Matrícula ESO i BAT

Matrícula ESO i Batxillerat

Sol·licitud matrícula curs 2023/2024

Poden realitzar aquest procediment únicament:

 • Alumnat del centre que continua en la mateixa etapa educativa (2n, 3r i 4t d'ESO i 2n Batxillerat)
 • Alumnat dels centres adscrits (1r ESO)

L'alumnat que ha sol·licitat plaça per a 1r de Batxillerat s'atendrà al calendari i instruccions del procés d'admissió.

TERMINI DE MATRÍCULA ORDINÀRIA: del 26 al 30 de juny

TERMINI MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA (2n Batxillerat): del 3 al 7 de juliol

PROCEDIMENT:

Per accedir al formulari de “Sol·licitud de Matrícula” cal introduir el NIA (Número Identificació Alumne) i s’accedeix al formulari.

Dades sol·licitades:

 • Dades acadèmiques, personals i familiars
 • Número SIP
 • Número seguretat social NUSS – a partir de 3r ESO

Arxius que s'han d’adjuntar a la sol·licitud (màxim 1 MB)

 • Fotocòpia NIF / NIE (si no s’ha entregat prèviament o s’ha renovat)
 • Fotocòpia SIP (si no s’ha entregat prèviament)
 • Justificació d'haver pagat l’assegurança escolar (a partir de 3r ESO)
 • Fotografia carnet actualitzada

Pagament assegurança escolar:

L'assegurança escolar és obligatòria per a tot l'alumnat a partir de 3r ESO.

L'import és 1,12 € i el pagament es realitzarà per transferència bancària al compte del centre, indicar en concepte els COGNOMS I NOM de l'alumne/a:

IBAN: ES65 2100 2536 7413 0002 1770

AMPA IES Benlliure

Circular inscripció 2023/2024


ALTRA DOCUMENTACIÓ (a presentar presencialment a la secretaria del centre):

 • Sol·licituds d'exempció o convalidació
 • Sol·licituds de canvi de modalitat de batxillerat
 • Informació relativa al canvi de la situació de convivència familiar
 • Altra informació que estime oportuna