Normativa Admissió ESO/BAT

Normativa admissió de l'alumnat per al curs 2024-2025

Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

Altres aspectes normatius comuns a tots els ensenyaments

Observacions sobre homologació o convalidació d'estudis realitzats en l'estranger.

Quan un ciutadà desitge una homologació o convalidació d'estudis realitzats a l'estranger, que és competència exclusiva de l'estat, la sol·licitarà en la Subdelegació del Govern. Quan presente la sol·licitud, ha de demanar que li segellen en el registre el "volant per a la inscripció condicional en centres docents o en exàmens oficials", que permetrà la inscripció per al procés d'admissió en ensenyaments postobligatoris o universitaris, en els mateixos termes que si l'homologació o convalidació haguera sigut concedida, encara que amb caràcter condicional  fins que es produïsca la resolució expressa de l'expedient.

La nota mitjana de l'etapa d'ESO de l'alumnat que ha finalitzat els estudis de secundària obligatòria en un sistema educatiu estranger (tant en altres països, com en centres docents estrangers situats en territori espanyol, degudament autoritzats) serà la que conste en la credencial d'homologació expedida pel Ministeri d'Educació i Formació Professional.

En cap cas se certificarà la qualificació final obtinguda pel sol·licitant amb anterioritat a haver-se formulat una proposta favorable a l'homologació o convalidació. En el cas en què el procediment d'homologació no haja conclòs i l'alumne o alumna participe en un procés d'admissió a batxillerat o a cicles formatius de grau mitjà, pot aportar el volant d'inscripció condicional segellat pel registre en què ha presentat la sol·licitud d'homologació. En aquest cas, la nota mitjana provisional serà un 5. En el cas anterior, l'alumne podrà presentar la credencial d'homologació en el moment en què se li expedisca, després d’haver finalitzat el procediment d'homologació, sempre que siga anterior a la publicació del llistat definitiu d'alumnat admés i no admés.

Prioritats d'admissió

Ensenyaments de música i dansa

Esportistes d'elit 

NOTA: Aquest decret modifica l'article 17.7 del Decret 40/2016, establint el personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit al mateix nivell de prioritat d'admissió que els esportistes d'elit.