que apliquem en el nostre grup de mediació. 

La idea principal que hem tret d’aquest models és que cal tindre unes regles consensuades per tots però també unes conseqüències que cal aplicar SEMPRE quan es trenquen eixes regles. Si no apliquem les conseqüències, les regles no seran efectives i no serviran per solucionar conflictes.  

Una part important del curs ha estat centrat en la part més psicològica i s’han estudiats els filtres que s’apliquen davant les diferents situacions externes i com estos filtres condicionen el comportament. Altre punt important que s’ha tractat ha estat el del complex món de les emocions. S’han treballat les cinc emocions: l'alegria, la ira,  la tristor, la por i la repulsió i, a través d'un programa anomenat L'atles de les emocions s’han vist les diferents reaccions que es donen a un fet segons l' emoció que sentim, com les emocions són naturals i no les podem evitar però sí podem intentar treballar les diferents respostes que poden haver davant una emoció 

La resta del curs ha estat més pràctica, hem descobert programes per treballar les emocions que ja s’apliquen a algunes escoles. De fet una de les participant del curs que treballa a una escola de Chicago on s’aplica un d’eixos programes ens ha explicat de primera mà en què consisteix. També s’han vist vídeos sobre pràctiques restauratives, algunes de les quals ja les apliquem a través del grup de mediació. Altre recurs treballat han sigut diferents pàgines web sobre els valors i la resolució de conflictes que es poden aplicar a les escoles. 

En definitiva, un curs productiu amb algunes idees noves per poder aplicar al nostre centre i al grup de mediació. 

 El proyecto KA121 está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de este artículo/ noticia es responsabilidad exclusiva del IES La Patacona y ni la Comisión Europea ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que se pueda hacer de la información aquí difundida.

erasmus
Imagen de WhatsApp 2024-07-16 a las 12.22.29_afedd9fd

El Director de l’IES La Patacona participa al curs d’Erasmus+ “Educational Leadership” a Porto (Portugal)

Josep Cachuto, Director de l’IES La Patacona, va participar al curs d’Erasmus+ “Educatonal Leadership” del 28 de març al 3 d’abril de 2024 a la ciutat de Porto (Portugal). Aquest curs estava dirigit a membres d’equips directius de centres educatius de tota Europa per a aprofundir en les tècniques de lideratge i gestió en entorns educatius. Al curs hi havia representants d’equips directius de centres de Rumania, Itàlia, Eslovènia, Estonia i Espanya. 

El curs començà amb una primera classe de presentació de tots els assistents al curs i amb una anàlisi dels nous reptes dels sistemes educatius i com afrontar-los. Després de la classe també vàrem aprofitar per fer un tour i conèixer la ciutat. 

El curs continuà amb una anàlisi dels diferents estils de lideratge amb els seus avantatges i inconvenients. I també vàrem fer una proposta d'optimització entre els diferents estils: el lideratge transformacional. Després d'açò vàrem fer unes dinàmiques de grup per a posar en pràctica el que havíem vist a la teoria. 

Després vàrem tractar els temes de l'educació emocional i la comunicació efectiva. I com aquests temes podien influir positivament en una comunitat educativa. També vàrem fer un taller pràctic de comunicació internacional i intercultural. 

A la quarta jornada vàrem tractar les diferents maneres de promoure el desenvolupament i l'evolució a l'ecosistema escolar. I a la cinquena i final jornada vàrem fer unes dinàmiques de grup per a posar en pràctica tots els conceptes tractats al curs, vàrem compartir la informació de tots els diferents centres educatius del professorat participant i finalment vàrem rebre els certificats de superació del curs. 

En resum va ser un curs interessant, productiu i ben organitzat, tant des del punt de vista dels continguts tractats com des del punt de vista del coneixement de la resta de participants i de l'establiment de nous contactes europeus. La professora del curs també va fer un bon treball i la logística, organització i activitats proposades per l’entitat organitzadora varen ser molt adequades. Per últim la ciutat on es va celebrar el curs, Porto, també va ser interessant de conèixer. Per tant una experiència formadora i agradable en tots els aspectes. 

Només ens queda agrair a les institucions i als centres col·laboradors que fan possibles aquests projectes i l'experiència magnífica que suposen per a la millora de la qualitat educativa i la formació dels nostres claustres. 

