PROVES DE CERTIFICACIÓ 2024 – Convocatòria ordinària

Calendari de les proves

PROVES ESCRITES

Trobareu el calendari de les proves escrites ACÍ.

És convenient estar amb una antelació mínima de 15 minuts sobre l’hora marcada en el calendari.

Recordeu comprovar les dates de la part oral de la prova que pot fer-se abans de la prova escrita.

PROVES ORALS

Els llistats de les proves orals es publicaran fins al 15 de maig de 2024.

L’orde de la convocatòria per a la realització de les proves orals començarà per la lletra S, segons el resultat del sorteig per al curs 2023-24 a què fa referència l’article que regula l’admissió en els centres docents.

Selecciona l’idioma per a accedir als llistats:

ALEMANY
03017825+alemany@edu.gva.es
ANGLÉS
03017825+angles@edu.gva.es
FRANCÉS
03017825+frances@edu.gva.es
VALENCIÀ
03017825+valencia@edu.gva.es

Per a sol·licitar canvi del torn oral enviareu al departament corresponent, abans de les 23:59h del dia 17 de maig, l’impres que trobareu ACÍ.

Les proves de producció i coproducció de textos orals i de mediació oral poden fer-se abans que les altres parts escrites.

Només podràs sol·licitar el canvi de data/hora de realització de les proves de producció i coproducció de textos orals i de mediació oral en els casos següents:
1r- Defunció d’un familiar (de primer grau, ascendent o descendent);
2n- Intervenció quirúrgica;
3r- Citació judicial, com a deure inexcusable;
4t- Coincidència amb l’EBAU o amb una altra prova de certificació de les EOI de la Comunitat Valenciana;
Qualsevol sol·licitud de canvi ha d’anar acompanyada del justificant corresponent. Sempre que siga possible, el canvi es realitzarà, si s’escau, dins de les dates establertes per a la realització de la prova.

Resultats provisionals

Els resultats provisionals de tots els idiomes es publicaran el 21 de juny a partir de les 15:00h. ATENCIÓ aquestes dates poden canviar. Consulteu aquest apartat periòdicament.

ESPAI

ALEMANY
ANGLÉS
FRANCÉS
VALENCIÀ

Revisió

Per sol·licitar la revisió de la prova de certificació heu d’emplenar el document que trobareu ACÍ i enviar-lo per correu electrònic al departament corresponent.

Resultats definitius

Els resultats definitius de tots els idiomes amb l’excepció de valencià es publicaran el 28 de juny a partir de les 15:00h.

ESPAI

ALEMANY
ANGLÉS
FRANCÉS
VALENCIÀ

Reclamacions

Es poden presentar en el termini de tres díes hàbils a partir de l’endemà de la publicació de les qualificacions definitives mitjançant la presentació de l’imprés Sol·licitud de reclamació de qualificacions en la secretaria del centre.

IMPORTANT – no estar d’acord amb la notano és motiu de reclamació.

Es constituirà un òrgan que instruirà la reclamació i que actuarà de manera col·legiada per a estudiar-la i elaborar un informe  relatiu als fets, actuacions, valoració de la correcta aplicació dels criteris d’avaluació i de l’adequació de la prova. Així mateix, en l’informe realitzaran la proposta de rectificació o de ratificació de les decisions d’avaluació adoptades i les mesures correctores, si és el cas. El centre respondrà per escrit a la reclamació.

Legislació aplicable a les reclamacions

ORDEN 32/2011, de 20 de diciembre, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se regula el derecho del alumnado a la objetividad en la evaluación, y se establece el procedimiento de reclamación de calificaciones obtenidas y de las decisiones de promoción, de certificación o de obtención del título académico que corresponda.(DOCV 28/12/2011)