Cor del Conservatori


Es crearà el Cor de veus blanques del Conservatori el curs que ve.
Els assajos seran els dimecres de 17.30 a 19.30 h.

Requisits

 • Estar matriculat el curs que ve a 3r, 4t d’elemental o a qualsevol curs de professional (de qualsevol especialitat).
 • Tenir la veu blanca (xiquetes o xiques i xiquets amb la veu sense canviar).
 • Tindre un mínim d’afinació.

Proves

Juny:
dimecres 12, de 15:30 a 18:30, aula 106 de Velluters
dimarts 18, de 16 a 17, aula 105 de Velluters
dimecres 19, de 15:30 a 16:30, aula 106 de Velluters


S’haurà de cantar una cançó triada per l’alumnat i es farà un exercici de vocalització guiat per les professores.
El llistat amb els components definitius es publicarà el 19 de juny amb les instruccions de matriculació pel curs vinent.

Alumnes admesos al Cor del CPMV 2024-25

Convalidacions

Els estudiants interessats i admesos poden assistir a aquestes asignatures assistint a aquest cor:

 • Alumnes de 1r o 2n de Conjunt de Cant.
 • Alumnes de 5è o 6è de l’optativa de Complement Coral.
 • Alumnes de 3r o 4t d’EEPP de Cor.
 • Alumnes de 3r o 4t d’EEEE de Cor.


Per a consultes mes concretes podeu adreçar-vos a les professores:

 • Maria Tamarit: m.tamaritsales@edu.gva.es
 • Celia Máñez: c.manez@edu.gva.es

Matrícula curs 2024-25

General

Calendari de matrícula

Introducció. Llistat definitiu d’alumnat d’ensenyaments elementals amb dia i hora d’automatrícula.

El dia 9/07/2024 es va enviar usuari i contrasenya per a l’automatrícula d’alumnes d’EEEE del Centre a través del correu electrònic que figura a ITACA com a principal.

Introducció. Llistat provisional d’alumnat d’ensenyaments professionals (previst per al 16 de juliol)

Llistat que convoca amb dia i hora per formalitzar matrícula al nou alumnat admès d’ingrés a 1r d’EEEE i accés a 2n, 3r i 4t d’EEEE (previst pel 13 de setembre)

Incidències en matrícula telemática: matricula@cpmvalencia.com

Instruccions de Matrícula en la aplicació telemática

Taxes e informació matrícula

Cárrega lectiva per especialitat ensenyament y curs

Horaris provisionals curs 2024-25

Sol·licitud de reserva de qualificacions per a assignatures ja aprovades

(Els alumnes que repeteixen curs i tenen assignatures ja aprovades que no volen tornar a cursar hauran d’emplenar aquest formulari i marcar a l’aplicació de matrícula aquestes assignatures com a “aprovada amb anterioritat”, encara que al 046 hauran de ser incloses i pagades novament. També és aplicable per a l’assignatura de “piano complementari” d’alumnes de Piano que cursen doble especialitat i, per tant, s’han de matricular d’aquesta assignatura a partir de 2n d’EEPP).

Sol·licituds de canvis(cal enviar-los des del moment en què sorgeixi la necessitat de canvi, ja que s’atendran per ordre d’arribada i segons justificació):

Ensenyaments Elementals

1r i 2n d’EEEE

 • Instrument (tots)
 • Llenguatge musical (tots)
 • Cor (tots)

3r i 4t d’EEEE

 • Instrument (tots)
 • Llenguatge musical (tots)
 • Cor (tots)
 • Conjunt (tots)

Ensenyaments Profesionals

1r d’EEPP

 • Instrument (tots)
 • Llenguatge musical (tots)
 • Conjunt (Baix elèctric, Clavecí, Flauta de Bec, Guitarra elèctrica, Guitarra, Orgue y Piano)
 • Llistats Banda i Orquestra (alumnes d’especialitas d’arpa, corda, percusió i vent)

2n d’EEPP

 • Instrument (tots)
 • Llenguatge musical (tots)
 • Piano complementari (tots)
 • Conjunt (Baix elèctric, Clavecí, Flauta de Bec, Guitarra elèctrica, Guitarra, Orgue y Piano)
 • Llistats Banda i Orquestra (alumnes d’especialitas d’arpa, corda, percusió i vent)

3r y 4t d’EEPP

 • Instrument (tots)
 • Harmonia (tots)
 • Piano complementari (tots)
 • M. Cambra (tots, exepte Baix elèctric i Guitarra elèctrica)
  • Llistats M. Cámara Cant
 • Conjunt (Baix eléctric, Guitarra eléctrica)
 • Cor (Baix eléctric, Clavecí, Flauta de Bec, Guitarra eléctrica, Guitarra, Orgue y Piano)
 • Llistats Banda i Orquestra (alumnes d’especialitas d’arpa, corda, percusió i vent)