El projecte 2023-1-ES01-KA121-SCH-000126430 està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d'aquest article/notícia és responsabilitat exclusiva de l'IES La Patacona i ni la Comissió Europea ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que es puga fer de la informació ací difosa. 

erasmus
5

Movilidad alumnado y jobshadowing a Vantaa (Finlandia)

El IES de La Patacona realiza un intercambio de alumnos de larga duración y participa en un Jobshadowing en un Instituto público de Vantaa (Finlandia).

Natalia Alvaro, profesora de Educación Física de la IES La Patacona, visitó del 2 al 6 de octubre el Instituto de Secundaria Vaskivuoren Lukio. Además, durante su estancia, acompañó a dos estudiantes de 1º de bachillerato del IES La Patacona que comenzaban un intercambio de 5 semanas con el mismo Instituto.

El Institito Vaskivuoren Lukio  tiene 1200 estudiantes, de edades comprendidas entre 16 y 19 años. Se trata de un centro de bachillerato especializado en danza, música y producción audiovisual.

Tanto el contenido académico como el perfil del alumnado es significativamente diferente del nuestro. En Finlandia los estudiantes destacan por su autonomía tanto al elegir su itinerario formativo como en la asistencia y participación en clase donde está permitido utilizar el portátil, el móvil e incluso cascos. Esto último sería impensable en España, y sin duda constituye una diferencia muy importante que puede hacernos reflexionar.

En cuanto al sistema educativo finlandés, hay que tener en cuenta que funciona por módulos y créditos de forma similar a la Universidad en España. Así, cada estudiante cursa una cantidad de créditos obligatorios, pero también elige cómo conseguir los créditos restantes entre una serie de asignaturas opcionales. De esta forma, cada alumno y alumna tiene un horario individualizado y no existe el concepto grupo/clase fijo e inamovible. Además, allí las asignaturas no tienen una duración anual, sino que cada asignatura (llamada módulo) comprende 7 semanas y luego termina, dando lugar a otro módulo.

Otra diferencia considerable en el sistema educativo de este país es que la evaluación continua prácticamente no existe, y el proceso de evaluación se reduce a un examen al final de cada módulo. De esta forma, el profesorado proporciona “feedback” al alumnado respecto a su aprendizaje y realiza observaciones para que mejore los aspectos que considere necesarios. En caso de no aprobar el módulo, situación extraordinaria, podrá repetirlo, pero no es obligatorio y puede realizar el módulo siguiente sin haber aprobado el anterior.

La Educación Física en concreto solo es obligatoria durante dos módulos de 6 semanas cada uno. Durante esas semanas el alumnado tiene 1 clase por semana de 75 minutos. Posteriormente, podrá elegir opcionalmente si continuar o no. En relación a los contenidos y metodologías de las clases de Educación Física, se prioriza la participación por sobre el rendimiento y el nivel de exigencia es muy bajo comparado al sistema educativo español. Además, por una cuestión de limitación en la cantidad de horas no se pueden enseñar tantos deportes como se hace en España ni mucho menos en profundidad.

Por otra parte, el sistema educativo finlandés presta especial atención al cuidado de la salud a través de hábitos de vida saludables como la actividad física y la alimentación. Para ello, dentro del itinerario formativo obligatorio tienen dos cursos (módulos) de Educación para la salud y un tercer módulo que es facultativo según el interés de cada individuo.  Relativo a esta cuestión, en el sistema educativo español, si bien se encuentran contenidos similares dentro del currículo de la ESO y Bachiller, resulta complicado abordarlos en profundidad por una cuestión de horas disponibles. Por ello, me parece una iniciativa muy positiva en Finlandia el dedicar horas exclusivas a esta formación que sin duda es muy necesaria para el futuro de cualquier adolescente.

El proyecto KA121 está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de este artículo/ noticia es responsabilidad exclusiva del IES La Patacona y ni la Comisión Europea ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que se pueda hacer de la información aquí difundida.

erasmus
1

Job shadowing a Royan (França)

La nostra professora Laura Torró ha realitzat un job shadowing a Royan, una localitat prop de Bordeaux, França. L’objectiu ha sigut conéixer les diferències i semblances entre ambdós sistemes educatius i observar i participar en la realitat docent francesa.

El comité Erasmus + de l’escola va organitzar un horari molt variat i complet per poder assistir a diversos àmbits del centre: aules específiques, departament de llengües i música, aules d’estudi, biblioteca, etc. A més, va conèixer de primera mà alguns espais diferents que no tenim al centre i va parlar amb diversos càrrecs i professors: directora, cap d’estudis, secretària, professors de llengües i música, etc. Participar en les classes va ser molt engrescador, ja que els va poder explicar les característiques i el funcionament del nostre centre i també, van poder crear lligams i comentar allò que ens uneix i ens diferencia. Va ser especialment interessant poder participar en la creació d’un festival de música que es realitzarà a nivell comarcal on participaran molts dels instituts de la zona. La preparació de l’espectacle creava una gran motivació i interès en l’alumnat que hi participava.

