IGUALTAT I CONVIVÈNCIA

ENSENYAMENT – APRENENTATGE

ORIENTACIÓ FAMÍLIES

EQUIP D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA

Ana CarrerasAna I. MartínezMarta Martínez / Mª del Pilar Egea

Els professionals d’orientació educativa ofereixen al centre educatiu assessorament, col·laboració, acompanyament i suport tècnic especialitzat, i duen a terme accions orientadores preventives i proactives que promouen la inclusió, la convivència, a més del treball directe i personalitzat amb l’alumnat.El personal docent especialitzat de suport d’Audició i Llenguatge
se centra prioritàriament en l’àmbit de la comunicació, el llenguatge i la parla des d’una perspectiva educativa vinculada al currículum.

El personal docent especialitzat de suport de Pedagogia Terapèutica té la funció de col·laborar amb els equips educatius i els serveis especialitzats d’orientació en el disseny i la implementació de programes de desenvolupament
competencial i actuacions preventives de les dificultats d’aprenentatge.