Disponible mòdul de gestió de comunicaciones de Web Familia (ITACA3-GAD)

Des del Servei d’Informàtica per a la Gestió Educativa els informem que s’acaba d’implementar dins del Mòdul de Gestió Administrativa d’ITACA3, l’apartat: Comunicacions (WF2).
S’accedeix des de Gestió > Web Familia > Comunicacions.

Poden consultar el manual d’aquest nou apartat des de l’ajuda contextual d’ITACA (Ajuda contextual > Enllaç a tots els manuals > Enllaços a tots els manuals d’ITACA3 > Manual de gestió de comunicacions Web Familia).

Pot consultar des d’ACÍ el manual corresponent.

Recorden que tots els manuals d’ITACA3 estan disponibles des de l’AJUDA CONTEXTUAL d’ITACA (Ajuda contextual > Enllaços a tots els manuals > Enllaços a tots el manuals d’ITACA3).


Com a novetat, els informem que a partir d’ara també podran imprimir els informes corresponents a aquesta funcionalitat des del Generador d’informes d’ITACA3-GAD (Informes > Generador d’Informes > Web Familia > Comunicacions Web Familia, Subscripcions i Subscripcions en centre).

Disponible el mòdul de Procediment ordinari de mesures d’abordatge (ITACA3-GAC)

Seguint instruccions de la Direcció General d’Inclusió Educativa, es posa a la disposició dels centres el nou mòdul de Procediments ordinaris de mesures d’abordatge, ajustat al DECRET 195/2022, d’11 de novembre, del Consell, d’igualtat i convivència en el sistema educatiu valencià.

A aquest mòdul (disponible en ITACA3 Gestió Acadèmica) s’accedeix des de Procediments > Mesures d’abordatge > Procediment ordinari.

Poden consultar el manual des de l’ajuda contextual d’ITACA (Ajuda contextual > Enllaç a tots els manuals > Enllaços a tots els manuals d’ITACA3) i també des d’ací:

https://ceice.gva.es/webitaca/docs/Manuales_ITACA3/Gestion_Academica/Manual_Mesures_abordatge_procediment_ordinari_ITACA3-GAC_val.pdf

També poden consultar els manuals corresponents des de la pròpia ajuda contextual d’ITACA3-GAC (Gestió Acadèmica) > Ajuda. (http://ceice.gva.es/webitaca/docs/manuales_itaca3/manuals_itaca3-gac.pdf)

Itaca migra el mòdul Personal a Itaca3-GAD

Des del Servei d’Informàtica per a la Gestió Educativa els informem que s’acaba d’implementar dins del Mòdul de Gestió Administrativa d’ITACA3, l’apartat: Personal. S’accedeix des de Gestió > Personal > Llistat Personal.

Poden consultar el manual d’aquest nou apartat des de l’ajuda contextual d’ITACA (Ajuda contextual > Enllaç a tots els manuals > Enllaços a tots els manuals d’ITACA3 > Manual mòdul Personal).

Pot consultar des d’ací| el manual corresponent.

http://ceice.gva.es/webitaca/docs/Manuales_ITACA3/Gestion_Administrativa/Manual_Personal_ITACA3-GAD_val.pdf

Recorden que tots els manuals d’ITACA3 estan disponibles des de l’ajuda contextual d’ITACA (Ajuda contextual > Enllaços a tots els manuals > Enllaços a tots els manuals d’ITACA3).

http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/URL_manuals_web_orde_menu_ITACA3.pdf

Novetats d’accessibilitat i recuperació de contrasenya a ITACA1, ITACA3 i MD2

Des del Servei d’Informàtica per a la Gestió Educativa, els informem que s’ha habilitat una nova opció per a accedir a ITACA1, ITACA3 i MD2 a través de la Identitat Digital. Per a accedir des d’aquesta nova opció pot consultar el següent Manual: http://ceice.gva.es/webitaca/docs/Bienvenida_Plataformas_val_cas_210209.pdf

D’altra banda, també els informem que s’ha afegit una nova opció de recuperació de contrasenya: Recuperar contrasenya per CL@VE.

Informe d’avaluació de PRIMÀRIA (Avaluació cursos imparells LOMLOE)

En aplicació del DECRET 106/2022, els centres que impartisquen Educació Primària, realitzaran l’Informe d’avaluació (Annex V), trimestralment per als cursos 1PRI, 3PRI i 5PRI. Els tutors d’aquests cursos emplenaran, en el mòdul docent (MD2), l’apartat Informació sobre el progrés.

Pot consultar des d’ací: http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/LOMLOE/Manual_avaluacio_LOMLOE_PRI_val-cas.pdf, l’apartat corresponent a l’avaluació LOMLOE del manual del MD2 per a l’ensenyament de Primària. Preguem que compartisca aquesta informació amb la resta del claustre.

Aquest Informe d’avaluació de PRIMÀRIA, es podrà generar des d’ITACA1 Centre>Llistats>Avaluació.

Les famílies podran visualitzar l’esmentat apartat de l’Annex V des de la Web Família (WF).

