El servei de menjador escolar té un caràcter complementari, compensatori i social, especialment destinat a garantir l’efectivitat de l’educació obligatòria dins dels principis d’igualtat i solidaritat.

Com a conseqüència de l’especial ubicació del centre fora del nucli urbà disposem d’un servei de Transport Escolar gratuït gestionat per l’Ajuntament de Benidorm i la Generalitat Valenciana.

L’Equip d’Orientació Educativa i Suport a la Inclusió està constituït pel professorat de l’especialitat d’orientació educativa i pel personal especialitzat de suport (Audició i Llenguatge i Pedagogia Terapèutica) .