Adjudicació Vacants

Adjudicació de Vacants

Finalitzat el període de matrícula les places vacants que puguen produir-se per renúncia, abandonament o baixa, seran oferits a l'alumnat que figure en el llistat de "Admesos en altres centres" (llista d'espera).

Per a la qual cosa es contactarà telefònicament amb el número indicat en la sol·licitud d'admissió.

Com que el centre només te accés a les dades de contacte de les persones sol·licitants en 1a opció, les persones sol·licitants que no hagen sol·licitat el centre com a primera opció, hauran de contactar amb el centre per manifestar el seu interés en possibles vacants i indicar un telèfon de contacte.