Instruccions per a fer la matrícula

NORMES QUE REGULEN LA MATRICULACIÓ

 Calendari de matriculació

 • Per a apuntar alumnat nou a Infantil 3 anys (xiquets i xiquetes nascuts i nascudes en 2017) o altres cursos en el nostre col.legi procedents d’altres centres:

 • Des de ja mateix: Les zones d'influècia i limítrofes, que són les mateixes que el curs passat es poden consultar en: http://www.ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado/arees-d-influencia-educacio-infantil-i-primaria

 • El 8 de juny: publicaran les vacants existents al nostre centre. (http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/inicio). En el nostre cas 50 vacants per a Infantil 3 anys.


  (Cada família pot intentar matricular el seu fill/a en qualsevol centre públic o concertat però utilitzant
  una única instància que caldrà presentar telemàticament).

 • Del 8 al 16 de juny: presentació de la sol·licitud d'admissió via telemàtica (Més endavant expliquem el procés).

 • L’1 de juliol: publicació de les llistes provisionals d'admissió a la web de Conselleria.

 • De l’1 al 3 de juliol: presentació de reclamacions via telemàtica utilitzant la clau d’admissió. NO S'ATENEN SITUACIONS PERSONALS. Si no s'ha modificat el llistat definitiu, vol dir que s'ha desestimat la reclamació.

 • El 10 de juliol: publicació de les llistes definitives d'admissió a la web de Conselleria i ho rebran per mail.

 • Del 13 al 29 de juliol: matriculació dels alumnes admesos. Cal portar només un informe de salut escolar que els farà el pediatre (que també es pot presentar al setembre), la fotocòpia del SIP i emplenar els documents del sobre de matrícula. En el cas d'alumnat de 3 anys, caldrà també 8 fotos de l'alumne/a de grandària tipus carnet. Qui no vinga, perd la matrícula i es passa al següent de la llista d'espera. S’informarà del dia de matrícula concret per a cada grup.

 • El 30 de juliol: adjudicació de vacants a l'alumnat en llista d'espera i matrícula.

 • Al fer la petició de places online, no caldrà aportar cap documentació, però el dia de la matrícula caldrà demostrar la veracitat de les dades amb una Declaració Responsable. La falsedat en les dades aportades, donarà lloc a l’anul.lació de la sol.licitud.

 • Tota la informació de la nostra escola es pot veure a la pàgina web https://portal.edu.gva.es/ceipramirojover/

 • Actualment tenim escola matinera gestionada per una empresa contractada per l'AMPA, però no sabem com començarà el curs al setembre.

 • Tota la Normativa respecte de la Admisió la podreu trobar en: el Decret llei 2/2020 de 3 d’abril, el Decret 40/2016, l'Ordre 7/2016 publicada en el DOGV (21/04/2016), la Resolució de 26 de març de 2019 publicada en el DOGV (28/03/2019) i la Resolució de 15 de maig de 2020 (DOGV 19/05/2020) i correcció del dia següent i Resolució de 21 de maig de 2020 (DOGV 25/05/2020). Qualsevol reclamació s’ha de fer en referència a les ordres citades, mai atenent a aquest full informatiu.

 • Recordem als pares i mares que totes les places oferides en l'escola per al curs 20/21 són en la modalitat lingüística PEPLI (Programa Educatiu PluriLingüe i Intercultural).

  COM FER L’ADMISSIÓ TELEMÀTICA?

 • 1. Caldrà entrar a l’enllaç que hi haurà a la pàgina: http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/inicio i obtenir una clau per poder accedir a la plataforma. Per obtenir la clau poden fer-ho amb certificat digital o amb els següents documents:

  - Si tenen DNI, el número del DNI i el número de suport que apareix també al DNI o IDESP dels models antics, la data de naixement i acceptar la comprovació.

  - Si tenen NIE, el número del NIE i el número de suport que apareix també al NIE o IXESP dels models antics, la data de naixement i acceptar la comprovació.

  - Si tenen carta verda de la Unió Europea, el número del certificat precedit de la lletra C, la data de naixement i acceptar la comprovació.