5è i 6è d’EEPP

 • Instrument (tots)
 • Anàlisi (tots)
 • Història de la música (tots)
 • M. Cambra (tots, exepte Baix elèctric i Guitarra elèctrica)
  • Llistats M. Cámara Cant
 • Acompanyament (Baix eléctric, Clavecí, Guitarra eléctrica, Guitarra, Orgue y Piano)
 • Conjunt (Baix eléctric, Flauta de Bec, Guitarra eléctrica)
 • Llistats Banda i Orquestra (alumnes d’especialitas d’arpa, corda, percusió i vent)
 • Optatives (tots) En ningún cas es podrá cursar la mateixa optativa en 5è i 6è d’EEPP .

Convalidacions

Convalidacions Música. Preguntes freqüents

Convalidacions d’assignatures d’ensenyances professionals de Música i Dansa amb matèries del Batxillerat

Reial decret 14/2023, de 17 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 242/2009, de 27 de febrer, pel qual s’estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de Música i de Dansa i l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d’Educació Física han de tindre la condició d’esportista d’alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de Dansa.

Dins de les seues competències, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport aprovarà la corresponent normativa en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, una vegada estiga publicat aquest projecte de reial decret.

Renúncia a matrícula

Informació

1. L'alumnat, o els seus representants legals si és menor d'edat, podrà sol·licitar davant de la direcció del conservatori o centre privat autoritzat de Música o de Dansa la renúncia de matrícula, per mitjà d'un escrit motivat que s'haurà d'ajustar al model que figura en l'annex VII i que haurà d'entregar-se en la secretaria del centre. La renúncia de matrícula es podrà sol·licitar amb anterioritat al 15 de març de cada curs escolar. La direcció dels conservatoris resoldrà les sol·licituds que es presenten en els centres en el termini màxim d'un mes des de la recepció, i s'entendran estimades les sol·licituds presentades en la forma i termini oportuns si no es dicta una resolució expressa en eixe termini. Contra la resolució de la direcció dels conservatoris, les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant de la direcció territorial d'Educació competent.

2. L'alumnat que curse dos especialitats en les ensenyances elementals de Música, en les professionals de Música o en les professionals de Dansa podrà renunciar independentment a cada una d'elles.

3. La renúncia serà acceptada si es presenta en la forma i termini oportuns, llevat que la motivació expressada per l'alumnat o els seus representants legals siga considerada insuficient per la direcció del centre. En este últim cas, s'haurà de notificar a la persona interessada la denegació motivada de la renúncia de matrícula.

4. Quan s'accepte la renúncia d'un alumne o alumna, el curs escolar a què haja renunciat no li computarà a efecte de permanència en les ensenyances elementals o professionals de Música o de Dansa, ni a efecte de permanència en el curs corresponent. La renúncia de matrícula implicarà la pèrdua de la condició d'alumne o alumna oficial del conservatori o centre privat autoritzat per a impartir les ensenyances elementals o professionals de Música o de Dansa en què estiga matriculat, alhora que anul·larà qualsevol avaluació parcial efectuada en el curs. Esta circumstància es farà constar en l'expedient acadèmic de l'alumne o alumna per mitjà de l'oportuna diligència.

5. La renúncia de matrícula no donarà dret a la devolució de les taxes abonades. Així mateix, suposarà la pèrdua de qualsevol prioritat en l'admissió d'alumnat enfront de l'alumnat de nou ingrés en posteriors convocatòries d'accés.

6. L'alumnat matriculat té l'obligació d'assistir a classe i al centre d'acord amb l'article 24 del Decret 39/2008, de 4 d'abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l'alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d'administració i servicis. A este efecte, els reglaments de règim interior dels conservatoris, aprovats pels respectius consells escolars, establiran el nombre màxim de faltes d'assistència que impossibilitarà l'aplicació del caràcter continu de l'avaluació, de conformitat amb el que disposen l'article 33 i la disposició addicional primera del mencionat Decret 39/2008, de 4 d'abril, del Consell.

ORDE 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana. [2011/5562]

Canvi d’instrument i doble instrument

Procediment

Llistats provisionals:

Una vegada publicada la llista definitiva de sol·licituds, segons les vacants existents per especialitat i curs, es contactarà per correu amb els sol·licitants que puguen obtenir plaça, tenint en compte l’ordre de prelació que estableix la normativa vigent.

