Necessitats específiques

Heu d’acreditar el tipus d’adaptació que sol·liciteu en el moment d’efectuar la inscripció o matrícula telemàtica, adjuntant els documents pertinents en un sol arxiu en format PDF.

Les sol·licituds que no indiquen i adjunten la documentació pertinent no podran acollir-se a l’adaptació de la prova.

Si vos inscriviu en més d’una prova unificada de certificació haureu de sol·licitar adaptació per a cadascuna de les llengües

Una comissió  valorarà les sol·licituds presentades i emetrà un informe que determine les necessitats específiques de suport educatiu i, si és procedent, la proposta d’adaptació per a cada examen.

L’alumnat matriculat oficialment en les EOI que ja tinga reconeguda la seua adaptació per al curs vigent no haurà de sol·licitar-la de nou en el tràmit telemàtic.

IMPORTANT
  • Resolució provisional: 9 d’abril de 2024, en la secretaria del centre
  • Sol·licitud de revisió: Des del 10 d’abril fins al 12 d’abril de 2024 .
    • presentar la sol·licitud de revisió de la seua sol·licitud d’adaptació amb la documentació oportuna.
    • aquesta sol·licitud de revisió es presentarà en la secretaria del centre on estiga inscrit o matriculat en la prova i s’adreçarà a la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.
  • Resolució definitiva: abans del 6 de maig de 2024.