Projecte Educatiu de Centre

Un centre escolar de qualitat ha de donar resposta a l’equilibri complex que hi ha entre l’excel·lència, entesa com la posada en marxa de processos educatius encaminats a aconseguir que tot l’alumnat amb inquietuds tinga la possibilitat d’anar més enllà de la simple suficiència, i l’equitat, que trenca amb la falsa idea que l’equipara amb uniformitat, de manera que tot l’alumnat desenvolupe plenament i de manera integral la seua personalitat i tot el potencial de les seues capacitats.

El Projecte Educatiu de Centre (d’ara en avant, PEC) és, entre tots els documents dels centres, el document referent per a donar resposta a la diversitat de les necessitats personals i educatives de l’alumnat que es deriven d’una societat plural. En aquest document, la comunitat educativa del centre expressa les necessitats i planteja les prioritats de manera singular.

El PEC incorpora els criteris per a la personalització de l’ensenyament i promou metodologies que fan valdre els aprenentatges significatius, la col·laboració i la cooperació, i que, a més, fan servir els recursos de l’entorn.

El PEC ha d’abraçar la complexitat i comprendre el context per a desenvolupar una anàlisi coherent, incorporant metodologies innovadores per a poder desenvolupar els continguts curriculars.

Així doncs, el contingut del projecte ha de ser clar i ha de reflectir un compromís de tota la comunitat escolar per a oferir la millor resposta en clau educativa a la diversitat social, econòmica i cultural del context per al qual es defineix, tenint en compte les característiques de l’alumnat, de la comunitat educativa i de l’entorn social i cultural del centre. Així mateix, inclou els principis coeducatius i evita aquelles actituds que afavoreixen la discriminació sexista i, mitjançant la intervenció positiva, promociona, a partir de la posada en valor de les aportacions de les dones en cada àrea, el desenvolupament personal integral de totes les persones membres de la comunitat, garanteix el respecte a la identitat de gènere sentida i incorpora accions encaminades a la no-discriminació que permeten superar els estereotips i comportaments sexistes i discriminatoris.

El contingut s’ajusta al que disposa l’article 121 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, en la nova redacció que fa la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, i els articles 55 i 56 del Decret 253/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l’organització́ i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil o d’Educació Primària, i també es podran aplicar la resta de disposicions vigents que estableixen la inclusió de determinats aspectes com a part del contingut del PEC.

D’acord amb el Decret 40/2016, de 15 d’abril, pel qual es regula l’accés als centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments de règim general (DOGV 7762, 18.04.2016), la matriculació de l’alumnat en un centre escolar suposa respectar el Projecte educatiu del centre i el caràcter propi, que ha de respectar al seu torn els drets reconeguts a l’alumnat i a les seues famílies en les lleis i el que s’estableix en l’apartat 5 de l’article 2 del decret esmentat.

Projecte educatiu de centre

1. Objectius, prioritats d’actuació i línia pedagògica del centre

2. Característiques de l’entorn social i cultural del centre

3. Línies i criteris bàsics que han d’orientar:

 • L’organització i el funcionament del centre.
 • La participació dels diversos estaments de la comunitat educativa i les formes de col·laboració entre aquests.
 • La cooperació entre les famílies o representants legals de l’alumnat i el centre.
 • La coordinació amb els serveis del municipi, les relacions amb institucions públiques i privades per a la millor consecució de les finalitats establides, així com la possible utilització de les instal·lacions del centre per part d’altres entitats per a realitzar activitats educatives, culturals, esportives o altres de caràcter social.
 • La coordinació i la transició entre nivells i etapes.
 • L’orientació acadèmica i professional.
 • La resposta educativa per a la inclusió de tot l’alumnat.
 • L’acció tutorial.
 • La gestió de la igualtat i la convivència amb perspectiva comunitària mitjançant estratègies organitzatives i pràctiques educatives basades en el diàleg igualitari, el desenvolupament de la competència socioemocional i la prevenció de la violència.
 • La promoció i bon ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
 • La innovació educativa a través de noves metodologies integradores, cooperatives i col·laboratives que motiven l’aprenentatge i milloren els resultats acadèmics de l’alumnat.
 • L’educació plurilingüe i intercultural

4. Concreció dels currículums establits per l’Administració educativa per als diferents ensenyaments impartits al centre.