Normativa de referència

ORDE 49/2015, de 14 de maig , de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l’Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana. [2015/4473]

 1. Una vegada realitzada la matrícula de l’alumnat a què es referixen els apartats 3, 4, 5 i 6 d’este article, tant en les ensenyances elementals com en les professionals de Música i Dansa (proves d’accés, trasllats i readmissions), l’alumnat continuarà matriculant-se, en cas de quedar llocs escolars vacants en el curs i en l’especialitat d’ingrés i accés en el cas de Música, d’acord amb l’orde de prelació següent:
  a) Alumnat del centre que soŀlicita un canvi d’especialitat en les ensenyances elementals. En cas que hi haja més aspirants que llocs escolars, tindrà preferència l’alumnat amb major puntuació en la nota mitjana del seu expedient acadèmic en la primera especialitat.
  b) Alumnat del centre que, havent superat la prova corresponent, soŀlicita cursar una segona especialitat, des d’un curs diferent del primer, en les ensenyances elementals. Els soŀlicitants hauran de tindre un mínim de set en la nota mitjana del seu expedient acadèmic. En cas que hi haja més aspirants que llocs escolars, tindrà preferència, en primer lloc, l’alumnat amb l’edat idònia establida i, en segon lloc, l’alumnat amb major puntuació en la nota mitjana del seu expedient acadèmic en la primera especialitat.
  c) Alumnat del centre que soŀlicita cursar una segona especialitat, des del primer curs, en les ensenyances elementals. Els soŀlicitants hauran de tindre un mínim de set en la nota mitjana del seu expedient acadèmic. En cas que hi haja més aspirants que llocs escolars, tindrà preferència, en primer lloc, l’alumnat amb l’edat ordinària establida i,
  en segon lloc, l’alumnat amb major puntuació en la nota mitjana del seu expedient acadèmic en la primera especialitat.
  d) Alumnat que supere la prova d’ingrés o d’accés en altres conservatoris o centres autoritzats. L’alumnat quedarà ordenat seguint el mateix orde de prelació establit per a l’alumnat que ha realitzat l’ingrés o l’accés en el centre, tenint en compte que en el cas d’ensenyances professionals, l’alumnat de la convocatòria ordinària tindrà preferència sobre l’alumnat de la convocatòria extraordinària.
  e) Alumnat d’altres centres que soŀlicita la readmissió. En cas que soŀliciten readmissió més alumnes que llocs escolars hi haja, tindrà preferència, en primer lloc, l’alumnat que curse les ensenyances respectives amb l’edat idònia establida i, en segon lloc, l’alumnat amb major puntuació en la nota mitjana del seu expedient acadèmic.

Trasllats de matrícula i readmissions

Calendari i informació
Normativa

ORDRE 49/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l’Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana

3. Després de cada convocatòria de les proves d’accés d’ensenyaments professionals de Música i Dansa, l’alumnat que haja realitzat les proves en el centre, es matricularà, en el cas d’existir llocs escolars vacants en el curs i en l’especialitat d’accés en el cas de Música, segons el següent ordre de prelació:
a) Alumnat que supere les proves d’accés a qualsevol curs dels ensenyaments professionals amb l’edat ordinària.
b) Alumnat que supere les proves d’accés a qualsevol curs dels ensenyaments professionals amb edats superiors als 18 anys.
Dins de cada apartat, l’alumnat es matricularà per ordre de nota en la prova d’accés. Si existeix alumnat amb la mateixa nota, l’ordre de prelació per a la matrícula de l’alumnat serà l’establit en els següents criteris de desempat:
1r Aspirants amb l’edat idònia establida en la normativa.
2n Menor diferència entre la qualificació més alta i la qualificació més baixa dels exercicis de la prova d’accés.
3r En cas de coincidir els criteris de desempat anteriors, l’empat es resoldrà per sorteig.

4. Alumnat d’ensenyaments professionals que haja sol·licitat el trasllat de matrícula o alumnat del centre que ha sol·licitat la readmissió en aquest, i sempre que existisquen places vacants en el curs i en l’especialitat d’accés en el cas de Música, després d’haver matriculat a l’alumnat que prové de les proves d’accés als ensenyaments professionals de Música o Dansa. En el cas que sol·liciten el trasllat o la readmissió més alumnes o alumnes que llocs escolars existents, tindrà preferència, en primer lloc, l’alumnat que curse els ensenyaments respectius amb l’edat idònia establides i, en segon lloc, l’alumnat amb major puntuació en la nota mitjana del seu expedient acadèmic.

