Normes de convivència

Puntualitat i assistència

Les faltes de puntualitat i assistència han de ser justificada per mitjà d’un escrit signat pels pares o amb el document que acredite les causes que les motive (visita mèdica,…)

En classe devem

 • Guardar silenci durant el desenvolupament de les explicacions del professorat. Respectar els torns de paraula per a preguntar i opinar.
 • Respectar al professorat i a la resta de companys.
 • Esperar a l’aula al professor de guàrdia, quan falte algun professor, evitant molestar a la resta de grups que estan fent classe en la mateixa planta.
 • Cuidar les instal·lacions i la neteja de l’aula per a aconseguir un lloc confortable per a poder treballar.
 • Atendre les explicacions del professorat i no utilitzar mòbils ni reproductors de música.

En totes les dependències de l’institut

 • Cal respectar a tots els membres de la Comunitat Educativa: pares, professors, companys i personal no docent.
 • Hem de respectar i conservar l’edifici, les seues instal·lacions, el mobiliari, el material escolar,…
 • En els corredors no s’ha de córrer, espentar-se, jugar amb la pilota, anar en patins o aquelles altres activitats que perjudiquen el bon funcionament del centre.
 • No s’utilitzarà cap mena de gorra.
 • No es farà ús dels mòbils.

En els esbarjos

 • S’ha d’anar al pati i no quedar-se en classe.
 • Quan s’utilitze el servei de biblioteca, s’han de respectar les normes de silenci i treball.

Eixida del centre

L’alumnat no ha d’abandonar les instal·lacions de l’institut durant la jornada lectiva. El centre no es fa responsable de les conseqüències de l’incompliment d’aquesta norma. Per a absentar-se del Centre fa falta una autorització dels pares.

Ús d’aparells electrònics en el centre

És de tots conegut que, en l’actualitat, la major part dels nostres alumnes disposa de diversos aparells electrònics (mòbils, MP3, ràdios, gravadores,…) i que formen part de la seua vida diària. No obstant això la seua tinença i ús en les diferents instal·lacions de l’Institut – i especialment durant el període lectiu – estan ocasionant greus incidents en el Centre: robatoris, interrupció de les classes, baralles, ús inadequat, etc.

Davant aquesta situació, i si tenim en compte que aquests aparells distorsionen, distrauen i obstaculitzen l’aprenentatge, el Consell Escolar del Centre, seguint les instruccions del Director General d’Ensenyament, ha acordat prohibir el seu ús en el recinte cobert de l’Institut: aules, biblioteca, corredors etc., excepte expressa autorització de la Direcció. (Reglament de Règim Interior, article 19).

Conseqüència de l’anterior és que, qualsevol professor o personal d’administració i serveis requisarà aquests aparells en el moment en què els veja i els lliurarà al Cap d’Estudis. En aquest cas, i després de contactar amb els pares, es decidirà la data en la qual el susdit aparell serà retornat.

Davant la importància del que s’ha dit anteriorment, esperem comptar amb la seua col·laboració en l’aplicació d’aquestes normes.

Consulta el nostre pla de convivència ací