PROTECCIÓ DE DADES AL CENTRE

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT).

Les ACTIVITATS DE TRACTAMENT de dades que són aplicables al nostre centre són:

 • Alumnat
 • Alumni (antics alumnes)
 • Arxiu fotogràfic i audiovisual
 • Autoritzacions
 • Comunicació institucional i Promoció del centre
 • Contractació
 • Escrits de sol·licitud, esmena i al·legacions, i declaracions responsables
 • Expedients disciplinaris
 • Gestió de bretxes de seguretat
 • Gestió de cita prèvia
 • Gestió de drets de protecció de dades
 • Gestió econòmica i pressupostària i pagaments a tercers
 • Intervenció en gestió d’ajudes, beques i subvencions
 • Pràctiques formatives d’alumnat d’FP
 • Pràctiques formatives universitàries
 • Prevenció de la violència i millora de la convivència
 • Professorat
 • Protocol Covid-19 per als Centres Educatius Públics GVA i Gestió de la vacunació del personal dels centres
 • Proves i acreditacions
 • Queixes, suggeriments i agraïments
 • Reclamacions
 • Trasllats d’expedients

El registre d’aquestes activitats (RAT) es pot trobar en
http://www.ceice.gva.es/va/web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva

Pot obtindre més informació en matèria de protecció de dades accedint a la web www.ceice.gva.es, àrea Educació i Formació Professional, apartat «Protecció de dades en els centres educatius públic GVA», mitjançant el següent enllaç:
http://ceice.gva.es/va/web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva