Centre Plurilingüe

Què és ser un centre plurilingüe?

Ser centre plurilingüe implica que s’ha de garantir la presència de la llengua estrangera en la matèria o mòdul corresponent, com a llengua de comunicació i ús vehicular, de forma constant i ininterrompuda al llarg de tot el curs. Així mateix, els materials utilitzats han d’estar completament adaptats i redactats en la llengua estrangera.
Des del curs 2012-2013 l’IES Clara Campoamor forma part de la Xarxa de Centres Plurilingües de la Comunitat Valenciana encara que vam ja començar com centre experimental al curs 2009-2010.
 

Quins cursos formen part del programa plurilingüe?

Actualment el Programa Plurilingüe al nostre centre s’impartix en valencià, castellà i anglés als quatre cursos d’ESO.
 

Quina és la metodologia emprada?

El Programa Plurilingüe aplica la metodologia TILC, Tractament Integrat de Llengües i Continguts. Esta metodologia implica estudiar assignatures no de llengües com la història, les ciències naturals o tecnologies en una llengua distinta de la pròpia. TILC resulta molt beneficiós tant per a l’aprenentatge d’altres llengües (francés, anglés,…) com per a les assignatures impartides en dites llengües estrangeres. L’èmfasi de TILC en la “resolució de problemes” i “saber fer” fa que els estudiants es senten motivats al poder resoldre problemes i fer coses inclús en altres llengües.
 

Programes europeus

El centre coordina i participa activament en projectes europeus eTwinning amb la finalitat de participar en un futur proper en intercanvis Erasmus +.
 

eTwinning Project

Communication Through Europe (2011-2012) participaren països europeus amb la finalitat d’intercanviar experiències i fomentar el respecte pel medi ambient i hàbits sostenibles.
Sustainable Energy – Clean Energy for the Future (2012-2013) participen països europeus amb la finalitat de promoure i fomentar l’ús de les energies renovables, el respecte pel medi ambient i pels hàbits sostenibles.
Power up!: (2013-14) La finalitat del qual es promoure i fomentar hàbits de vida saludable en els alumnes.
Gardening: (2013-14) Els participants investiguen nous mètods en el cultiu de plantes dins de l’hort escolar.
Electricity, Electronics, Energy, ICT: (2013-14) Els estudiants comparen i analitzen la informació sobre els diferents estils de vida i cultura referent a aquestes tòpics.

 

Erasmus + KA1 Mobilitat del Personal d’Educació Escolar

El nostre institut està participant en un projecte de Mobilitat del Personal d’Educació Escola KA1 dins del programa europeu Erasmus +. Este projecte està finançat per la Unió Europea. Els objectius generals que fomenten este tipus de programes són:
1. Millorar la competència lingüística en llengua estrangera augmentat així el nombre de professorat amb nivell B2 que s’incorporarà al Projecte Plurilingüe de l’institut
2. Augmentar el coneixement i l’ús de la metodologia CLIL com eina fonamental per a l’aprenentatge d’una llengua estrangera.
3. Millorar la competència digital, fonamentalment l’ús de les TIC com eina de comunicació amb l’alumnat, professorat i amb altres centres europeus.El projecte actual: Abriendo Caminos a Europa es realitzarà durant els cursos 2015-16 i 2016-17.
 

Erasmus + KA2 Associació Estratègica

El nostre institut està participant en una associació estratègica KA2 dins del programa europeu Erasmus +. Este projecte està finançat per la Unió Europea.
Els objectius generals que fomenten este tipus de programes són:
1. Incrementar la capacitat i rellevància de l’aprenentatge en l’educació i la formació.
2. Proveir competències clau: competències bàsiques, competències transversals, empreniment, llengües, coneixement digital, etc.
3. Reforçar vincles educació/formació i el món laboral.
4. Promocionar el desenrotllament educatiu innovador (aprenentatge col·laboratiu, pensament crític…).
5. Promoure la cooperació estructurada interregional i intersectorial.
6. Fomentar el desenrotllament professional del personal del món educatiu
7. Promoure l’empreniment educatiu per a desenrotllar una activa ciutadania i ocupabilitat.
El projecte actual: Power up! Get active for your future es realitzarà durant els cursos 2014-15 i 2015-16. L’objectiu del projecte es conscienciar al nostre alumnat de que l’adopció d’hàbits de vida saludable són el principi d’una vida equilibrada que ens prepara per a aprofitar millor les oportunitats que es troben al nostre abast.

AGENDA 2030: That’s our challenge

Bloc Agenda 2030: “That’s our challenge”