El sistema educatiu francès, tot i tindre diferències, presenta moltes similituds amb el nostre. L’organització del personal docent en els diferents departaments i la metodologia de les classes no s’allunyen en excés de la utilitzada al nostre centre. En canvi, en qüestions de serveis, d’organització interna i de coordinació sí que hi ha diferències: l’alumnat dina al centre en una cantina i fa horari de vesprada, hi ha una persona que s’encarrega íntegrament de la biblioteca, a més d’haver-hi altres càrrecs que no tenen una equivalència exacta en el nostre sistema, com per exemple, dos directors.

Una de les diferències amb el nostre sistema educatiu que més li ha cridat l’atenció, d’una banda, és l’itinerari acadèmic, d’aquesta manera, l’alumnat tria tres assignatures troncals de les quals tindrà classes de dos hores, fet que permet un màxim aprofundiment i anàlisi de la matèria, sobretot en els cursos més alts. Açò possibilita que l’alumnat tinga una major motivació i base de continguts a l’hora de continuar els estudis superiors, ja que estan centrant-se i desenvolupant-se en allò que més els motiva i els interessa. D’altra banda, el sistema educatiu francés diversifica més les etapes i espais, és a dir, diferencien una etapa anomenada collège a la qual va alumnat d’entre 11 i 14 anys i els lycées, on van alumnes dels 15 als 18 anys. Pel que fa a la infraestructura del centre, les diferències són notòries: compta amb cafeteria, biblioteca molt gran i ben equipada, sales d’estudi amb instruments musicals per al batxillerat de l’especialitat de música, aula de música amb tot tipus d’instruments, etc. En relació a les TIC, les instal·lacions són similars.

En conclusió, esta mobilitat ha permés a la nostra companya veure l’educació des d’un punt de vista diferent, per a enriquir-se i fer un treball de reflexió sobre allò que ja ens uneix i allò que podríem tractar d’implementar al nostre centre i sistema educatiu.

El proyecto KA121 está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de este artículo/ noticia es responsabilidad exclusiva del IES La Patacona y ni la Comisión Europea ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que se pueda hacer de la información aquí difundida.

erasmus
9

Job shadowing en Halden (Noruega)

Nuestras profesoras Mar Vidal y Carolina Caballero realizaron un jobshadowing en el centro Videregående Skole, en Halden, Noruega, que se encuentra al sur del país, relativamente cerca de su capital, Oslo. El objetivo ha sido conocer las diferencias y similitudes entre ambos sistemas educativos y observar, de primera mano, la realidad docente en el país nórdico.

El comité Erasmus + de la escuela organizó un horario muy variado y completo para poder observar el centro: aulas específicas, departamento de Economía y departamentos de lenguas, Tecnología y Educación Física. Además, mantuvieron conversaciones con diversas figuras del centro, como la jefe de estudios y profesores de diversos departamentos: Economía, Inglés, Educación física y Tecnología, principalmente. Por otra parte, este Jobshadowing coincidió con un proyecto de Economía y se realizaron algunas actividades conjuntas con el alumnado participante.

El sistema educativo noruego, a pesar de ser geográfica y culturalmente distante al nuestro, presenta muchas más similitudes con nuestra realidad educativa de las que inicialmente pensábamos. La organización del personal docente en los diferentes departamentos y su metodología de trabajo no difieren en exceso a la utilizada en nuestro centro. Sin embargo en cuestiones de coordinación interna (reuniones, claustros, comunicaciones con los/as alumnos/as y familias, etc...) se han observado algunas diferencias que quizás se puedan implementar aquí en nuestro centro, para una mayor eficiencia.

En cuanto a la infraestructura del centro y la dotación tecnológica y digital, las diferencias son notorias (ordenador personal para cada alumno, aulas para la realización de trabajos en grupo del alumnado, zonas de descanso y ocio, cantina saludable, etc). Esperamos que, en las futuras instalaciones del instituto, podamos tener un centro similar a éste.

De otro lado, también tuvieron la oportunidad de visitar un instituto en Suecia, concretamente en Strömstad, a tan solo media hora de Halden, que se encuentra muy cerca de la frontera de ambos países. Este centro, el Strömstad Gymnasium, en un centro donde se imparte Bachillerato y Ciclos Formativos. En cuanto a infraestructuras se parece más al nuestro, al ser un centro más antiguo, y comparten instalaciones con la escuela de adultos.

