Pèrdua d’escolaritat

L’alumne matriculat té l’obligació d’assistir a classe i l’EOI controlarà aquesta assistència. És obligació de l’alumne portar un control de les faltes.

El nombre màxim de faltes d’assistència injustificada és del 15% (9 classes).

Segons normativa de la Conselleria, si voleu matricular-se el curs següent, ho fareu en període de vacants tant si supereu o no el curs.

Pel que fa a l’avaluació, això implica:

 • Alumnes del primer curs dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2:
  • no podeu fer les proves de seguiment però sí que podeu presentar-vos a la prova final i a la convocatòria extraordinària
 • Alumnes del segon curs dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2:
  • perd el dret a fer les proves de seguiment però pot realitzar la prova de certificació si s’ha inscrit dins del termini corresponent als alumnes oficials.

Es publicarà en el tauler d’anuncis de Secretaria el llistat d’alumnat amb pèrdua d’escolaritat. És obligació de l’alumne consultar aquests llistats. Els alumnes sancionats amb la PE disposaran d’un termini per a presentar documentació justificant les faltes.

Descarregueu l’imprés ACÍ.

IMPORTANT – DATES QUE CAL TINDRE EN COMPTE

– PUBLICACIÓ LLISTAT PROVISIONAL PE – 12/04

– PRESENTACIÓ DE JUSTIFICANTS EN SECRETARIA – del 15/04 al 18/04

– PUBLICACIÓ LLISTAT DEFINITIU PE – 29/04

Es consideraran faltes justificades, amb la presentació prèvia de la documentació pertinent, els següents casos establits pel Consell Escolar:

 • Cura de menors (aportant el llibre de família) i de majors (aportant el DNI del major i informe mèdic)
 • Preparació d’exàmens (aportant un escrit del centre amb el període d’exàmen i un escrit de la persona implicada explicant la situació. Si és un menor, el pare/mare/tutor haurà de fer l’escrit)
 • Augment de càrrega laboral dels autònoms presentant l’últim rebut d’autònom més un document explicatiu de la situació.
 • Viatge d’estudi de duració inferior a 2 mesos consecutius.
 • Viatge de treball de duració inferior a 2 mesos consecutius.
 • Contracte temporal de treball o de pràctiques de duració inferior a 2 mesos consecutius.
 • Curs del SERVEF de duració inferior a dos mesos.
 • Torns de treball.
 • Sessions d’avaluació i reunions del centre (en cas que l’alumne siga docent).
 • Assistència a examen.
 • Malaltia greu/hospitalització de l’alumne o d’un familiar de 1r grau.
 • Defunció d’un familiar de 1r grau.
 • Matrimoni o unió de fet de l’alumne.
 • Adopció/maternitat/paternitat.