INFORMACIÓ RESPECTE A LA CAPTACIÓ D’IMATGES A LA GRADUACIÓ

El centre educatiu informa les mares, pares i familiars que, conforme a les recomanacions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, es poden prendre fotografies i vídeos de les activitats desenvolupades al centre, sempre tenint en compte els següents principis:

• LES IMATGES ES REALITZARAN EXCLUSIVAMENT PER A l’ÚS PERSONAL I DOMÈSTIC DE LA PERSONA QUE LES VA GRAVAR.
• QUEDA PROHIBIDA LA DIFUSIÓ DE LES IMATGES FORA DE L’ÀMBIT PRIVAT, COM A BLOGS O XARXES SOCIALS (FACEBOOK, INSTAGRAM, etc.).
• EL CENTRE NO ES FA RESPONSABLE DE LA CAPTACIÓ I ÚS DE LES IMATGES CON FINES PERSONALS I DOMÈSTICS, SENT LES PERSONES QUE LES GRAVEN LES ÚNIQUES RESPONSABLES.


Gràcies por la seua atenció.