Mediació Escolar

Equip de Mediació escolarEl programa de mediació escolar és una eina molt útil per a millorar la convivència al nostre centre, per la qual cosa el curs 2005-06 es formà un equip de professors i de professores voluntaris que s’encarregaren de la seua difusió a la resta del professorat, a l’alumnat i a les famílies, així com de la formació de l’alumnat mediador. Aquest curs contem amb un equip constituit per alumnat, mares, personal no docent i professorat mediador.
Cal remarcar que la mediació escolar és un dels procediments que s’ha revelat com a més eficaç i constructiu per a resoldre els conflictes en l’àmbit escolar i que existeixen projectes en funcionament des de l’any 1993 al País Basc, des de 1996 a Catalunya i des del 97 a la Comunitat de Madrid.

Què és la mediació?

La mediació és un procés on dues parts en conflicte acudeixen, de forma voluntària, a la resolució del conflicte i, en presència d’uns mediadors neutrals, s’escolten l’un a l’altre i arriben a uns acords que signen i es comprometen a complir. Aquests acords són observats i avaluats pels mediadors durant un període de temps per tal de garantir el seu acompliment. Els acords són coneguts, encara que el contingut de la mediació ha de ser confidencial.
Els objectius són:
 • Prevenir la violència escolar, amb la resolució constructiva.
 • Ensenyar estratègies i habilitats.
 • Propiciar un clima sòcioafectiu positiu.
 • Crear majors sentiments de responsabilitat i de compromís.

Qui pot ser mediador/a?

Qualsevol membre de la comunitat educativa pot ser mediador/a. Aquestes són les seues qualitats:
 • Ser neutre. No tracta d’afavorir a cap part.
 • No jutja. No permet que el seu punt de vista afecte el seu tracte amb els participants.
 • Sap escoltar a l’altre. Intenta posar-se en el lloc de l’altre i escolta activament.
 • Creu i manté la confiança. Està interessat en què les dues parts estiguen agust i ateses.
 • Té paciència. Està disposat a ajudar a les parts.

El procés de mediació

En el procés de mediació hi ha dos mediadors/res. Les parts en disputa exposen els seus punts de vista i interessos. Les parts s’escolten mútuament i proposen solucions. S’acorden solucions bones i justes per a les dues parts.

Conflictes típics que se solventen en mediació

Conflictes   que no siguen una transgressió greu a les normes de convivència, tals com:
 • Disputes entre alumnes, insults, amenaces, fals testimonis, relacions dolentes, etc…
 • Amistats que s’han deteriorat.
 • Situacions que desagraden o semblen injustes.

Què pot significar per al centre?

La mediació és un recurs més per a la gestió de la convivència del centre, no substitueix els altres tipus d’actuacions, sinó que n’és complementària i d’aplicació en determinats conflictes, sempre que les parts implicades hi estiguen d’acord. Per tal de donar-li un suport legal, caldrà incloure-la en el Reglament de Règim Interior del centre.
Destaquen els aspectes positius següents:
 • Crea un ambient més relaxat i productiu.
 • Disminueix el nombre de conflictes i, per tant, el temps dedicat a resoldre’ls.
 • Redueix el nombre de sancions i d’expulsions.
 • Augmenta la capacitat de resolució de conflictes de forma no violenta.
 • Ajuda a la resolució de disputes de forma més ràpida i menys costosa.
 • Contribueix a desenvolupar actituds d’interés i de respecte pels altres.
 • Augmenta el desenvolupament d’actituds cooperatives en el tractament dels conflictes en buscar junts solucions satisfactòries per ambdues parts.
 • Ajuda a reconéixer i a valorar els sentiments, els interessos, les necessitats i els valors propis dels altres.

Com s’implanta al centre?

 • S’informa del projecte als diversos estaments de la comunitat educativa i se sol•licita la seua aprovació.
 • Es crea un equip de mediació.
 • S’imparteixen unes jornades de formació en el procés de mediació.
 • S’acorden les mesures organitzatives necessàries per al seu desenvolupa-ment i s’inicia el procés.

Com acudir a la mediació?

Posar-se en contacte amb el cap d’estudis, la psicòloga del centre, el tutor/a , professor/ra , o amb alguna persona de l’equip de mediació.

Què fem l’equip de mediació?

 • Difondre el servei de mediació.
 • Mediacions entre alumnat
 • Cursos de formació per alumnat cada dos anys.
 • Cursos  avançats en mediació per a professorat convocats pel centre de professorat de València.
 • Formar part del Seminari permanent de convivència i mediació escolar adscrit al Cefire de València.
 • Participar en encontres anuals d’alumnat mediador.
 • Participar en jornades anuals de professorat mediador..
 • Participar en activitats organitzades per equips de mediació d’altres centres.
 • Participar i organitzar diverses activitats al centre( Jornada de portes obertes, Jornada d’acollida i integració del nou alumnat, concurs” pren partit pel teu centre implica’t-hi”, activitats mediambientals…..)

Equip de mediació

Formulari de contacte amb l'Equip de Mediació. La informació d'aquest formulari és confidencial.
Mediació escolar
Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.