Proves A2

Proves Homologades de Llengües A2

Obtenció del Títol de Nivell Bàsic A2 de Llengües Francés i Anglés

Ací tens informació d'interés al voltant de les proves homologades de llengües, així com el calendari de realització de les proves per aquest curs a l'IES BENLLIURE.

CALENDARI  PROVES HOMOLOGADES D’IDIOMES (A2) ANGLÉS / FRANCÉS

CALENDARI PROVES - IES BENLLIURE 2024
Sol·licitud de participació en la prova en l'IES BENLLIURE Del 22 al 26 d'abril
Publicació de les llistes provisionals d'admesos 2 de maig
Reclamacions de sol·licituds fins el 3 de maig
Publicació de les llistes definitives. 6 de maig
Realització de la prova homologada ANGLÉS 8 de maig  11:00h
Realització de la prova homologada FRANCÉS 9 de maig  11:00h
Publicació de qualificacions 11 de juny
Expedició de Certificacions (cal fer sol·licitud i parar taxa) a partir del 12 de juny

 


Sol·licitud d'Inscripció

+ Informació

Detalls del Procediment (Guia PROP)


CERTIFICACIÓ

  1. L'expedició dels certificats de Nivell Bàsic estarà subjecta a la superació de la prova homologada regulada en esta orde i a la posterior proposta d'expedició per part de la junta d'avaluació.
  2. El certificat acreditatiu d'haver superat el Nivell Bàsic serà expedit per la secretaria dels instituts d'Educació Secundària i dels centres públics de Formació Professional, per delegació del conseller amb competències en matèria d'educació, i de conformitat amb l'Orde 6/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el procediment per a l'expedició dels certificats de superació dels distints nivells de les ensenyances d'idiomes de règim especial previstos per la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació.
  3. Els centres privats d'Educació Secundària i de Formació Professional quedaran adscrits a un centre públic a l'efecte d'expedició dels certificats acreditatius de Nivell Bàsic, en els termes que dicte la direcció general competent en matèria de títols.
  4. Els certificats de Nivell Bàsic permetran acreditar competència en idiomes pròpia d'eixe nivell, en els procediments que a tals efectes establisquen les administracions públiques o altres organismes, així com estar en disposició d'accedir, amb caràcter general, al primer curs del Nivell Intermedi de les ensenyances d'idiomes de règim especial, seguint el procediment de preinscripció i matrícula establit per a cada curs escolar.
  5. L'alumnat que no obtinga el certificat del Nivell Bàsic podrà sol·licitar l'expedició d'un certificat acadèmic si haguera aconseguit el domini requerit en alguna o en diverses destreses de la prova homologada.

Imprés de Sol·licitud d'Expedició de Certificat A2

Generador de Taxes GVA