Matrícula 3r ESO

La matricula per a 3r ESO es farà telemàticament, fins el 6 de juliol a les 14h, omplint el formulari que teniu enllaçat més avall. Per a fer-lo, caldrà validar-se amb la identitat digital facilitada per la Conselleria a cada alumne/a. Podeu consultar-la seguint aquestes instruccions.

Necessitareu, a més, la següent documentació escanejada:

 1. Fotografia tamany carnet de l’alumne/a
 2. DNI/NIE/Passaport o resguard
 3. Llibre de família on consten les dades de l’alumne/a i, si és família nombrosa, documentació que ho acredite (carnet)
 4. En el cas de 3r PDC, còpia de l’informe d’idoneïtat.
 5. Justificant d’ingrés de l’assegurança escolar (1’12 €) on s’indique al concepte Nom, Cognoms de l’alumne/a i curs del qual es matricula, en el compte bancari ES11 3159 0014 3616 6335 3926
 6. Declaració jurada signada per ambdós progenitors ANNEX I
 7. Si és el cas, fitxa d’inscripció (ANNEX II) i justificant de la pagament de la quota de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA)
 8. Sol·licitud de consentiment per a la recollida de dades. ANNEX III
 9. ANNEX IV i ANNEX V, en cas que l’alumne/a haja de medicar-se durant l’horari escolar
 10. ANNEX VI d’autorització d’eixides per la localitat
 11. Si és el cas, pronunciament judicial de la limitació de la pàtria potestat d’algun dels progenitors

Enllaç al formulari de matrícula

També es podrà fer presencial a la secretaria del centre els dies 4, 5 i 6 de juliol en horari de 9h a 14h. Si opta per aquesta opció, a més de la documentació indicada anteriorment, caldrà que presente el full de matrícula