Convalidacions

Convalidacions Música. Preguntes freqüents

Convalidacions d’assignatures d’ensenyances professionals de Música i Dansa amb matèries del Batxillerat

Reial decret 14/2023, de 17 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 242/2009, de 27 de febrer, pel qual s’estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de Música i de Dansa i l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d’Educació Física han de tindre la condició d’esportista d’alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de Dansa.

Dins de les seues competències, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport aprovarà la corresponent normativa en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, una vegada estiga publicat aquest projecte de reial decret.

Renúncia a matrícula

Informació

1. L'alumnat, o els seus representants legals si és menor d'edat, podrà sol·licitar davant de la direcció del conservatori o centre privat autoritzat de Música o de Dansa la renúncia de matrícula, per mitjà d'un escrit motivat que s'haurà d'ajustar al model que figura en l'annex VII i que haurà d'entregar-se en la secretaria del centre. La renúncia de matrícula es podrà sol·licitar amb anterioritat al 15 de març de cada curs escolar. La direcció dels conservatoris resoldrà les sol·licituds que es presenten en els centres en el termini màxim d'un mes des de la recepció, i s'entendran estimades les sol·licituds presentades en la forma i termini oportuns si no es dicta una resolució expressa en eixe termini. Contra la resolució de la direcció dels conservatoris, les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant de la direcció territorial d'Educació competent.

2. L'alumnat que curse dos especialitats en les ensenyances elementals de Música, en les professionals de Música o en les professionals de Dansa podrà renunciar independentment a cada una d'elles.

3. La renúncia serà acceptada si es presenta en la forma i termini oportuns, llevat que la motivació expressada per l'alumnat o els seus representants legals siga considerada insuficient per la direcció del centre. En este últim cas, s'haurà de notificar a la persona interessada la denegació motivada de la renúncia de matrícula.

4. Quan s'accepte la renúncia d'un alumne o alumna, el curs escolar a què haja renunciat no li computarà a efecte de permanència en les ensenyances elementals o professionals de Música o de Dansa, ni a efecte de permanència en el curs corresponent. La renúncia de matrícula implicarà la pèrdua de la condició d'alumne o alumna oficial del conservatori o centre privat autoritzat per a impartir les ensenyances elementals o professionals de Música o de Dansa en què estiga matriculat, alhora que anul·larà qualsevol avaluació parcial efectuada en el curs. Esta circumstància es farà constar en l'expedient acadèmic de l'alumne o alumna per mitjà de l'oportuna diligència.

5. La renúncia de matrícula no donarà dret a la devolució de les taxes abonades. Així mateix, suposarà la pèrdua de qualsevol prioritat en l'admissió d'alumnat enfront de l'alumnat de nou ingrés en posteriors convocatòries d'accés.

6. L'alumnat matriculat té l'obligació d'assistir a classe i al centre d'acord amb l'article 24 del Decret 39/2008, de 4 d'abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l'alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d'administració i servicis. A este efecte, els reglaments de règim interior dels conservatoris, aprovats pels respectius consells escolars, establiran el nombre màxim de faltes d'assistència que impossibilitarà l'aplicació del caràcter continu de l'avaluació, de conformitat amb el que disposen l'article 33 i la disposició addicional primera del mencionat Decret 39/2008, de 4 d'abril, del Consell.

ORDE 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana. [2011/5562]

Canvi d’instrument i doble instrument

Procediment

Llistats provisionals:

Una vegada publicada la llista definitiva de sol·licituds, segons les vacants existents per especialitat i curs, es contactarà per correu amb els sol·licitants que puguen obtenir plaça, tenint en compte l’ordre de prelació que estableix la normativa vigent.

Normativa de referència

ORDE 49/2015, de 14 de maig , de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l’Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana. [2015/4473]

 1. Una vegada realitzada la matrícula de l’alumnat a què es referixen els apartats 3, 4, 5 i 6 d’este article, tant en les ensenyances elementals com en les professionals de Música i Dansa (proves d’accés, trasllats i readmissions), l’alumnat continuarà matriculant-se, en cas de quedar llocs escolars vacants en el curs i en l’especialitat d’ingrés i accés en el cas de Música, d’acord amb l’orde de prelació següent:
  a) Alumnat del centre que soŀlicita un canvi d’especialitat en les ensenyances elementals. En cas que hi haja més aspirants que llocs escolars, tindrà preferència l’alumnat amb major puntuació en la nota mitjana del seu expedient acadèmic en la primera especialitat.
  b) Alumnat del centre que, havent superat la prova corresponent, soŀlicita cursar una segona especialitat, des d’un curs diferent del primer, en les ensenyances elementals. Els soŀlicitants hauran de tindre un mínim de set en la nota mitjana del seu expedient acadèmic. En cas que hi haja més aspirants que llocs escolars, tindrà preferència, en primer lloc, l’alumnat amb l’edat idònia establida i, en segon lloc, l’alumnat amb major puntuació en la nota mitjana del seu expedient acadèmic en la primera especialitat.
  c) Alumnat del centre que soŀlicita cursar una segona especialitat, des del primer curs, en les ensenyances elementals. Els soŀlicitants hauran de tindre un mínim de set en la nota mitjana del seu expedient acadèmic. En cas que hi haja més aspirants que llocs escolars, tindrà preferència, en primer lloc, l’alumnat amb l’edat ordinària establida i,
  en segon lloc, l’alumnat amb major puntuació en la nota mitjana del seu expedient acadèmic en la primera especialitat.
  d) Alumnat que supere la prova d’ingrés o d’accés en altres conservatoris o centres autoritzats. L’alumnat quedarà ordenat seguint el mateix orde de prelació establit per a l’alumnat que ha realitzat l’ingrés o l’accés en el centre, tenint en compte que en el cas d’ensenyances professionals, l’alumnat de la convocatòria ordinària tindrà preferència sobre l’alumnat de la convocatòria extraordinària.
  e) Alumnat d’altres centres que soŀlicita la readmissió. En cas que soŀliciten readmissió més alumnes que llocs escolars hi haja, tindrà preferència, en primer lloc, l’alumnat que curse les ensenyances respectives amb l’edat idònia establida i, en segon lloc, l’alumnat amb major puntuació en la nota mitjana del seu expedient acadèmic.