5. Després de la convocatòria única de proves per a l’ingrés i accés als ensenyaments elementals de Música i Dansa, l’alumnat que haja realitzat les proves en el centre es matricularà segons el següent ordre de prelació:

a) Alumnat que supere la prova d’accés a cursos diferents del primer, amb edats compreses entre els 8 i els 12 anys.
b) Alumnat que supere la prova d’ingrés a primer curs amb edats compreses entre els 8 i els 12 anys.
c) Alumnat que supere la prova d’accés a cursos diferents del primer, amb edats superiors als 12 anys.
d) Alumnat que supere la prova d’ingrés a primer curs, amb edats superiors als 12 anys.

Dins de cada apartat, l’alumnat es matricularà per ordre de nota en la prova d’ingrés o accés, segons corresponga. Si existeix alumnat amb la mateixa nota, l’ordre de prelació per a la matrícula de l’alumnat serà l’establit en els següents criteris de desempat:

1r Aspirants amb l’edat idònia establida en la normativa.
2n Menor diferència entre la qualificació més alta i la qualificació més baixa dels exercicis de la prova d’accés.
3r En cas de coincidir els criteris de desempat anteriors, l’empat es resoldrà per sorteig.

Alumnat d’ensenyaments elementals que haja sol·licitat el trasllat de matrícula o alumnat del centre que ha sol·licitat la readmissió en aquest, i sempre que existisquen places vacants en el curs i en l’especialitat d’accés en el cas de Música, després d’haver matriculat a l’alumnat que prové de les proves d’accés o ingrés als ensenyaments elementals de Música o Dansa. En el cas que sol·liciten el trasllat o la readmissió més alumnes o alumnes que llocs escolars existents, tindrà preferència, en primer lloc, l’alumnat que curse els ensenyaments respectius amb l’edat idònia establida i, en segon lloc, l’alumnat amb major puntuació en la nota mitjana del seu expedient acadèmic.

ORDRE 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria de Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana.

Article 6. Readmissió 

 1. La readmissió és la via a la qual podran acollir-se els qui, després d’haver superat algun curs en els ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa, hagen interromput els estudis durant un temps i desitgen reprendre’ls. No tindrà consideració de readmissió la sol·licitud de represa d’estudis després de l’abandó dels ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa en el primer curs, sense que l’alumne o alumna haja promocionat, i en aquest cas, l’alumne o alumna haurà de tornar a realitzar la prova d’ingrés o d’accés a primer curs, respectivament.
 2. Per a sol·licitar la readmissió, l’alumne o alumna deurà no haver esgotat el límit de permanència en els ensenyaments o en el curs corresponent, així com haurà de poder finalitzar els estudis en els anys de què dispose fins a aconseguir el límit de permanència establit en la normativa vigent. En cas contrari, la sol·licitud de readmissió estarà condicionada a la prèvia autorització de l’ampliació de permanència segons el que es disposa en l’article 27 d’aquesta ordre. Les sol·licituds de readmissió es realitzaran mitjançant el model que conté l’Annex I de la present ordre.
 3. La participació en el procediment de readmissió, per part d’un alumne o alumna, es realitzarà en el curs, i l’especialitat, en el seu cas, que li corresponga segons la normativa vigent en matèria d’avaluació i promoció.
 4. L’alumnat podrà matricular-se en el curs i l’especialitat que li corresponga en cas d’existir places vacants i d’acord amb la prelació de matrícula establida en la present norma.
 5. En els conservatoris, les sol·licituds de readmissió en un centre seran resoltes per la direcció del mateix en el termini màxim de quinze dies des de la recepció de la sol·licitud, podent entendre’s desestimada la mateixa si no es dictara resolució expressa en aquest termini. Davant la resolució de la direcció del centre, les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant la Direcció Territorial d’Educació competent.
 6. La via d’accés mitjançant readmissió no serà incompatible que l’alumne o alumna puga presentar-se a la prova d’accés a un curs diferent del primer, que no haja superat íntegrament, en els ensenyaments corresponents.
 7. Per a poder optar a la readmissió en el centre, es fixa un límit d’un curs escolar complet sense haver formalitzat matrícula, no computant a l’efecte de readmissió el curs en el qual l’alumne o alumna renuncie a la seua matrícula.

Ampliació de matrícula

Article 25. Ampliació de matrícula
1. En els ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa, l’autorització perquè l’alumnat, amb caràcter excepcional, es matricule en més d’un curs es farà en els termes establits, respectivament, en l’article 13 del Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, en l’article 12 del Decret 157/2007, de 21 de setembre, del Consell, en l’article 14.3 del Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, i en l’article 15.2 del Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell.

