Instruccions per a fer la matrícula

NORMES QUE REGULEN LA MATRICULACIÓ

 Calendari de matriculació

 • Per a apuntar alumnat nou a Infantil 3 anys (xiquets i xiquetes nascuts i nascudes en 2017) o altres cursos en el nostre col.legi procedents d’altres centres:

 • Des de ja mateix: Les zones d'influècia i limítrofes, que són les mateixes que el curs passat es poden consultar en: http://www.ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado/arees-d-influencia-educacio-infantil-i-primaria

 • El 8 de juny: publicaran les vacants existents al nostre centre. (http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/inicio). En el nostre cas 50 vacants per a Infantil 3 anys.


  (Cada família pot intentar matricular el seu fill/a en qualsevol centre públic o concertat però utilitzant
  una única instància que caldrà presentar telemàticament).

 • Del 8 al 16 de juny: presentació de la sol·licitud d'admissió via telemàtica (Més endavant expliquem el procés).

 • L’1 de juliol: publicació de les llistes provisionals d'admissió a la web de Conselleria.

 • De l’1 al 3 de juliol: presentació de reclamacions via telemàtica utilitzant la clau d’admissió. NO S'ATENEN SITUACIONS PERSONALS. Si no s'ha modificat el llistat definitiu, vol dir que s'ha desestimat la reclamació.

 • El 10 de juliol: publicació de les llistes definitives d'admissió a la web de Conselleria i ho rebran per mail.

 • Del 13 al 29 de juliol: matriculació dels alumnes admesos. Cal portar només un informe de salut escolar que els farà el pediatre (que també es pot presentar al setembre), la fotocòpia del SIP i emplenar els documents del sobre de matrícula. En el cas d'alumnat de 3 anys, caldrà també 8 fotos de l'alumne/a de grandària tipus carnet. Qui no vinga, perd la matrícula i es passa al següent de la llista d'espera. S’informarà del dia de matrícula concret per a cada grup.

 • El 30 de juliol: adjudicació de vacants a l'alumnat en llista d'espera i matrícula.

 • Al fer la petició de places online, no caldrà aportar cap documentació, però el dia de la matrícula caldrà demostrar la veracitat de les dades amb una Declaració Responsable. La falsedat en les dades aportades, donarà lloc a l’anul.lació de la sol.licitud.

 • Tota la informació de la nostra escola es pot veure a la pàgina web https://portal.edu.gva.es/ceipramirojover/

 • Actualment tenim escola matinera gestionada per una empresa contractada per l'AMPA, però no sabem com començarà el curs al setembre.

 • Tota la Normativa respecte de la Admisió la podreu trobar en: el Decret llei 2/2020 de 3 d’abril, el Decret 40/2016, l'Ordre 7/2016 publicada en el DOGV (21/04/2016), la Resolució de 26 de març de 2019 publicada en el DOGV (28/03/2019) i la Resolució de 15 de maig de 2020 (DOGV 19/05/2020) i correcció del dia següent i Resolució de 21 de maig de 2020 (DOGV 25/05/2020). Qualsevol reclamació s’ha de fer en referència a les ordres citades, mai atenent a aquest full informatiu.

 • Recordem als pares i mares que totes les places oferides en l'escola per al curs 20/21 són en la modalitat lingüística PEPLI (Programa Educatiu PluriLingüe i Intercultural).

  COM FER L’ADMISSIÓ TELEMÀTICA?

 • 1. Caldrà entrar a l’enllaç que hi haurà a la pàgina: http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/inicio i obtenir una clau per poder accedir a la plataforma. Per obtenir la clau poden fer-ho amb certificat digital o amb els següents documents:

  - Si tenen DNI, el número del DNI i el número de suport que apareix també al DNI o IDESP dels models antics, la data de naixement i acceptar la comprovació.

  - Si tenen NIE, el número del NIE i el número de suport que apareix també al NIE o IXESP dels models antics, la data de naixement i acceptar la comprovació.

  - Si tenen carta verda de la Unió Europea, el número del certificat precedit de la lletra C, la data de naixement i acceptar la comprovació.

 • 2. Emplenar la sol·licitud on caldrà ficar:

  a) Dades d’identificació del sol·licitant.

  b) Dades d’identificació de l’alumne o l'alumna.

  c) Si el pare i la mare no conviuen marcar una casella i obtenir un paper de l’altre adult com a que està d’acord amb eixes peticions. Si tenen discrepàncies cal solucionar-ho via judicial, doncs la presentació de dues instàncies anul·la ambdues . Cal tenir en compte la Resolució de 14 de febrer de 2019 sobre no convivència dels progenitors.

  d) Autoritzar que Hisenda consulte les dades fiscals dels membres de la unitat familiar emplenant les dades com al punt 1.

  e) Marcar les circumstàncies al·legades que donen punts.

  f) Nivell educatiu sol·licitat. Exemple: Infantil 3 anys a la nostra escola: Educació Infantil, 3, PEPLI

  g) Declaració responsable que les circumstàncies al·legades s'ajusten a la realitat.

  h) Centres sol·licitats fins un màxim de 10.

  i) Correu electrònic on rebre la informació.

Aquesta sol·licitud pot ser emplenada en més d'una ocasió durant el període e n què estiga operativa l'aplicació per a formular sol·licituds d'admissió. En aquest cas s'ha de tindre en compte l'última sol·licitud presentada electrònicament.

* Només els i les sol·licitants que tinguen únicament passaport o qui no tinga internet, podran passar per l’escola amb cita prèvia del 8 al 16 de juny per poder obtindre la clau i que els ajudem per a fer el procés. Podran reservar la cita amb un enllaç que estarà disponible a la pàgina web https://portal.edu.gva.es/ramirojover/ o cridant al 962566320.