Exposició i defensa del projecte de direcció

En compliment del que s’establix en la base 7.2.3 de la RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment selectiu de nomenament de directores i directors de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana, s’ha publicat la citació de les persones candidates per a l’exposició i defensa del projecte de direcció.