Eleccions Consell Escolar

Les famílies podran participar en la votació, bé directament en l’horari establit per la junta electoral, per correu certificat o entregant-ho en l’adreça del centre o a la taula mitjançant missatger, familiar o mandatari abans de la realització de l’escrutini. Per a garantir el secret de vot, la identitat de la persona votant i evitar duplicitats, s’utilitzarà el sistema de doble sobre, l’exterior dirigit a la mesa electoral, amb signatura manuscrita coincident amb la del DNI, còpia del DNI o document equivalent i un segon sobre tancat, en blanc, que contindrà el vot.
Les paperetes estaran disponibles a partir del divendres 12 de novembre en la consergeria de l’institut.
Em pose a la seua disposició per a qualsevol consulta, dubte o aclariment sobre el procés.
El President de la Junta Electoral
Luis Martín