Tanto el alumnado de este centro sueco como el de Halden, asisitió a una feria-concurso de emprendimiento juvenil, donde los estudiantes de último curso exponían sus proyectos de empresa y lo explicaban ante un jurado. Este tipo de actividades también las llevarán a cabo nuestros estudiantes de Economia en el próximo curso.

Cerca de este instituto sueco se encuentra la empresa de logística Maersk, la cual tanto alumnado como profesorado tuvo oportunidad de visitar. Allí, la persona encargada de recibirles, realizó una presentación de la empresa explicando la proyección futura y, además, comentó al alumnado de Economía las oportunidades laborales futuras en el país y también en la propia empresa, animándoles a participar, cuando acaben sus estudios, en los futuros procesos de selección de la compañía.

En definitiva, esta movilidad ha permitido a nuestras compañeras ver la educación desde un prisma diferente para, así, realizar un trabajo de reflexión sobre aquello que ya nos une y aquello que podemos tratar de aplicar en nuestro centro para mejorar nuestra labor docente. Además, también trataremos de poner en valor aquellos aspectos que nuestros compañeros noruegos considerar positivo de nuestro sistema.

El proyecto KA121 está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de este artículo/ noticia es responsabilidad exclusiva del IES La Patacona y ni la Comisión Europea ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que se pueda hacer de la información aquí difundida.

erasmus
2

Jobshadowing en Poznan (Polonia)

Las amplias posibilidades que ofrece el programa Erasmus + implican un estudio y análisis profundo y continuo de las mismas. Con el objetivo de seguir creciendo como centro interesado en la internacionalización, IES La Patacona participó en una nueva movilidad de profesorado.

Desde el lunes 29 de enero al viernes 2 de febrero de 2024, una de las profesoras de Lengua Castellana y Literatura del IES La Patacona, Mayte Valls, estuvo en Poznan, una de las ciudades más bonitas de Polonia, participando en una movilidad “jobshadowing”. Esta estancia, en concreto, contribuye a un doble objetivo. Por un lado, permite al profesorado conocer nuevos sistemas educativos, intercambiar experiencias docentes e iniciarse en nuevas metodologías que favorezcan su labor en su escuela de origen. Y por otro lado, posibilita el diálogo para plantear futuros proyectos con los estudiantes acercándolos a nuevas realidades, abriéndoles la mente a nuevas culturas y mejorando sus herramientas comunicativas.

Durante cinco días, la profesora Mayte Valls participó de forma activa en diferentes reuniones informativas y de preparación de futuros proyectos. Además asistió a diferentes clases para ver de cerca la forma de trabajar del XIV Liceum Ogólnosksztalcące im.Kazimierza Wielkiego (Poznan).

Dejando a un lado la cordialidad y la amabilidad propia de los ciudadanos de Poznan, es necesario destacar la importancia que dan a la comodidad en el centro educativo para que las horas de estudio y trabajo sean más útiles y provechosas.

Tras el cordial recibimiento del primer día, la docente pudo asistir a las clases de inglés y observar, de cerca, la metodología empleada para la enseñanza de lenguas. Es reseñable como logran adaptarse al nivel real del alumnado empleando metodologías acordes a esa realidad, desde la clase conductual para iniciarlos en la gramática hasta el aprendizaje dialógico para favorecer el uso instrumental y comunicativo de las lenguas.

Durante el segundo día, participó en las clases de Educación Cívica donde el alumnado representó un debate parlamentario con una auténtica simulación donde el respeto, la educación y unos argumentos bien fundamentados fueron clave de la situación de aprendizaje. También pudo reunirse con una de las profesoras de Lengua y Literatura polaca para intercambiar metodologías de aprendizaje de la lengua materna. Para finalizar, pudo asistir a una clase presencial de polaco en la que los estudiantes realizaron, en grupo, una breve exposición oral, pues esta destreza es básica ya que se exige en las pruebas de acceso a la Universidad.

El miércoles resultó ser un día largo y muy provechoso. Participó en las clases de polaco donde disfrutó de una interesante exposición por  parejas sobre los mejores autores polacos. El alumnado, de forma excepcional, por la presencia de un profesor de habla no polaca, tradujo toda la información al inglés para hacerla partícipe de un tema tan interesante. Trabajó , también, con una de las tutoras de los niveles más altos en un taller de relajación que ayuda al alumnado a enfrentarse a los exámenes.

