Expedició de Títols

INSTRUCCIONS PER A SOL·LICITAR EL TÍTOL

  • Emplena la instància.
  • Escriu les teues dades tal i com apareixen en el teu DNI (no poses diminutius, abreviatures, etc.).
  • Ompli i imprimix l’imprès de taxes corresponent.

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL

  • Per a qualsevol nivell diferent a l’A2, hauras d’adjuntar fotocòpia del DNI.
  • Imprés de taxes i justificant del pagament.
  • En cas que l’alumne / a pertanyi a una família nombrosa, haurà d’adjuntar fotocòpia i original del títol de Família Nombrosa degudament actualitzat (NO S’ADMETRAN TÍTOLS CADUCATS).
  • En cas de discapacitat o minusvalidesa igual o superior al 33%, adjuntar documentació que així ho acrediti.
  • Si heu abonat les taxes de família nombrosa o minusvalidesa, haureu de presentar documentació acreditativa actualitzada.
  • Anar a secretaria de l’EOI amb la documentació addient o enviar un correu electrònic adjuntant la documentació a 03017825.secretaria@edu.gva.es