PROVES HOMOLOGADES A2

Les proves homologades estan regulades per l’Ordre 34/2022, de 14 de juny, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l’avaluació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües a la Comunitat Valenciana (Títol IV).

Aquesta prova serveix per acreditar el Nivell A2 de competència lingüística, tal com es defineix en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Normativa

Guia

Calendari

Full d’inscripció