Matrícula ESO i BAT

Matrícula ESO i Batxillerat

   Formalització de la matrícula

 1. Una vegada rebuda la comunicació del resultat definitiu del procediment d’admissió, l’alumnat ha de formalitzar la matrícula en les dates establides a aquest efecte. En qualsevol cas, atendrà les instruccions que figuraran en l’apartat «Formalització de la matrícula» de la pàgina web www.telematricula.es.
  L’omissió del tràmit de matrícula implicarà la renúncia a la plaça escolar adjudicada.
 1. En el cas de l’alumnat que es trasllade entre centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, no serà necessari aportar la informació referent a l’acreditació del requisit d’edat ni l’acadèmic, que es traslladarà, d’ofici, mitjançant l’aplicació informàtica.
 2. En el cas de l’alumnat que s’incorpore per primera vegada a centres de la Comunitat Valenciana, o procedisca de centres no sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per a la formalització de la matrícula, a més de la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades, ha d’aportar els següents documents:
  • Llibre de família o certificació de la inscripció de naixement expedida pel Registre Civil.
  • Certificat de baixa del centre anterior. En el certificat ha de constar la seua situació acadèmica, a l’efecte d’acreditar el compliment del requisit acadèmic exigit per al nivell educatiu i curs al qual pretén accedir
 1. L’alumnat ja no ha de presentar l’Informe de Salut Escolar.
  No obstant això, les persones progenitores o les persones tutores tindran la responsabilitat d’informar el centre educatiu en els casos en què la persona menor puga requerir una intervenció urgent en l’horari escolar, presente malalties que comporten modificacions en la dieta escolar o problemes de salut que requerisquen una adaptació curricular. En aquest cas, lliuraran una còpia de l’informe emés pel personal sanitari del seu Centre d’Atenció Primària i/o Especialitzada de referència on es recullen aquests aspectes.
 1. El centre al qual s’incorpore nou alumnat com a resultat del procediment d’admissió, sol·licitarà a l’alumnat o els seus representants legals que aporten la documentació acreditativa de les situacions al·legades, mitjançant declaració responsable, que hagen sigut objecte de baremació i no hagen sigut verificades d’ofici, ni aportades telemàticament a través de l’apartat «Formalització de la matrícula» de la pàgina www.telematricula.es o aportades al centre directament.
  D’acord amb l’article 43.3 de l’Ordre 7/2016, la falsedat en les dades aportades donarà lloc a l’anul·lació de la sol·licitud.
 1. En el moment de formalització de la matrícula, en cas que s’haja marcat la casella d’existència de no convivència dels progenitors, sense que hi haja limitació de la pàtria potestat, s’haurà d’aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare, tutor o tutora diferent de la persona que va formular la sol·licitud de plaça, en el cas que no els haguera fets constar prèviament en la sol·licitud.