5. Projecte lingüístic de centre

6. Plans i programes establerts per l’Administració educativa

 • 6.1. Programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular
 • 6.2. Pla per al foment de la lectura
 • 6.3.  Pla d’igualtat i convivència
 • 6.4. Pla d’atenció a la diversitat i inclusió educativa
 • 6.5. Pla d’acció tutorial
 • 6.6. Actuacions d’orientació educativa
 • 6.7. Transició entre nivells, etapes i modalitats d’escolarització
  • Transició Infantil – Primària.
  • Transició Primària – Secundària
  • Transició entre nivells i cicles educatius.
 • 6.8. Pla específic d’organització de la jornada escolar
 • 6.9. Pla biennal de formació permanent del professorat corresponent als cursos 2021-2022 i 2022-2023 i Programa d’activitats formatives de centre
  • Curs 2021-2023: ambients en l’etapa d’Infantil, enfocament competencial i avaluar per aprendre.
 • 6.10. Projecte educatiu del menjador escolar
  • Pla anual de menjador escolar.
 • 6.11. Altres projectes i programes desenvolupats pel centre
  • PAM: Pla d’Actuació per a la Millora 2022/23. Inclou les actuacions realitzades dins el centre per promoure la qualitat educativa, la inclusió de tot l’alumnat i la millora general del centre.
   • Programa d’orientació i reforç per a l’avanç i suport en l’educació (Fons Social Europeu).
  • Pou 2030: projecte/candidatura per formar part de la xarxa d’escoles associades a la UNESCO (xarxa PEA).  El projecte Pou 2030 engloba tots els plans i projectes de centre, especialment el projecte d’innovació, per tal de treballar conjuntament tres dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) establerts per l’ONU:
    • Objectiu 4: Educació de Qualitat.
    • Objectiu 10: Reducció de les desigualtats.
    • Objectiu 13: Acció pel clima.
  • Projecte d’Esport, Activitat Física i Salut (PEAFS) 2023/24. Aquest projecte incideix en la importància de viure uns hàbits saludables en la vida diària (especialment pel que fa a una alimentació equilibrada, higiene i activitat física). Inclou accions com ara l’augment a tres hores de l’àrea d’Educació Física en l’etapa de Primària, la col·laboració amb federacions esportives de la Comunitat Valenciana, la promoció de l’esport escolar i l’adhesió al programa “Fruita a l’Escola”. Comporta el reconeixement de l’escola com a “Centre promotor de l’activitat física i l’esport (CEPAFE)”.
  • Programa Tutoria entre Iguals (TEI). El programa TEI s’aplica a les dues etapes educatives del col·legi. A Infantil, entre l’alumnat de 3 anys i l’alumnat de 5 anys, per afavorir l’adaptació i intregració del nou alumnat. Som centre pilot en l’aplicació d’aquest programa en Ed. Infantil. A Primària, amb l’alumnat de 3r de Primària, el qual disposa d’un tutor/a entre l’alumnat de 5è de Primària. L’objectiu és afavorir la convivència, previndre l’assetjament i resoldre els possibles conflictes amb el diàleg entre el mateix alumnat.
  • Programa Erasmus+, projecte “Be true, don’t bully” 2020-23. El programa Erasmus+ és el programa de la Unió Europea per a la educació, la formació, la joventut i l’esport. El nostre centre participa, dins d’aquest programa, en l’acció clau 2 (KA2), que comporta una associació amb escoles de Vasto (Itàlia), Illa de Rab (Croàcia), Giannitsa (Grècia) i Kepez (Turquia). El projecte està centrat en la prevenció de l’assetjament escolar, la millora de les competències lingüístiques, la competència digital i el respecte cap a la diversitat, l’entorn natural i el cultural.  Participa tota l’escola i viatgen alumnes de 5è i 6è de Primària durant una setmana a les escoles associades. La subvenció rebuda per la Unió Europea per desenvolupar aquest projecte al nostre centre és de 29.099’00€.
 •  
 • Pla d’Evacuació del Centre.
 • Projecte de Direcció
  • 2015-2019
  • 2019-2023
 • Models de butlletí de notes, informatiu i trimestral, per a les famílies.