Accés Universitat

Matrícula ABAU

Per formalitzar la matrícula a la prova d'Avaluació del Batxillerat per a l'Accés a la Universitat (ABAU) cal estar en possessió del Títol de Batxillerat o del Títol de Tècnic Superior en Formació Professional.

Procediment de Matrícula ABAU:

 1. Sol·licitud Títol de Batxillerat o Tècnic Superior de FP
 2. Pagament taxes expedició del Títol (Generar document de Taxes i fer l'ingrés al compte de la Generalitat)
 3. Sol·licitud de matrícula a les ABAU
 4. Pagament dels Drets d'Examen (Fer l'ingrés al compte de l'IES Benlliure)
 5. Presentar tota la documentació a la secretaria del centre les dates previstes

Procediment per repetir l'ABAU:

Les persones interessades en repetir l'ABAU, tant completa com només la part específica, han de formalitzar la matrícula en el mateix centre on la van realitzar per primera vegada (NO han de sol·licitar el Títol):

 1. Sol·licitud de matrícula a les ABAU
 2. Pagament dels Drets d'Examen (Fer l'ingrés al compte de l'IES Benlliure)
 3. Presentar tota la documentació a la secretaria del centre les dates previstes

1. Sol·licitud del Títol de Batxillerat o Tècnic Superior FP

La sol·licitud es fa a la secretaria del centre presentant la següent documentació:

 • Original i còpia del DNI (la fotocòpia en un full sense retallar amb les dues cares del DNI sobre la mateixa cara del full)
 • Imprès de Sol·licitud del Títol
 • Abonar la taxa del títol corresponent en el compte de Conselleria - Model 046. (Generador Taxes)

El pagament de les taxes d’expedició del Títol s'ha de realitzar en qualsevol entitat col·laboradora de la Conselleria competent en matèria d’educació i amb el model oficial de pagament de taxes. (No s'ha de realitzar en el compte de l'IES Benlliure)  

 • En el cas de realitzar el pagament acollint-se a algun dels tipus de bonificació previstos, en el moment de presentar la documentació en secretaria, s’ha d’acreditar la condició aportant original i còpia del document acreditatiu en vigor.
 • Els becaris no estan exempts del pagament de taxes.

2. Sol·licitud de Matrícula a les proves ABAU

Per sol·licitar la matrícula a les proves ABAU, cal:

*El pagament dels drets d'examen de la ABAU s’ha de realitzar en el compte de l’IES BENLLIURE indicant en el concepte: "Drets ABAU"

Compte IES Benlliure:   IBAN ES65 2100 2536 7413 0002 1770  

 • En el cas de realitzar el pagament acollint-se a algun dels tipus de bonificació previstos, en el moment de presentar la documentació en secretaria, s’ha d’acreditar la condició aportant original i còpia del document acreditatiu en vigor.
 • Els becaris no estan exempts del pagament de taxes.

3. Inscripció ABAU Convocatòria Ordinària o Extraordinària

Per realitzar la matrícula a les ABAU cal presentar la documentació a la secretaria del centre en els terminis establerts:

 • Original i còpia del DNI o NIF (la fotocòpia en un full sense retallar amb les dues cares del DNI sobre la mateixa cara del full)
 • Imprès complimentat de Sol·licitud del Títol
 • Justificant Model 046 d'haver abonat la taxa del títol corresponent en el compte de Conselleria
 • Imprés complimentat de Sol·licitud de Matrícula a l'ABAU
 • Justificant bancari d'haver abonat els Drets d'Examen
 • Documentació acreditativa de dret a bonificacions, si procedeix.

A l'alumnat de l'IES Benlliure que finalitza 2n de batxillerat junt a les notes finals se'ls lliura tota la documentació del procés.

L'alumnat de centres adscrits gestionats per l'IES Benlliure o les persones que volen repetir la prova poden sol·licitar la documentació a la secretaria del centre.

Les dates habituals de matrícula són entre l'última setmana de maig i la primera de juny.