Cor del Conservatori


Es crearà el Cor de veus blanques del Conservatori el curs que ve.
Els assajos seran els dimecres de 17.30 a 19.30 h.

Requisits

 • Estar matriculat el curs que ve a 3r, 4t d’elemental o a qualsevol curs de professional (de qualsevol especialitat).
 • Tenir la veu blanca (xiquetes o xiques i xiquets amb la veu sense canviar).
 • Tindre un mínim d’afinació.

Proves

Juny:
dimecres 12, de 15:30 a 18:30, aula 106 de Velluters
dimarts 18, de 16 a 17, aula 105 de Velluters
dimecres 19, de 15:30 a 16:30, aula 106 de Velluters


S’haurà de cantar una cançó triada per l’alumnat i es farà un exercici de vocalització guiat per les professores.
El llistat amb els components definitius es publicarà el 19 de juny amb les instruccions de matriculació pel curs vinent.

Alumnes admesos al Cor del CPMV 2024-25

Convalidacions

Els estudiants interessats i admesos poden assistir a aquestes asignatures assistint a aquest cor:

 • Alumnes de 1r o 2n de Conjunt de Cant.
 • Alumnes de 5è o 6è de l’optativa de Complement Coral.
 • Alumnes de 3r o 4t d’EEPP de Cor.
 • Alumnes de 3r o 4t d’EEEE de Cor.


Per a consultes mes concretes podeu adreçar-vos a les professores:

 • Maria Tamarit: m.tamaritsales@edu.gva.es
 • Celia Máñez: c.manez@edu.gva.es

Trasllats de matrícula i readmissions

Calendari i informació
Normativa

ORDRE 49/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l’Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana

3. Després de cada convocatòria de les proves d’accés d’ensenyaments professionals de Música i Dansa, l’alumnat que haja realitzat les proves en el centre, es matricularà, en el cas d’existir llocs escolars vacants en el curs i en l’especialitat d’accés en el cas de Música, segons el següent ordre de prelació:
a) Alumnat que supere les proves d’accés a qualsevol curs dels ensenyaments professionals amb l’edat ordinària.
b) Alumnat que supere les proves d’accés a qualsevol curs dels ensenyaments professionals amb edats superiors als 18 anys.
Dins de cada apartat, l’alumnat es matricularà per ordre de nota en la prova d’accés. Si existeix alumnat amb la mateixa nota, l’ordre de prelació per a la matrícula de l’alumnat serà l’establit en els següents criteris de desempat:
1r Aspirants amb l’edat idònia establida en la normativa.
2n Menor diferència entre la qualificació més alta i la qualificació més baixa dels exercicis de la prova d’accés.
3r En cas de coincidir els criteris de desempat anteriors, l’empat es resoldrà per sorteig.

4. Alumnat d’ensenyaments professionals que haja sol·licitat el trasllat de matrícula o alumnat del centre que ha sol·licitat la readmissió en aquest, i sempre que existisquen places vacants en el curs i en l’especialitat d’accés en el cas de Música, després d’haver matriculat a l’alumnat que prové de les proves d’accés als ensenyaments professionals de Música o Dansa. En el cas que sol·liciten el trasllat o la readmissió més alumnes o alumnes que llocs escolars existents, tindrà preferència, en primer lloc, l’alumnat que curse els ensenyaments respectius amb l’edat idònia establides i, en segon lloc, l’alumnat amb major puntuació en la nota mitjana del seu expedient acadèmic.

5. Després de la convocatòria única de proves per a l’ingrés i accés als ensenyaments elementals de Música i Dansa, l’alumnat que haja realitzat les proves en el centre es matricularà segons el següent ordre de prelació:

a) Alumnat que supere la prova d’accés a cursos diferents del primer, amb edats compreses entre els 8 i els 12 anys.
b) Alumnat que supere la prova d’ingrés a primer curs amb edats compreses entre els 8 i els 12 anys.
c) Alumnat que supere la prova d’accés a cursos diferents del primer, amb edats superiors als 12 anys.
d) Alumnat que supere la prova d’ingrés a primer curs, amb edats superiors als 12 anys.

Dins de cada apartat, l’alumnat es matricularà per ordre de nota en la prova d’ingrés o accés, segons corresponga. Si existeix alumnat amb la mateixa nota, l’ordre de prelació per a la matrícula de l’alumnat serà l’establit en els següents criteris de desempat:

1r Aspirants amb l’edat idònia establida en la normativa.
2n Menor diferència entre la qualificació més alta i la qualificació més baixa dels exercicis de la prova d’accés.
3r En cas de coincidir els criteris de desempat anteriors, l’empat es resoldrà per sorteig.

Alumnat d’ensenyaments elementals que haja sol·licitat el trasllat de matrícula o alumnat del centre que ha sol·licitat la readmissió en aquest, i sempre que existisquen places vacants en el curs i en l’especialitat d’accés en el cas de Música, després d’haver matriculat a l’alumnat que prové de les proves d’accés o ingrés als ensenyaments elementals de Música o Dansa. En el cas que sol·liciten el trasllat o la readmissió més alumnes o alumnes que llocs escolars existents, tindrà preferència, en primer lloc, l’alumnat que curse els ensenyaments respectius amb l’edat idònia establida i, en segon lloc, l’alumnat amb major puntuació en la nota mitjana del seu expedient acadèmic.

ORDRE 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria de Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana.

Article 6. Readmissió 

 1. La readmissió és la via a la qual podran acollir-se els qui, després d’haver superat algun curs en els ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa, hagen interromput els estudis durant un temps i desitgen reprendre’ls. No tindrà consideració de readmissió la sol·licitud de represa d’estudis després de l’abandó dels ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa en el primer curs, sense que l’alumne o alumna haja promocionat, i en aquest cas, l’alumne o alumna haurà de tornar a realitzar la prova d’ingrés o d’accés a primer curs, respectivament.
 2. Per a sol·licitar la readmissió, l’alumne o alumna deurà no haver esgotat el límit de permanència en els ensenyaments o en el curs corresponent, així com haurà de poder finalitzar els estudis en els anys de què dispose fins a aconseguir el límit de permanència establit en la normativa vigent. En cas contrari, la sol·licitud de readmissió estarà condicionada a la prèvia autorització de l’ampliació de permanència segons el que es disposa en l’article 27 d’aquesta ordre. Les sol·licituds de readmissió es realitzaran mitjançant el model que conté l’Annex I de la present ordre.
 3. La participació en el procediment de readmissió, per part d’un alumne o alumna, es realitzarà en el curs, i l’especialitat, en el seu cas, que li corresponga segons la normativa vigent en matèria d’avaluació i promoció.
 4. L’alumnat podrà matricular-se en el curs i l’especialitat que li corresponga en cas d’existir places vacants i d’acord amb la prelació de matrícula establida en la present norma.
 5. En els conservatoris, les sol·licituds de readmissió en un centre seran resoltes per la direcció del mateix en el termini màxim de quinze dies des de la recepció de la sol·licitud, podent entendre’s desestimada la mateixa si no es dictara resolució expressa en aquest termini. Davant la resolució de la direcció del centre, les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant la Direcció Territorial d’Educació competent.
 6. La via d’accés mitjançant readmissió no serà incompatible que l’alumne o alumna puga presentar-se a la prova d’accés a un curs diferent del primer, que no haja superat íntegrament, en els ensenyaments corresponents.
 7. Per a poder optar a la readmissió en el centre, es fixa un límit d’un curs escolar complet sense haver formalitzat matrícula, no computant a l’efecte de readmissió el curs en el qual l’alumne o alumna renuncie a la seua matrícula.