Durante los días siguientes, pudo dirigir algunas de las clases de español y así aportar su granito de arena al aprendizaje de una lengua cada vez más demandada por los estudiantes. Para finalizar su estancia, fue partícipe de varias clases de lengua inglesa y española. En esta ocasión, el docente responsable eligió el aprendizaje basado en juegos para activar la dinámica de la clase y aprender de una forma más divertida.

La experiencia ha fortalecido herramientas y sistemas ya implementados en el IES La Patacona y ha abierto nuevas puertas para que siga creciendo como centro interesado en la internacionalización del alumnado y el profesorado promoviendo valores como la igualdad, las sociedades más justas y democráticas.

El proyecto KA121 está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de este artículo/ noticia es responsabilidad exclusiva del IES La Patacona y ni la Comisión Europea ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que se pueda hacer de la información aquí difundida.

erasmus
JS Maite peq

Job shadowing en Halden videregående skole (Halden, Noruega)

Nuestras profesoras Marien Gómez y Miriam Revert realizaron un jobshadowing en el centro Videregående skole en Halden, al sur de Noruega, muy cerca de la frontera con Suecia.

El objetivo ha sido conocer el sistema educativo noruego y observar diferentes metodologías, experiencias y sistemas de evaluación, tanto en inglés, como en economía. La comisión de Erasmus+ del instituto organizó un horario variado para que pudiesen observar las muchas realidades del centro: aulas específicas, departamentos de orientación para Bachillerato y Ciclos Formativos, como también los departamentos de lenguas y economía. Además, mantuvieron conversaciones con el profesorado de economía, emprendimiento, marketing, inglés y lenguas, así como con el equipo directivo.

Por otra parte, este jobshadowing coincidió con la semana que el centro dedicaba a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, por lo que pudieron asistir a algunas actividades programadas en este sentido. Una de ellas fue un intercambio de ropa en el que se insistía en la importancia del consumo responsable y la moda ética. Esta actividad entraba dentro del marco del ODS 12. Producción y consumo responsables. Además, y de forma permanente, se ofrece al alumnado fruta de manera gratuita y la posibilidad de tomar un desayuno nutritivo en el instituto (también sin coste). Todo dentro de los valores del centro en cuanto a vida sana y con también la intención de ayudar a las familias que disponen de menos recursos. Estas iniciativas fomentan el cumplimiento del ODS 3. Salud y bienestar y del ODS. 10. Reducción de las desigualdades.

En cuanto al sistema educativo noruego, y a pesar de ser geográfica y culturalmente distante, cabe señalar que presenta más similitudes con nuestra realidad educativa de las que se podrían intuir inicialmente. La organización del personal docente en diferentes departamentos y su metodología de trabajo no difieren en exceso. Como en nuestro centro, se trabaja mucho en equipo y se le da libertad al alumnado para que desarrolle sus proyectos. Se fomenta mucho la autonomía y la responsabilidad del alumnado para que consiga los objetivos educativos.

Una de las diferencias con nuestro sistema educativo es la existencia de muchas especializaciones en los estudios de Bachillerato. Por ejemplo, dentro del ámbito económico, existen tres especializaciones: Economía de la empresa y Emprendimiento, Economía y Marketing. Asimismo, el alumnado realiza exámenes finales en cada uno de los dos semestres de los que se compone el curso, siendo la evaluación mucho menos continua de lo que suele ser en España. Estas pruebas fomentan la responsabilidad en el alumnado, que también debe aprobar todas las materias para poder presentarse a las pruebas finales que le darán acceso a la universidad.

En cuanto a la infraestructura del centro y la dotación tecnológica y digital, existen diferencias. El alumnado debe disponer de un ordenador personal (existen becas para las familias que lo necesiten), cada profeso/a dispone de despacho con ordenador personal y espacio para trabajar autónomamente o en equipo, diferentes proyectores en cada aula, regletas con enchufes en cada mesa y zonas de trabajo en equipo para que el alumnado pueda reunirse con sus compañeros/as.

Esta movilidad ha sido inspiradora para nuestras compañeras, ya que observar nuevos entornos permite nutrir la creatividad necesaria para seguir mejorando las metodologías docentes o técnicas de evaluación. Al final, todo este trabajo está enfocado para que repercuta positivamente en nuestra labor docente y así posibilitar que el alumnado se desarrolle como personas autónomas, responsables y felices.

