Admissió de l’alumnat per al curs 2024-2025

Segons es disposa en l’artº 36, circumstància específica del Decret 48/2024, cada centre podá assignar 1 punt a l’alumnat en qui concórrega la circumstància específica determinada pel consell escolar dels centres públics. Esta circumstància haurà de fixar-se amb criteris objectius que no podran contradir el que s’establix en l’article 3 de l’esmentat decret ni suposar discriminació de cap mena, podent ser coincident amb algun dels criteris d’admissió.


El Consell Escolar de l’IES Jorge Juan, en sessió extraordinària celebrada el 29 d’abril de 2024, ha acordat no establir cap circumstància específica.

El President del Consell Escolar.