Cicle Formatiu Mitjà

MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC

Nivell: Grau Mitjà, 2000 hores.

Sol·licitud de places: En la secretaria del centre. PLACES LIMITADES

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR ?

Auxiliars de Mecànic de manteniment. Muntador industrial. Muntador d’equips elèctrics. Muntador d’equips electrònics. Mantenidor de línia automatitzada. Muntador de béns d’equip. Muntador d’automatismes pneumàtics i hidràulics. Instal·lador electricista industrial. Electricista de manteniment i reparació d’equips de control, mesura i precisió.

MÒDULS PROFESSIONALS:

Primer curs:

  • Tècniques de fabricació.

  • Tècniques d’unió i muntatge.

  • Electricitat i automatismes elèctrics.

  • Automatismes pneumàtics i hidràulics.

  • Formació i orientació laboral.

  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglès.

Segon curs:

  • Muntatge i manteniment mecànic.

  • Muntatge i manteniment elèctric-electrònic.

  • Muntatge i manteniment de línies automatitzades.

  • Empresa i iniciativa emprenedora.

  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglès.

  • Formació en Centres de Treball.

Total d´hores setmanals: 30 hores.

COM S’ACCEDIX ?

Podran accedir a aquestes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Accés directe:

   • Graduats en Educació Secundària Obligatòria (opció d´ensenyament aplicat), Títol Professional Bàsic, Títol de Batxiller, un Títol Universitari o un Títol de Tècnic o de Tècnic Superior de Formació Professional.

   • Graduat en Educació Secundaria Obligatòria, Títol de Tècnic Auxiliar, haver superat el segon curs de BUP, haver superat el segon curs del primer cicle experimental de la reforma dels ensenyaments mitjans, haver superat el tercer curs del Pla d´Estudis de 1963, haver superat el Batxiller, Títol de Tècnic Especialista, posseir alguna de les titulacions equivalents per a l´accés als cicles formatius de grau superior o haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ:

TÈCNIC EN MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat. O continuar altres estudis de Formació Professional.

La durada:

La durada dels estudis és de 2000 hores, distribuïdes al llarg de dos anys, de les quals, 1620 hores corresponen a formació a l’Institut i 380 hores a formació en centres de treball. La formació impartida a l’Institut s’organitzarà en cinc trimestres, tres el primer curs i dos el segon curs. La formació als centres de treball es realitzarà durant un trimestre del segon curs, a les empreses amb les quals l’Institut té establerts convenis de col·laboració.