Renúncia a matrícula

Informació

1. L'alumnat, o els seus representants legals si és menor d'edat, podrà sol·licitar davant de la direcció del conservatori o centre privat autoritzat de Música o de Dansa la renúncia de matrícula, per mitjà d'un escrit motivat que s'haurà d'ajustar al model que figura en l'annex VII i que haurà d'entregar-se en la secretaria del centre. La renúncia de matrícula es podrà sol·licitar amb anterioritat al 15 de març de cada curs escolar. La direcció dels conservatoris resoldrà les sol·licituds que es presenten en els centres en el termini màxim d'un mes des de la recepció, i s'entendran estimades les sol·licituds presentades en la forma i termini oportuns si no es dicta una resolució expressa en eixe termini. Contra la resolució de la direcció dels conservatoris, les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant de la direcció territorial d'Educació competent.

2. L'alumnat que curse dos especialitats en les ensenyances elementals de Música, en les professionals de Música o en les professionals de Dansa podrà renunciar independentment a cada una d'elles.

3. La renúncia serà acceptada si es presenta en la forma i termini oportuns, llevat que la motivació expressada per l'alumnat o els seus representants legals siga considerada insuficient per la direcció del centre. En este últim cas, s'haurà de notificar a la persona interessada la denegació motivada de la renúncia de matrícula.

4. Quan s'accepte la renúncia d'un alumne o alumna, el curs escolar a què haja renunciat no li computarà a efecte de permanència en les ensenyances elementals o professionals de Música o de Dansa, ni a efecte de permanència en el curs corresponent. La renúncia de matrícula implicarà la pèrdua de la condició d'alumne o alumna oficial del conservatori o centre privat autoritzat per a impartir les ensenyances elementals o professionals de Música o de Dansa en què estiga matriculat, alhora que anul·larà qualsevol avaluació parcial efectuada en el curs. Esta circumstància es farà constar en l'expedient acadèmic de l'alumne o alumna per mitjà de l'oportuna diligència.

5. La renúncia de matrícula no donarà dret a la devolució de les taxes abonades. Així mateix, suposarà la pèrdua de qualsevol prioritat en l'admissió d'alumnat enfront de l'alumnat de nou ingrés en posteriors convocatòries d'accés.

6. L'alumnat matriculat té l'obligació d'assistir a classe i al centre d'acord amb l'article 24 del Decret 39/2008, de 4 d'abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l'alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d'administració i servicis. A este efecte, els reglaments de règim interior dels conservatoris, aprovats pels respectius consells escolars, establiran el nombre màxim de faltes d'assistència que impossibilitarà l'aplicació del caràcter continu de l'avaluació, de conformitat amb el que disposen l'article 33 i la disposició addicional primera del mencionat Decret 39/2008, de 4 d'abril, del Consell.

ORDE 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana. [2011/5562]