Informe d’avaluació de PRIMÀRIA (Avaluació cursos imparells LOMLOE)

En aplicació del DECRET 106/2022, els centres que impartisquen Educació Primària, realitzaran l’Informe d’avaluació (Annex V), trimestralment per als cursos 1PRI, 3PRI i 5PRI. Els tutors d’aquests cursos emplenaran, en el mòdul docent (MD2), l’apartat Informació sobre el progrés.

Pot consultar des d’ací: http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/LOMLOE/Manual_avaluacio_LOMLOE_PRI_val-cas.pdf, l’apartat corresponent a l’avaluació LOMLOE del manual del MD2 per a l’ensenyament de Primària. Preguem que compartisca aquesta informació amb la resta del claustre.

Aquest Informe d’avaluació de PRIMÀRIA, es podrà generar des d’ITACA1 Centre>Llistats>Avaluació.

Les famílies podran visualitzar l’esmentat apartat de l’Annex V des de la Web Família (WF).