Valoració Sol·licituds

Valoració de Sol·licituds


IMPORTANT:

  • La persona interessada formularà una sol·licitud per a cada alumne o alumna que contindrà una declaració responsable de cada una de las circumstàncies requerides per a l'admissió.
  • En el moment de formular la sol·licitud no es requerirà l'aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies declarades.
  • Las circumstàncies declarades hauran de ser acreditades posteriorment, en el moment d'efectuar la matrícula o en ser sol·licitades pel centre.

La falsedat en les dades declarades, o no suficientment acreditades, donarà lloc a l'anul·lació de la sol·licitud, escolaritzant-se l'alumne o alumna en algun dels centres en els que queden llocs vacants, una vegada finalitzat el procés d'admissió.