IGUALTAT I CONVIVÈNCIA

ENSENYAMENT – APRENENTATGE

ORIENTACIÓ FAMÍLIES

EQUIP D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA

Ana CarrerasAna I. MartínezMarta MartínezFelipe Urrios

Els professionals d’orientació educativa ofereixen al centre educatiu assessorament, col·laboració, acompanyament i suport tècnic especialitzat, i duen a terme accions orientadores preventives i proactives que promouen la inclusió, la convivència, a més del treball directe i personalitzat amb l’alumnat.El personal docent especialitzat de suport d’Audició i Llenguatge
se centra prioritàriament en l’àmbit de la comunicació, el llenguatge i la parla des d’una perspectiva educativa vinculada al currículum.El personal docent especialitzat de suport de Pedagogia Terapèutica té la funció de col·laborar amb els equips educatius i els serveis especialitzats d’orientació en el disseny i la implementació de programes de desenvolupament
competencial i actuacions preventives de les dificultats d’aprenentatge.El personal no
docent d’atenció directa professional atén l’alumnat amb necessitats educatives especials que el requerisca, en funció del seu dictamen d’escolarització, des d’una perspectiva inclusiva i que potencie al màxim la seua autonomia.