 • 2. Emplenar la sol·licitud on caldrà ficar:

  a) Dades d’identificació del sol·licitant.

  b) Dades d’identificació de l’alumne o l'alumna.

  c) Si el pare i la mare no conviuen marcar una casella i obtenir un paper de l’altre adult com a que està d’acord amb eixes peticions. Si tenen discrepàncies cal solucionar-ho via judicial, doncs la presentació de dues instàncies anul·la ambdues . Cal tenir en compte la Resolució de 14 de febrer de 2019 sobre no convivència dels progenitors.

  d) Autoritzar que Hisenda consulte les dades fiscals dels membres de la unitat familiar emplenant les dades com al punt 1.

  e) Marcar les circumstàncies al·legades que donen punts.

  f) Nivell educatiu sol·licitat. Exemple: Infantil 3 anys a la nostra escola: Educació Infantil, 3, PEPLI

  g) Declaració responsable que les circumstàncies al·legades s'ajusten a la realitat.

  h) Centres sol·licitats fins un màxim de 10.

  i) Correu electrònic on rebre la informació.

Aquesta sol·licitud pot ser emplenada en més d'una ocasió durant el període e n què estiga operativa l'aplicació per a formular sol·licituds d'admissió. En aquest cas s'ha de tindre en compte l'última sol·licitud presentada electrònicament.

* Només els i les sol·licitants que tinguen únicament passaport o qui no tinga internet, podran passar per l’escola amb cita prèvia del 8 al 16 de juny per poder obtindre la clau i que els ajudem per a fer el procés. Podran reservar la cita amb un enllaç que estarà disponible a la pàgina web https://portal.edu.gva.es/ramirojover/ o cridant al 962566320.

Subministrament medicació

SUBMINISTRAMENT DE MEDICAMENTS AL COL·LEGI

Què han de fer les famílies?

Aportar al centre:

Durant la segona setmana del mes de setembre, la persona responsable de la direcció del centre educatiu:

◦ Sol·licitarà les famílies o representants legals de l'alumnat amb problemes de
salut crònica matriculats en el seu centre, l’informe de salut i prescripció mèdica (annex IV) del/de la facultatiu/va encarregat/da habitualment de la salut de l'alumne/a sobre les condicions de salut que requereixen atenció sanitària específica durant la seua estada en el centre docent.

En cas que l’alumne/a requerisca l’administració de medicació o alguna altra atenció sanitària durant l’horari escolar, i el metge o la metgessa considera que això ho pot realitzar una persona sense titulació sanitària, presentats els annexos IV i V per part de la família o representants legals, organitzarà la custòdia, l’accés i l’administració de medicaments amb la col·laboració de tots els/les professionals del centre educatiu i atendrà les indicacions establides pel metge o la metgessa a l’annex IV.

• L’informe de salut i prescripció mèdica per a l’administració de medicaments en
horari escolar (annex IV).
• Consentiment informat del pare, mare o tutor/a legal i sol·licitud a la persona
responsable de la direcció del centre per a subministrar medicació o una altra
atenció sanitària en horari escolar (annex V)
• Aportar la medicació prescrita pel metge o la metgessa, retolada amb el nom
complet de l’alumne/a i la posologia i freqüència.
• Responsabilitzar-se tant de la seua renovació com del control de la seua caducitat.

Què s'ha de fer des de l'àmbit sanitari?

El facultatiu / La facultativa encarregat/da habitualment de la salut de
l’alumne o alumna:
• Emplenar l’informe de salut i prescripció mèdica per a l’administració de medicaments en horari escolar (annex IV).
• Incloure en la prescripció mèdica: el medicament prescrit, la posologia, l’horari i la forma d’administració, la duració del tractament i indicacions específiques sobre conservació, custòdia i administració.

Web Família

Informació per a l'accés a Web família

L'adreça d'accés a la Web família és https://familia2.edu.gva.es

Per a tindre accés a aquesta informació, és necessari que el familiar conste en ITACA com a tutor legal de l'alumne o alumna i donar-se d'alta en aquest servei tenint en compte els següents passos.

PASSOS:

