Ampliació de matrícula

Article 25. Ampliació de matrícula
1. En els ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa, l’autorització perquè l’alumnat, amb caràcter excepcional, es matricule en més d’un curs es farà en els termes establits, respectivament, en l’article 13 del Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, en l’article 12 del Decret 157/2007, de 21 de setembre, del Consell, en l’article 14.3 del Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, i en l’article 15.2 del Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell.

2. L’alumnat que tinga l’edat establida per a cursar, amb caràcter ordinari, els ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa, o bé una edat inferior, només podrà fer una única ampliació de matrícula. Aquesta ampliació implicarà la matrícula en el curs que corresponga a l’alumne o alumna i, simultàniament, en el curs immediatament superior.

3. L’alumnat que, en un determinat moment, supere l’edat establida per a cursar els ensenyaments elementals o professionals amb caràcter ordinari pot fer més d’una ampliació de matrícula. Les ampliacions de matrícula no queden limitades únicament al curs immediatament superior, de manera que l’alumne o alumna es pot matricular en un curs o més cursos superiors simultàniament. Si, com a conseqüència de les ampliacions de matrícula i la superació dels cursos superiors de què consten les ampliacions de matrícula, l’alumne o alumna promociona fins a un curs que li permet finalitzar els ensenyaments amb l’edat establida, amb caràcter ordinari, o bé amb una edat inferior, l’alumne o alumna s’ha de regir segons el que disposa l’apartat anterior.

4. L’alumnat que cursa ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa, i que es vulga matricular en més d’un curs simultàniament, ha de presentar la seua sol·licitud segons el model que consta en l’annex XI, i ha de complir els requisits següents:
a) Superar una prova específica que continga els continguts finals de totes i cada una de les assignatures, sempre que no s’hagen superat amb anterioritat, del curs o els cursos anteriors a aquell a què es vulga promocionar. La nota d’aquesta prova és la que conste en l’avaluació final de l’assignatura corresponent de l’expedient acadèmic de l’alumnat.
b) Tindre una nota mitjana mínima de set punts en l’expedient acadèmic.
c) Tindre una nota mitjana mínima de nou punts en les assignatures d’Instrument
Principal o Veu ja superades, en el cas de Música.
d) Haver obtingut una qualificació mínima de set punts en totes i cada una de les
assignatures ja superades en el curs objecte d’ampliació.

5. A petició del tutor o tutora, per mitjà d’un informe d’avaluació individualitzat, i abans de la finalització de l’any natural de l’inici del curs acadèmic, l’alumnat o els seus representants legals, si és menor d’edat, poden sol·licitar l’ampliació de matrícula davant de l’òrgan competent del conservatori o el centre autoritzat.
Així mateix, és preceptiu mantindre una reunió informativa amb l’alumne o alumna, o amb els seus representants legals si és menor d’edat, sobre les conseqüències acadèmiques que es deriven de fer efectiva l’ampliació de la matrícula. 6. Després de la recepció de la sol·licitud al centre, l’equip docent de l’alumne o alumna, coordinat pel tutor o tutora, ha d’emetre un informe en què ha de fer una valoració de les capacitats de treball i un progrés manifestades per l’alumne o alumna des del principi del curs, la seua assistència regular a totes les assignatures, la seua maduresa i el desenvolupament, segons l’edat i el curs, així com la responsabilitat
d’aquest en les activitats de grup. L’equip docent ha de lliurar a la direcció del centre aquest informe, on ha de constar la signatura de tot el professorat que forma part de l’equip docent de l’alumne o alumna, i ha de certificar si compleix els objectius proposats o no i té els coneixements necessaris per a promocionar al curs o cursos corresponents. Aquest informe és preceptiu per a poder portar a terme l’ampliació de la matrícula.

7. Una vegada emés l’informe de l’equip docent i mantinguda la reunió amb l’alumne o alumna, o bé amb els seus representants legals, i comprovada la documentació, la direcció del centre ha d’emetre un informe en què ha de fer constar que el centre té recursos per a atendre l’ampliació de la matrícula de l’alumne o alumna, sense derivar en un increment de la plantilla del professorat.

8. Tota la documentació relacionada més amunt s’ha de trametre al consell escolar del centre en el cas dels ensenyaments elementals i professionals de Música i dels ensenyaments elementals de Dansa, o a l’òrgan de coordinació docent, en el cas dels ensenyaments professionals de Dansa. La resolució de la sol·licitud ha de correspondre a aquests òrgans, o a qui corresponga exercir aquestes funcions en cas que no n’hi haja en un centre. Als conservatoris, s’estimarà o desestimarà de forma motivada la sol·licitud en el termini màxim d’un mes, i es poden entendre com a desestimades les sol·licituds si no se’n dicta una resolució expressa en aquest termini. Contra les resolucions dictades als conservatoris, es pot interposar un recurs d’alçada davant de l’òrgan jeràrquic superior d’aquell que ha dictat l’acte administratiu.