Informe global individualitzat final de cicle o etapa d’INFANTIL (Avaluació LOMLOE)

En aplicació del DECRET 100/2022, els centres que impartisquen Educació Infantil, realitzaran l’Informe global individualitzat final de cicle o etapa (Annex VI), en finalitzar els cursos 2INF i 5INF. Els tutors d’aquests cursos emplenaran, en el mòdul docent (MD2), els apartats Informe sobre el progrés i Orientacions per a les famílies.

Pot consultar des d’ací: http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/LOMLOE/Manual_avaluacio_LOMLOE_INF_val-cas.pdf, l’apartat corresponent a l’avaluació LOMLOE del manual del MD2 per a l’ensenyament d’Infantil. Preguem que compartisca aquesta informació amb la resta del claustre.

Aquest Informe global individualitzat final de cicle o etapa, es podrà generar des d’ITACA1 Centre>Llistats>Avaluació.

Les famílies podran visualitzar els esmentats apartats de l’Annex VI des de la Web Família (WF).

Desenvolupaments d’adaptació a la LOMLOE (Infantil, Primària, ESO i Batxillerat)

Segons el calendari d’implantació de la LOMLOE, aquest curs acadèmic 2022/23 entren en vigor aspectes relacionats amb el currículum, l’avaluació i els annexos de tots els cursos d’educació Infantil i dels cursos imparells de Primària, ESO i Batxillerat.

Per a donar resposta a aquesta nova situació s’estan desenvolupant en ITACA noves funcionalitats, ajustos de pantalles de gestió i annexos ajustats a nova normativa. Les dates en les quals aquestes novetats estaran disponibles per als centres s’han establit en funció de les necessitats que marca el calendari escolar.

Pot consultar el resum de les tasques relacionades més destacables polsant ací: http://ceice.gva.es/webitaca/docs/avisos/Resum_tasques_adaptacio_LOMLOE_val.pdf

Informe d’avaluació d’ESO (Avaluació cursos imparells LOMLOE)

En aplicació del DECRET 107/2022, els centres que impartisquen ESO realitzaran l’Informe d’avaluació (Annex X) trimestralment per als cursos 1r, 3r i 3er ESO(PDC). Els docents utilitzaran MD2 per a registrar els resultats (qualificacions i valoracions qualitatives) de l’avaluació de cada matèria/àmbit. Les qualificacions seran: insuficient(IN), suficient(SU), bé(BE), notable(NT) o excel·lent(EX). Les valoracions qualitatives (progressos, dificultats superades, esforç, talents i fortaleses i aspectes que caldria continuar treballant) podran introduir-se des del camp observacions de cada matèria.

Pot consultar des d’ací: http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/LOMLOE/Manual_avaluacio_LOMLOE_ESO_BATX_val-cas.pdf, l’apartat corresponent a l’avaluació LOMLOE del manual MD2. Preguem que compartisca aquesta informació amb la resta del claustre. Aquest Informe es genera des d’ITACA1 Centre>Llistats>Avaluació. Les famílies podran visualitzar aquests resultats des de la WF.

Informe d’avaluació de Batxillerat (avaluació cursos imparells LOMLOE)

En aplicació del DECRET 108/2022, els centres que impartisquen Batxillerat realitzaran l’Informe d’avaluació (Annex VII) trimestralment per als primers cursos de Batxillerat.

Els docents utilitzaran Mòdul Docent (MD2) per a registrar els resultats (qualificacions i valoracions qualitatives) de l’avaluació de cada matèria. Les qualificacions es registraran amb indicadors numèrics del 0 al 10. Per a les valoracions qualitatives (aspectes positius del procés d’aprenentatge que cal destacar i les barreres o dificultats a superar) disposaran d’un camp d’observacions de cada matèria.

Pot consultar des d’ací: http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/LOMLOE/Manual_avaluacio_LOMLOE_ESO_BATX_val-cas.pdf, l’apartat corresponent a l’avaluació LOMLOE del manual del MD2 per a l’ensenyament de la Batxillerat. Preguem que compartisca aquesta informació amb la resta del claustre.

Aquest Informe d’avaluació de Batxillerat, es podrà generar des d’ITACA1 Centre>Llistats>Avaluació.

Les famílies podran visualitzar els resultats de l’avaluació de l’Annex VII des de la Web Família (WF).

Implementació PREVI en Mòdul de Gestió Administrativa d’ITACA3.

Des del Servei d’Informàtica per a la Gestió Educativa els informem que s’acaba d’implementar dins del Mòdul de Gestió Administrativa d’ITACA3, l’apartat: PREVI.

S’accedeix des de Procediments > PREVI.

Poden consultar el manual d’aquest nou apartat des de l’ajuda contextual d’ITACA (Ajuda contextual > Enllaç a tots els manuals > Enllaços a tots els manuals d’ITACA3 > Manual PREVI per a centres).

Pot consultar des d’ací el manual corresponent: http://ceice.gva.es/webitaca/docs/Manuales_ITACA3/Gestion_Administrativa/Manual_PREVI_centres_val.pdf

Recorden que tots els manuals d’ITACA3 estan disponibles des de l’ajuda contextual d’ITACA (Ajuda contextual > Enllaços a tots els manuals > Enllaços a tots els manuals d’ITACA3).

http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/URL_manuals_web_orde_menu_ITACA3.pdf