2. L’alumnat que tinga l’edat establida per a cursar, amb caràcter ordinari, els ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa, o bé una edat inferior, només podrà fer una única ampliació de matrícula. Aquesta ampliació implicarà la matrícula en el curs que corresponga a l’alumne o alumna i, simultàniament, en el curs immediatament superior.

3. L’alumnat que, en un determinat moment, supere l’edat establida per a cursar els ensenyaments elementals o professionals amb caràcter ordinari pot fer més d’una ampliació de matrícula. Les ampliacions de matrícula no queden limitades únicament al curs immediatament superior, de manera que l’alumne o alumna es pot matricular en un curs o més cursos superiors simultàniament. Si, com a conseqüència de les ampliacions de matrícula i la superació dels cursos superiors de què consten les ampliacions de matrícula, l’alumne o alumna promociona fins a un curs que li permet finalitzar els ensenyaments amb l’edat establida, amb caràcter ordinari, o bé amb una edat inferior, l’alumne o alumna s’ha de regir segons el que disposa l’apartat anterior.

4. L’alumnat que cursa ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa, i que es vulga matricular en més d’un curs simultàniament, ha de presentar la seua sol·licitud segons el model que consta en l’annex XI, i ha de complir els requisits següents:
a) Superar una prova específica que continga els continguts finals de totes i cada una de les assignatures, sempre que no s’hagen superat amb anterioritat, del curs o els cursos anteriors a aquell a què es vulga promocionar. La nota d’aquesta prova és la que conste en l’avaluació final de l’assignatura corresponent de l’expedient acadèmic de l’alumnat.
b) Tindre una nota mitjana mínima de set punts en l’expedient acadèmic.
c) Tindre una nota mitjana mínima de nou punts en les assignatures d’Instrument
Principal o Veu ja superades, en el cas de Música.
d) Haver obtingut una qualificació mínima de set punts en totes i cada una de les
assignatures ja superades en el curs objecte d’ampliació.

5. A petició del tutor o tutora, per mitjà d’un informe d’avaluació individualitzat, i abans de la finalització de l’any natural de l’inici del curs acadèmic, l’alumnat o els seus representants legals, si és menor d’edat, poden sol·licitar l’ampliació de matrícula davant de l’òrgan competent del conservatori o el centre autoritzat.
Així mateix, és preceptiu mantindre una reunió informativa amb l’alumne o alumna, o amb els seus representants legals si és menor d’edat, sobre les conseqüències acadèmiques que es deriven de fer efectiva l’ampliació de la matrícula. 6. Després de la recepció de la sol·licitud al centre, l’equip docent de l’alumne o alumna, coordinat pel tutor o tutora, ha d’emetre un informe en què ha de fer una valoració de les capacitats de treball i un progrés manifestades per l’alumne o alumna des del principi del curs, la seua assistència regular a totes les assignatures, la seua maduresa i el desenvolupament, segons l’edat i el curs, així com la responsabilitat
d’aquest en les activitats de grup. L’equip docent ha de lliurar a la direcció del centre aquest informe, on ha de constar la signatura de tot el professorat que forma part de l’equip docent de l’alumne o alumna, i ha de certificar si compleix els objectius proposats o no i té els coneixements necessaris per a promocionar al curs o cursos corresponents. Aquest informe és preceptiu per a poder portar a terme l’ampliació de la matrícula.

7. Una vegada emés l’informe de l’equip docent i mantinguda la reunió amb l’alumne o alumna, o bé amb els seus representants legals, i comprovada la documentació, la direcció del centre ha d’emetre un informe en què ha de fer constar que el centre té recursos per a atendre l’ampliació de la matrícula de l’alumne o alumna, sense derivar en un increment de la plantilla del professorat.

8. Tota la documentació relacionada més amunt s’ha de trametre al consell escolar del centre en el cas dels ensenyaments elementals i professionals de Música i dels ensenyaments elementals de Dansa, o a l’òrgan de coordinació docent, en el cas dels ensenyaments professionals de Dansa. La resolució de la sol·licitud ha de correspondre a aquests òrgans, o a qui corresponga exercir aquestes funcions en cas que no n’hi haja en un centre. Als conservatoris, s’estimarà o desestimarà de forma motivada la sol·licitud en el termini màxim d’un mes, i es poden entendre com a desestimades les sol·licituds si no se’n dicta una resolució expressa en aquest termini. Contra les resolucions dictades als conservatoris, es pot interposar un recurs d’alçada davant de l’òrgan jeràrquic superior d’aquell que ha dictat l’acte administratiu.