Subministrament medicació

SUBMINISTRAMENT DE MEDICAMENTS AL COL·LEGI

Què han de fer les famílies?

Aportar al centre:

Durant la segona setmana del mes de setembre, la persona responsable de la direcció del centre educatiu:

◦ Sol·licitarà les famílies o representants legals de l'alumnat amb problemes de
salut crònica matriculats en el seu centre, l’informe de salut i prescripció mèdica (annex IV) del/de la facultatiu/va encarregat/da habitualment de la salut de l'alumne/a sobre les condicions de salut que requereixen atenció sanitària específica durant la seua estada en el centre docent.

En cas que l’alumne/a requerisca l’administració de medicació o alguna altra atenció sanitària durant l’horari escolar, i el metge o la metgessa considera que això ho pot realitzar una persona sense titulació sanitària, presentats els annexos IV i V per part de la família o representants legals, organitzarà la custòdia, l’accés i l’administració de medicaments amb la col·laboració de tots els/les professionals del centre educatiu i atendrà les indicacions establides pel metge o la metgessa a l’annex IV.

• L’informe de salut i prescripció mèdica per a l’administració de medicaments en
horari escolar (annex IV).
• Consentiment informat del pare, mare o tutor/a legal i sol·licitud a la persona
responsable de la direcció del centre per a subministrar medicació o una altra
atenció sanitària en horari escolar (annex V)
• Aportar la medicació prescrita pel metge o la metgessa, retolada amb el nom
complet de l’alumne/a i la posologia i freqüència.
• Responsabilitzar-se tant de la seua renovació com del control de la seua caducitat.

Què s'ha de fer des de l'àmbit sanitari?

El facultatiu / La facultativa encarregat/da habitualment de la salut de
l’alumne o alumna:
• Emplenar l’informe de salut i prescripció mèdica per a l’administració de medicaments en horari escolar (annex IV).
• Incloure en la prescripció mèdica: el medicament prescrit, la posologia, l’horari i la forma d’administració, la duració del tractament i indicacions específiques sobre conservació, custòdia i administració.