Transport Escolar

TRANSPORTE-2

          Com a conseqüència de l’especial ubicació del centre fora del nucli urbà disposem d’un servei de Transport Escolar gratuït gestionat per la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de Benidorm. Este servei té com a objecte traslladar l’alumnat des de diferents punts, pròxims al seu domicili, fins al centre escolar. Per tant els alumnes només podran utilitzar l’autobús que els corresponga segons s’establix en el seu carnet.

          Les famílies hauran d’arreplegar als seus fills/filles en la parada de l’autobús. En cas contrari, és a dir, quan no es trobe en la parada cap persona autoritzada per a l’arreplega dels menors, estos seran traslladats a les dependències de la Policia Municipal (C/ GRECIA) per a la seua arreplega allí per part de les famílies.

           Quan, per causa justificada, variarà la persona que habitualment arreplega a l’alumne/a, tant en la parada com en el col·legi, s’ha d’avisar i presentar a la cuidadora d’autobús o a la tutora, segons siga el cas, autorització en què conste el nom i cognoms i DNI de la persona que els pares autoritzen per a arreplegar al menor. En cas de no actuar seguint estes indicacions, no es permetrà que els nostres alumnes es queden sota la custòdia d’una persona diferent de l’habitual.

        Les circumstàncies excepcionals, que permetrien un canvi provisional de parada o una duplicitat de carnets, hauran de ser comunicades personalment pels pares en el col·legi per a rectificar el carnet i les llistes, evitant situacions problemàtiques.

           El servei de transport compta amb el seu propi Reglament d’Ús, establit per la Regidoria d’Educació i la Conselleria, a les determinacions de la qual queden subjectes tots els usuaris.