 1. Descarrega la sol·licitud corresponent.
  Model de sol·licitud d'accés a Web família
  També la podeu facilitar al centre docent on estiga matriculat el vostre fill o filla.
 2. Empleneu la sol·licitud i entregueu-la personalment en el centre docent. La sol·licitud d'accés és personal. Cada familiar (pare/mare o tutor/a legal) haurà d'emplenar i signar una sol·licitud de forma individual amb les dades sol·licitades. Poden sol·licitar l'accés els dos tutors legals, mare i/o pare.
 3. No cal renovar la sol·licitud cada any mentre el vostre fill o filla no canvie d'ensenyament o de centre educatiu. Si canvia de Primària a Secundària, per exemple, encara que continue en el mateix centre docent, haureu de tornar a sol·licitar l'accés mitjançant el model indicat en el punt 1.
 4. Si es matricula un altre membre de la unitat familiar, heu de sol·licitar-ne també l'accés. Si els vostres fills assisteixen a diferents centres o simultaniegen diferents ensenyaments (Música/Dansa), heu de demanar-lo en cadascun d'aquests. Amb l'última contrasenya rebuda podeu visualitzar la informació de tots els vostres fills i filles independentment del centre en què estiguen matriculats.
 5. Quan el centre complete les dades facilitades en la fitxa de familiars i es genere la vostra contrasenya, rebreu en el correu electrònic proporcionat en la vostra sol·licitud les instruccions i la contrasenya d'accés.
 6. L'usuari pot ser:
  • 6.1 NIF. Escriviu el NIF sense espais entre els números i la lletra. Exemple 12345678Z. El sistema completa amb zeros a l'esquerra fins a arribar als 10 caràcters. NO cal que hi poseu els zeros.
  • 6.2 NIE/Passaport. En aquests casos el sistema no pot completar de forma automàtica atesa la varietat de casos, per la qual cosa l'usuari completarà amb zeros a l'esquerra fins a 10 caràcters en cas de passaport i amb zeros a l'esquerra després de la primera lletra en cas de NIE.
   • Exemple de Passaport: CA12345W l'usuari serà 00CA12345W
   • Exemple de NIE: X1234567L l'usuari serà X01234567L
 7. La contrasenya rebuda diferencia entre majúscules i minúscules i es mostra entre cometes en el correu rebut. Quan escriviu la contrasenya d'accés no heu d'incloure les cometes. Podeu canviar la contrasenya tal com s'indica en el següent punt.
 8. Podeu canviar la contrasenya en la primera connexió o més endavant. Una vegada dins de la plataforma, feu clic sobre l'etiqueta del vostre nom (en la part superior) i completeu el formulari amb la contrasenya actual i la nova contrasenya. Confirmeu la nova contrasenya i feu clic sobre el botó Canvia. No oblideu tancar el navegador. La pròxima vegada que accediu a la Web família hareu d'introduir la nova contrasenya.
 9. Si heu oblidat la contrasenya d'accés, podeu generar-ne una de nova de forma automàtica polsant sobre «He oblidat la contrasenya» des de la pantalla d'accés a la Web família. Completeu les dades sol·licitades utilitzant l'usuari i el correu electrònic amb els quals us vau donar d'alta en la Web família.
 10. En cas que l'alumne o alumna siga major d'edat i sol·licite l'accés a la Web família, el procediment serà el mateix esmentat abans, amb la diferència que l'usuari serà el document (NIF/NIE/Passaport) de l'alumne o alumna.

Més informació en:

Val- Beca menjador

COM M'ARRIBA EL VAL-BECA MENJADOR?

- Educació de la Generalitat agraeix a la cooperativa Consum la col·laboració per a fer realitat aquesta mesura
- Les famílies més desfavorides que tenen la totalitat de la beca menjador rebran a casa un 'val beca menjador' amb un valor de 60 euros per alumne o alumna i per als primers 15 dies sense classe presencial, per a intercanviar-los per productes alimentaris als establiments Consum o Charter

Cada ‘val-beca menjador’ només es pot utilitzar una vegada. És molt important que les famílies adquirisquen els aliments necessaris per a cada fill/a i per valor de 60 euros en una sola compra.

S’admetran tres intents per a posar el DNI o NIE de la persona que va sol·licitar la beca menjador aquest curs i el número de telèfon mòbil en què s’ha rebut el SMS.

Si no s’hi posa la informació correcta, es bloqueja l’accés. Si això passa, les famílies no s’han de preocupar. Han de posar-se en contacte al correu electrònic o o telèfon del col·legi. Així es podrà desbloquejar l’espai perquè ho tornen a intentar.

Cal recordar que aquest és el mecanisme d’accés al ‘val-beca menjador’ i que les famílies en cap cas han d’anar a recollir aquest val als establiments de la cadena dels supermercats Consum / Charter.

Hi ha 445 establiments de Consum i Charter a tot el territori valencià que garanteixen que les famílies puguen accedir a un del seu municipi o en localitats veïnes. Hi ha 84 establiments a les comarques d’Alacant, 65 a les de Castelló i 296 a les de València.

Captura de pantalla 2020-05-09 a las 17.46.45
Captura de pantalla 2020-05-09 a las 17.46.45