Projecte Educatiu de Centre

Un centre escolar de qualitat ha de donar resposta a l’equilibri complex que hi ha entre l’excel·lència, entesa com la posada en marxa de processos educatius encaminats a aconseguir que tots els alumnes i les alumnes amb inquietuds tinguen la possibilitat d’anar més enllà de la simple suficiència, i l’equitat, que trenca amb la falsa idea que l’equipara amb uniformitat, de manera que tot l’alumnat desenvolupe plenament i de manera integral la seua personalitat i tot el potencial de les seues capacitats.

El projecte educatiu és, entre tots els documents del centre, el document referent per a donar resposta a la diversitat de les necessitats personals i educatives de l’alumnat que es deriven d’una societat plural. En aquest document, la comunitat educativa del centre –integrada pels sectors més directament afectats pel seu funcionament– expressa les necessitats i planteja les prioritats de manera singular.
El projecte educatiu incorpora els criteris per a la personalització de l’ensenyament i promou metodologies que fan valer els aprenentatges significatius, la col·laboració i la cooperació, i que, a més, fan servir els recursos de l’entorn. Per tant, el contingut del projecte intenta ser clar i reflecteix un compromís col·legiat de tota la comunitat escolar per a oferir la millor resposta en clau educativa a la diversitat social, econòmica i cultural del context per al qual es defineix.

L’elaboració i el contingut s’ajusten al que disposa l’article 121 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, en la redacció nova que en fa la Llei orgànica 8/2013, així com en l’article 88 del Decret 233/1997 (DOGV 3073, 08.09.1997) i també es podran aplicar la resta de disposicions vigents que estableixen la inclusió de determinats aspectes com a part del contingut del projecte educatiu.

D’acord amb el Decret 40/2016, de 15 d’abril, pel qual es regula l’accés als centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments de règim general (DOGV 7762, 18.04.2016), la matriculació
de l’alumnat en un centre escolar suposa respectar el Projecte educatiu del centre i el caràcter propi, que ha de respectar al seu torn els drets reconeguts a l’alumnat i a les seues famílies en les lleis i el que s’estableix en l’apartat 5 de l’article 2 del decret esmentat.

Projecte educatiu de centre

1.1. Identitat de centre i context. Valors, objectius i prioritats d’actuació

1.2. Criteris bàsics per l’orientació de mesures organitzatives i de funcionament del centre

1.3. Projecte lingüístic de centre

1.4. Concreció dels currículums

1.5. Programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular

1.6. Pla per al foment de la lectura

1.7. Pla de d’igualtat i convivència

1.8. Reglament de règim interior

1.9. Pla d’atenció a la diversitat i inclusió educativa (PADIE)

1.10. Pla d’acció tutorial (PAT)

1.11. Transició entre les etapes: 

 • Pla de transició Infantil – Primària
 • Pla de transició Primària – Secundària

1.12. Pla Específic d’Organització de la Jornada Escolar.

1.13. Pla de formació permanent del professorat 2019/20.

1.14. Projecte Educatiu del Menjador escolar i Pla Anual de Menjador. 

1.14. Altres plans, programes i projectes:

 • PGA: Programació General Anual 2019/20.
 • PAM: Pla d’Actuació per a la Millora 2019/20. Inclou les actuacions realitzades dins el centre per promoure la qualitat educativa, la inclusió de tot l’alumnat i la millora general del centre.
  • Programa d’orientació i reforç per a l’avanç i suport en l’educació (Fons Social Europeu).
 • Pou 2030: projecte/candidatura per formar part de la xarxa d’escoles associades a la UNESCO (xarxa PEA).  El projecte Pou 2030 engloba tots els plans i projectes de centre, per tal de treballar conjuntament tres dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) establerts per l’ONU:
  • Objectiu 4: Educació de Qualitat.
  • Objectiu 10: Reducció de les desigualtats.
  • Objectiu 13: Acció pel clima.
 • Programa Tutoria entre Iguals (TEI). El programa TEI s’aplica a les dues etapes educatives del col·legi. A Infantil, entre l’alumnat de 3 anys i l’alumnat de 5 anys, per afavorir l’adaptació i intregració del nou alumnat. Som centre pilot en l’aplicació d’aquest programa en Ed. Infantil. A Primària, amb l’alumnat de 3r de Primària, el qual disposa d’un tutor/a entre l’alumnat de 5è de Primària. L’objectiu és afavorir la convivència, previndre l’assetjament i resoldre els possibles conflictes amb el diàleg entre el mateix alumnat.
 • Programa Erasmus+, projecte “The Sun and the Blue” 2018-2020. El programa Erasmus+ és el programa de la Unió Europea per a la educació, la formació, la joventut i l’esport. El nostre centre participa, dins d’aquest programa, en l’acció clau 2 (KA2), que comporta una associació amb escoles de Marsala (Itàlia), Stolpie (Polònia), Sminthi (Grècia) i Slampe (Letònia). El projecte està centrat en la millora de les competències lingüístiques, la competència digital i el respecte cap a la diversitat, l’entorn natural i el cultural.  Participa tota l’escola i viatgen alumnes de 5è i 6è de Primària durant una setmana a les escoles associades. La subvenció rebuda per la Unió Europea per desenvolupar aquest projecte al nostre centre és de 30.939’00€.
 • PIIE – Projecte d’investigació i innovació 2019/20: “Marca la comarca”. Aquest projecte s’inclou dins la convocatòria anual de projectes d’investigació i innovació de la Conselleria d’Educació i ha rebut una subvenció d’aquest organisme de 2.966’88€. L’objectiu del projecte és treballar colaborativament amb altres centres educatius de la comarca, conèixer la realitat pròpia de la Marina Alta, desenvolupar les competències bàsiques de l’alumnat i crear materials didàctics d’ús comarcal.
 • Programa Educaixa – Lideratge per a l’aprenentatge: aquest programa, on ha estat seleccionat l’equip directiu del col·legi junt amb altres 49 centres de tot l’estat, se centra en el «lideratge per a l’aprenentatge», el qual s’entén com a lideratge distribuït dels equips de docents. Té un impacte que s’estén més enllà de les direccions i que inclou l’equip docent, l’aula i el centre, i alhora promou una millora de la qualitat dels aprenentatges de l’alumnat i del conjunt del sistema. EduCaixa promou aquest programa gratuït a través d’un equip d’experts i acadèmics d’àmbit estatal i en col·laboració amb l’Institute of Education (IOE) de la University College de Londres (UCL), líder mundial de les facultats d’educació.
 • Plataforma digital Snappet (ús de tablets individuals en 5è de Primària). L’ús de plataformes digitals està destinat a la millora de les àrees instrumentals (competència matemàtica i competència lingüística), així com a la millora de la competència digital i aprendre a aprendre.  La plataforma Snappet ens permet treballar individualment amb tablets a 5è de Primària, millorant les àrees instrumentals, fomentant el treball autònom i l’autocorrecció. Ambdues plataformes generen informes que poden consultar-se des de casa per veure l’evolució del treball de l’alumnat.
 • Pla d’Evacuació del Centre.
 • Treball per projectes, divendres lectius de 12 a 14h.
 • Models de butlletí de notes, informatiu i trimestral, per a les famílies.
 • Projecte d’Esport, Activitat Física i Salut (PEAFS) 2020.

 

 • En desenvolupament:
  • Segell de Vida Saludable 2021.