Solo nos queda agradecer a las instituciones y a los centros colaboradores que hacen posible la realización de estos proyectos, la experiencia magnífica que supone para la mejora de la calidad educativa y la formación de nuestros claustros.

Para más información sobre estos proyectos, puedes acceder a:

Nuestro blog: https://sites.google.com/iespatacona.com/talent-ed/mobilitats

y seguirnos en redes sociales:

-Twitter: @ieslapatacona

-Facebook: https://es-es.facebook.com/ieslapatacona/

-Instagram: https://www.instagram.com/ieslapatacona/ #Talent-ED

-YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCQEayPEVH8i-rH7suoCkQuw

El proyecto KA121 está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de este artículo/ noticia es responsabilidad exclusiva del IES La Patacona y ni la Comisión Europea ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que se pueda hacer de la información aquí difundida.

erasmus
Noruega JS 4

Job shadowing en Lycée Cordouan (Royan, Francia)

Una profesora de Educación Física del IES La Patacona, observa durante una semana el funcionamiento del sistema de enseñanza plurilingüe en Royan (Francia) gracias a un proyecto Erasmus+ KA121

El programa Erasmus+ de la Unión Europea ofrece oportunidades de formación a través de intercambios y cursos tanto a docentes como alumnado, del ámbito de Educación Escolar, Formación Profesional, Educación Superior y Educación de Personas Adultas. Gracias a este programa, he podido presenciar cómo se aplica la metodología CLIL en la enseñanza de Educación Física en el Lycée Cordouan en Royan (Francia).

Esta movilidad Erasmus + contribuye al aprendizaje de nuevas metodologías y nuevos recursos para el profesorado a partir de la experiencia de otros centros educativos.

El Lycée Cordouan tiene aproximadamente 1300 alumnos y alumnas, en edades comprendidas entre 15 y 18 años. Este Instituto ofrece dos líneas dentro del programa de plurilingüismo conocidas como “Grupo Euro” en las cuales la enseñanza se realiza utilizando el Español o el Inglés como lengua vehicular. Para ello se emplean diferentes metodologías CLIL, que permite al docente transmitir el conocimiento específico de las asignaturas a través de otra lengua diferente a la materna.

Para formar parte del Grupo Euro, el alumnado debe aplicar al terminar la educación primaria, y presentar su boletín de notas. Posteriormente, un grupo de profesorado del Instituto selecciona a aquel alumnado con el perfil más apropiado, teniendo en cuenta sus calificaciones en la primaria, así como también el informe de los docentes de esa etapa. Un elemento importante tenido en cuenta es el nivel de inglés / español y cualidades como la autonomía, y motivación hacia el aprendizaje. En el caso de la línea de enseñanza en inglés, también se tendrá en cuenta la calificación en la asignatura de Educación Física, así como el interés hacia el deporte, ya que posteriormente tendrán una elevada carga horaria de ésta.

Como consecuencia de este sistema de selección, el alumnado que finalmente accede al programa de enseñanza-aprendizaje plurilingüe, está muy motivado y se muestra pro- activo.

Otro de los aspectos que más me ha llamado la atención respecto al funcionamiento de este sistema plurilingüe es la inmensa coordinación y comunicación entre los departamentos de inglés y Ed. Física a la hora estructurar el currículum que se impartirá. Se establecen contenidos y objetivos comunes, así como proyectos interdisciplinares, lo que se traduce en un considerable ahorro de tiempo y de recursos. Además, el alumnado aprende de manera vivencial y puede aplicar los aprendizajes de forma tangible e inmediata, contribuyendo así a un aprendizaje significativo. Otra de las diferencias más importantes respecto a la enseñanza plurilingüe en España es la formación especializada que recibe el profesorado en Francia para hacer frente a este desafío.

En cuanto a la infraestructura del centro y la dotación tecnológica, las diferencias son notorias. El Lycée Cordouan cuenta con tres gimnasios cubiertos completamente equipados, así como con material específico para todas las disciplinas que imparten. A nivel de TIC, el Dpto. Educación Física cuenta con 20 tablets para alumnado y 6 para profesorado, proyectores en cada gimnasio, y pulsómetros para cada alumno, así como brújulas, cronómetros y mapas.

Las clases de Educación Física en inglés, en el Lycée Cordouan

Uno de los aprendizajes más importantes que he realizado en esta experiencia es respecto a la estructuración de una clase de Educación Física mediante CLIL. En primer lugar, la asignatura se sustenta en la metodología de “clase invertida” dentro de la cual, el alumnado tiene que acudir a clase habiendo ya visto un vídeo o leído un artículo relacionado con el contenido a trabajar en la semana. Así cuando asiste a clase ya conoce un poco de vocabulario específico, así como los conocimientos esperados. Posteriormente, la metodología que prevalece durante las sesiones es la resolución de problemas y aprendizaje cooperativo. A nivel práctico, la sesión concretamente se divide en tres partes:

  1. La profesora expone en el proyector una temática para debatir y un vocabulario de ayuda para utilizar. Durante los primeros 10 minutos el alumnado conversa entre sí en inglés sobre la temática propuesta. El tema propuesto está relacionado al contenido que se está trabajando en clase.
  2. Se expone en el proyector el esquema de la sesión, las actividades a realizar y el resultado de aprendizaje esperado para esa sesión.
  3. El alumnado realiza el calentamiento de forma autónoma. Los grupos mayores se encargan de hacerlo solos mientras que los más pequeños lo realizan utilizando una tablet por grupo donde pueden ver ejercicios e imitarlos.
  4. Por último, la profesora explica el ejercicio que se tiene que realizar y el alumnado comienza a trabajar. Siempre trabajan en grupo y se comunican en inglés.

Merece la pena destacar el elevado grado de autonomía del alumnado tanto para organizar grupos, realizar el calentamiento, así como para trabajar en clase. La autonomía es uno de los pilares en la asignatura y desde inicio de curso se fomenta y potencia esta habilidad. También resulta interesante comentar que tienen clase de Educación Física un día a la semana durante dos horas, lo cual ofrece diferentes alternativas respecto a España donde tenemos dos horas semanales en la ESO y tres en Bachillerato pero repartidas en dos y tres sesiones respectivamente.

Otra de las diferencias más llamativas es la selección y cantidad de contenidos a impartir, y también el protagonismo que tiene el alumnado para elegir. Al comienzo de curso el departamento de Educación Física se coordina para ofrecer cuatro “paquetes o grupos de deportes a realizar”, cada uno de estos paquetes comprende 3 deportes y será impartido por un docente. El alumnado podrá seleccionar en orden de preferencia qué grupo de deportes le gustaría tener a lo largo del curso. En función de esa selección, se agrupará al alumnado intentando respetar sus intereses. A la hora de seleccionar los deportes para ofertar y agrupar, el profesorado debe tener en cuenta el currículum que establece una serie de requisitos que se deben respetar. Por ejemplo, algunos de los agrupamientos son bádminton - condición física – acrosport, orientación – ping pong – aerobic, resistencia – balonmano – squash.

De esta manera, el tiempo dedicado a cada disciplina es suficiente para enseñarlo en profundidad y el alumnado llega a tener un nivel de conocimiento de este elevado. Entre los aprendizajes esperables se pueden agrupar en: saber hacer, saber cómo mejorar, saber enseñar, saber cooperar.

En conclusión, mi experiencia en el Lycée Cordouan ha sido muy enriquecedora ya que me ha permitido observar cómo se plantea la enseñanza a través de CLIL , cómo se estructura y lleva a cabo el currículum, y al mismo tiempo vivenciar cómo el alumnado responde a este modelo de enseñanza. Dado que este instituto lleva más de diez años aplicando este sistema plurilingüe, he podido obtener información contrastada a través de la práctica y creo que puedo aplicar gran parte de lo que allí se realiza en el IES Patacona. SI bien es cierto que la infraestructura y material con el que contamos es diferente, las metodologías se pueden extrapolar adaptándolas a nuestra realidad.

Por último, creo que es destacable en mi experiencia de jobshadowing, el hecho de que se han establecido relaciones de cooperación con el Lycée Cordouan y trabajaremos para llevar a cabo un proyecto en común entre los Dptos de inglés, español y Educación Física, relacionado a la nutrición y los hábitos de vida saludables en los adolescentes

Personalmente, conseguir que el alumnado de bachillerato mejore su nivel de inglés a la vez que aprende Educación Física es un reto que me motiva mucho y estoy deseando empezar a trabajar en ello.

Para más información sobre estos proyectos, puedes acceder a nuestras redes:

-Twitter: @ieslapatacona

-Facebook: https://es-es.facebook.com/ieslapatacona/

-Instagram: https://www.instagram.com/ieslapatacona/ #Talent-ED

-YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCQEayPEVH8i-rH7suoCkQuw

El proyecto 2022-1-ES01-KA121-SCH-000060133 está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de este artículo/ noticia es responsabilidad exclusiva del IES La Patacona y ni la Comisión Europea ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que se pueda hacer de la información aquí difundida.

erasmus
Francia 2 JS 3

Curso meditación y mindfulness

9 -14 abril 2023 – Martinique (Francia)

Todas y todos sabemos lo que significa la meditación y el mindfulness ¿pero sabemos realmente cómo ponerlos en práctica? ¿Qué beneficios puede tener implementarlos en nuestras clases?

