Ajudes de menjador – Ajuntament

Sol.licitud d’ajuda per a sufragar despeses de menjador escolar 2022/23

L’AJUNTAMENT DE DÉNIA CONVOCA: ajudes de serveis socials per a sufragar despeses de menjador escolar, curs 2022/2023 .

Qui pot sol·licitar-ho:

Podran sol·licitar i beneficiar-se d’aquestes ajudes municipals el pare, mare, tutor i tutora legal, de l’alumnat, que reunisca els requisits següents:

• Estar empadronat a Dénia (el compliment d’aquest requisit el verificarà directament l’Ajuntament de Dénia, sense que siga necessària l’aportació de cap documentació al respecte).

• Estar matriculat en els centres educatius públics i concertats de Dénia, la Xara i Jesús Pobre, en els nivells de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària o en el tercer nivell d’Educació Infantil de primer cicle en col·legis d’Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

• Haver sol·licitat l’ajuda de menjador escolar, curs 2022-2023, a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i haver obtingut una puntuació compresa entre 6 i 5 punts (ambdós inclosos), després de la baremació efectuada tenint en compte la RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2022-2023.

Quan es pot sol·licitar:

Del dia 20/10/22 al dia 03/11/22 (ambdós inclosos)

Passos a seguir:

Les sol·licituds es podran presentar per qualsevol d’aquests mitjans:

A través de la seu electrònica de l’Ajuntament:  https://oac.denia.es/va/index.aspx y https://oac.denia.es/es/index.aspx.

 Al Registre General de l’Ajuntament de Dénia (Oficina d’Atenció a la Ciutadania) ubicada a la plaça de la Constitució, núm. 10. amb cita prèvia que es pot reservar accedint al següent enllaç:  
https://oac.denia.es/va/inici/cita/cita.aspx?id=52 o telefonant al 6485972227005.

 O  per qualsevol dels procediments establits en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Documentació necessària:

Instància de sol·licitud d’ajudes per a sufragar les despeses de menjador escolar, acompanyada de la documentació següent: fotocòpia del DNI/ NIIF/PASSAPORT/NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora).

Termini de resolució:

Tres mesos.

Sil·lenci administratiu:

Desestimatori.

Normativa aplicable:

Convocatòria d’ajudes per a sufragar les despeses de menjador escolar curs 2022/2023, aprovada per la Junta de Govern Local el dia 21/09/22.

Llei 38/2003, General de Subvencions, de 17 de novembre. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Subvencions i Ordenança General Reguladora de la concessió de Subvencions en l’Ajuntament de Dénia (BOP Alacant núm. 113 de 13-06-2014) i pel Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Dénia, any 2022.

Òrgan de resolució:

Junta de Govern Local

Recurs:

Recurs potestatiu de reposició (termini d’interposició un mes).
Recurs contenciós administratiu (termini d’interposició dos mesos).

On dirigir-se:

Oficina d’Atenció Ciutadana, Estadística i Cartografia

Impresos:

Documents relacionats: