Admissió i Matrícula – Cicles formatius

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ - CICLES FORMATIUS

Les sol·licituds es presentaran entre el 24 de maig i el 3 de juny de manera en línia a través d’AdmiNOVA en https://portal.edu.gva.es/adminova/

En cas de presentar més d’una sol·licitud, només es tindrà en compte l’última sol·licitud presentada. 

Per al règim presencial, hi ha un assistent d’admissió per a grau mitjà, i un altre assistent per a grau superior. Per al règim semipresencial, hi ha un únic assistent per a tots dos graus. Si es presenta una sol·licitud per a la modalitat presencial i una altra sol·licitud per a la modalitat semipresencial, la persona sol·licitant indicarà quina modalitat preferix en cas de ser adjudicat en totes dues modalitats, per defecte ve marcada la modalitat presencial. 

En l’assistent de semipresencial, els mòduls de primer curs se seleccionen dels cicles marcats com “(LFP)”.

MANUAL D'ADMISSIÓ 
SD_Admision_FP_cas

PROCÉS D'ADMISSIÓ - SEMIPRESENCIAL
PROCESO-DE-ADMISION-SEMIPRESENCIAL-24-25

CALENDARI D'ADMISSIÓ - CICLES FORMATIUS
PRIORITAT D'ACCÉS
Prioridades_GM

Prioridades_GS

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ I MATRÍCULA

El procés d’admissió i matrícula per al curs 2024-2025 es realitzarà en les dates i terminis que s’establixen en el calendari anterior.

Expedició del requisit acadèmic

Els centres expediran els certificats de requisit acadèmic (RA) a les persones sol·licitants de vacant dins dels terminis següents:

1. Per a qui al juny reunisca els requisits acadèmics, els centres expediran la certificació corresponent en el termini de dos dies hàbils, a comptar des de la finalització de les activitats lectives del corresponent curs escolar i fins a l’1 de juliol.

2. Per a qui accedisca per prova d’accés realitzada en 2024 a la Comunitat Valenciana, els centres expediran la certificació corresponent fins al 2 de juliol.

Presentació del requisit acadèmic

LA FORMA DE PRESENTACIÓ DEL REQUISIT ACADÈMIC EN L’IES FONT DE SANT LLUÍS SERÀ PRESENCIAL, EN EL TERMINI CORRESPONENT.

1. No és necessari aportar presencialment el RA en el centre sol·licitat en primera opció els qui accedisquen a un cicle pel contingent d’accés directe i es troben en una d’estes situacions:

a) Obtinguen en el curs 2023-2024 la titulació de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), de grau bàsic, de grau mitjà, de grau superior i de Batxillerat.

b) Ja haurien obtingut qualsevol de les titulacions anteriors en centres públics o privats concertats de la Comunitat Valenciana des del curs 2016-2017.

c) Accedisquen pel contingent de prova d’accés i hagen realitzat la prova en el present any en el mateix centre que van haver sol·licitat en primera opció.

2. Els qui no es troben en un dels supòsits de l’apartat 1 anterior, sí que hauran d’aportar presencialment el RA en el centre sol·licitat en primera opció en les dates que s’indiquen, és a dir, els qui:

a) Van obtindre el títol fora de la Comunitat Valenciana o en un centre de Formació de Persones Adultes (FPA).

b) Accedisquen pel contingent de prova d’accés realitzada en un centre diferent del sol·licitat en primera opció.

c) Tinguen exempció total de la realització de la prova d’accés per algun dels motius enumerats en els apartats tretzé i catorzé de la Resolució de 2 de febrer de 2024, de la Direcció General de Formació Professional, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles de grau mitjà i superior en 2024. Estes persones no necessiten certificat d’exempció, però hauran d’aportar la documentació acreditativa de tal circumstància.

d) Sol·liciten accedir a segon curs d’un cicle de grau bàsic.

e) Sol·liciten canviar d’un cicle de grau bàsic

f) Van obtindre la titulació necessària per a l’accés directe amb anterioritat en el curs 2016-2017.

g) Accedisquen als cursos d’especialització, presentaran el RA al costat de la sol·licitud. No obstant això, per a les persones que obtinguen el requisit el present curs, podran presentar el RA en línia AdmiNOVA de l’1 al 6 de juliol.

3. El 27 de juny rebran un correu electrònic per a la presentació del RA en el centre els qui no tinguen gravat en la seua sol·licitud el RA, bé perquè havien de presentar-ho en el centre, bé perquè no ha sigut possible obtindre-ho per mitjans informàtics.

LA FORMA DE PRESENTACIÓ DEL REQUISIT ACADÈMIC EN L’IES FONT DE SANT LLUÍS SERÀ PRESENCIAL, EN EL TERMINI CORRESPONENT.