Empecemos por el principio, ¿meditación, mindfulness o Chi-kung?
La meditación es una práctica mental y espiritual que busca entrenar la mente y alcanzar un estado de atención plena y tranquilidad. Implica concentrarse en un objeto, como la respiración, un mantra o una imagen, y observar los pensamientos y sensaciones sin juzgarlos. El objetivo es cultivar la calma, la claridad mental y el autodescubrimiento.
El mindfulness, también conocido como atención plena, es una forma de meditación que se centra en prestar atención consciente al momento  presente sin juzgarlo. Implica estar plenamente presente en cada experiencia, observando los pensamientos, emociones y sensaciones sin reaccionar ante ellos. El mindfulness se puede practicar en actividades diarias como comer, caminar o incluso en la interacción con los demás.
El chi-kung es una práctica china que combina movimientos suaves, respiración controlada y atención mental para cultivar y equilibrar la energía vital (chi o qi) del cuerpo. Se basa en la filosofía de la medicina tradicional china y busca promover la salud, la vitalidad y el bienestar general. Los ejercicios de chi-kung pueden ser estáticos o en movimiento, y se enfocan en la relajación, la concentración y la conexión mente-cuerpo.
Ahora observemos a nuestros alumnos. Según Daniel Siegel, las tormentas cerebrales, es decir, los estados de caos mental y emocional pueden afectar nuestra salud y bienestar. El autor ofrece herramientas prácticas basadas en la neurociencia para cultivar la integración cerebral y lograr una mayor armonía y equilibrio. Al desarrollar la conexión mente-cuerpo, la empatía y la autorregulación emocional, podemos transformar nuestras vidas y construir relaciones más saludables. Por este motivo, y muchos otros, enseñar meditación y mindfulness en clase puede tener diversos beneficios para los estudiantes. A continuación, se presentan algunos de los beneficios clave:
Reducción del estrés y la ansiedad: La meditación y el mindfulness son técnicas eficaces para reducir el estrés y la ansiedad en los estudiantes. Les brindan herramientas para manejar las presiones académicas y las demandas emocionales, ayudándoles a cultivar la calma y la claridad mental.
Mejora de la concentración y la atención: La práctica de la meditación y el mindfulness fortalece la capacidad de concentración y atención de los estudiantes. Les enseña a estar presentes en el momento actual, a enfocarse en una tarea específica y a evitar distracciones, lo cual puede beneficiar su rendimiento académico.
Desarrollo de habilidades emocionales: La meditación y el mindfulness fomentan la conciencia emocional y la regulación emocional en los  estudiantes. Les ayuda a reconocer y gestionar sus emociones de manera saludable, promoviendo la empatía, la compasión y la resiliencia emocional.
Mejora del bienestar mental y emocional: Al cultivar la atención plena y la autorreflexión, los estudiantes pueden experimentar un mayor bienestar mental y emocional. La práctica regular de meditación puede contribuir a una mayor satisfacción con la vida, una actitud más positiva y una mayor autorregulación emocional.
Mejora de las habilidades sociales: La meditación y el mindfulness fomentan la conciencia y la conexión con los demás. Los estudiantes pueden desarrollar habilidades sociales como la escucha activa, la empatía y la comunicación efectiva, lo cual favorece las relaciones positivas y el trabajo en equipo.
Mejora del autoconocimiento y la autorreflexión: La meditación y el mindfulness invitan a los estudiantes a explorar su mundo interior, a conocerse a sí mismos y a reflexionar sobre sus pensamientos, emociones y comportamientos. Esto promueve un mayor autoconocimiento, la identificación de patrones negativos y la posibilidad de realizar cambios positivos.
En resumen, enseñar meditación y mindfulness en clase puede tener múltiples beneficios, incluyendo la reducción del estrés y la ansiedad, la mejora de la concentración y la atención, el desarrollo de habilidades emocionales, el fomento del bienestar mental y emocional, la mejora de las habilidades sociales y el fortalecimiento del autoconocimiento y la autorreflexión. Estos beneficios pueden tener un impacto positivo en el rendimiento  académico, la salud mental y el bienestar general de los estudiantes.

erasmus
Curso Martinica 4