Accés amb edat superior a l’ordinària

Les ensenyances elementals de Música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els huit i els dotze anys, complits l’any natural d’inici i
de finalització, respectivament, de les ensenyances. L’inici de les ensenyances elementals amb menys de huit anys o més de dotze s’entendrà com a excepcional.

Les ensenyances professionals de Música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els dotze i els díhuit anys, complits l’any natural
d’inici i de finalització, respectivament, de les ensenyances. L’inici de les ensenyances professionals amb menys de dotze anys o més de díhuit es considerarà com a excepcional.

L’accés amb edats superiors a les ordinàries requereix de l’autorització del Consell Escolar.

Calendari

Llistat d’autoritzats

Avaluació anticipada per PAU o Proves d’Accés a conservatoris superiors

Sol·licitud per acollir-se al calendari d’exàmens avançat

D’acord amb el que estableixen les instruccions d’inici de curs (RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional) l’alumnat que es presente a les proves d’accés a la Universitat així com a les proves d’accés als estudis superiors dels ensenyaments artístics de Música podrà acollir-se a la convocatòria avançada prevista.

Convocatòria ordinària

Aquell alumnat d’EP que necessite la superació de les assignatures del Conservatori per presentar-se a la PAU del mes de juny o a les proves d’accés als estudis superiors de música i que, per això, necessite ser avaluat en la convocatòria ordinària d’avaluació avançada (entre el 22 d’abril i el 3 de maig de 2024) ho haurà de sol·licitar mitjançant el següent enllaç:

Sol·licitud d’aplicació calendari PAU 2024

Data límit de sol·licitud 9 d’abril de 2024.

Publicació del llistat de sol·licitants: 11 d’abril de 2024. Llistat

Convocatòria extraordinària

Aquell alumnat d’EP que necessite la superació de les assignatures del Conservatori per presentar-se a la PAU del mes de juliol i que, per això, necessite ser avaluat en la convocatòria extraordinària avançada (10 de juny) ho haurà de sol·licitar mitjançant el següent enllaç:

Sol·licitud d’aplicació calendari PAU 2024

Data límit de sol·licitud 3 de juny de 2024.

Publicació del llistat de sol·licitants: 5 de juny de 2024. No hi ha sol·licitants.

Formularis

Autorització per a recollida d’alumnat menor durant la jornada lectiva

Ficha técnica para propuesta de actividad o cesión espacios en CPMV

Sol·licitud de préstec d’instrument per alumnat del Centre

Sol·licitud de canvi d’horari generalSol·licitud de canvi d’Optativa

Sol·licitud de canvi d’horari en Música de Cambra

Sol·licitud d’horari per a Música de Cambra

Proposta de grup de Música de Cambra

Sol·licitud d’inscripció en la AMPA

Sol·licitud d’inscripció al Cor Participatiu del CPM de Valencia curs 2023-24

Sol·licitud d’aclaració ó revisió d’evaluació/examen/proba

Queixes, observacions o sugerèncias

Solicitud de cita con Equipo Directivo

Solicitud de evaluación anticipada

Sol·licitud de reserva de qualificacions per asignatures ya aprobades

Sol·licitud de entrades per a concerts

Sol·licitud d’ús del baix rasant

Certificats

La sol·licitud de certificats serà telemàtica (mitjançant enviament d'un correu a secretaria@cpmvalencia.com).

S'identificarà la fi desitjada i el conservatori de procedència de l'alumne/a en el cas de procedir d'un centre adscrit.

Necessàriament haurà d'annexar-se el model 046 per a la liquidació de taxes amb el justificant del pagament o el document acreditatiu d'exoneració de taxa.

Rebut el mail amb la documentació la Secretaria iniciarà els tràmits de certificació i després d'uns dies rebrà el certificat en el seu correu electrònic.

Ingrés i accés amb edat inferior a l’ordinària

Les ensenyances elementals de Música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els huit i els dotze anys, complits l’any natural d’inici i
de finalització, respectivament, de les ensenyances. L’inici de les ensenyances elementals amb menys de huit anys o més de dotze s’entendrà com a excepcional.

Les ensenyances professionals de Música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els dotze i els díhuit anys, complits l’any natural d’inici i de finalització, respectivament, de les ensenyances. L’inici de les ensenyances professionals amb menys de dotze anys o més de díhuit es considerarà com a excepcional.

L’accés amb edat inferior a l’ordinària requereix l’autorització del Consell Escolar.

Accés amb edat inferior a l’ordinària. Curs 2024/2025

Enllaç al procediment