AjudesTrasnportESO

Ajudes al Transport (ESO)

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

  1. DESCARREGAR SOL·LICITUD: ANNEX I Sol·licitud de menjador i transport
  2. Fotocòpia del DNI del sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal)
  3. Certificació de residència de l'ajuntament on conste la distància entre el domicili habitual i el centre, o bé d'una certificació d'empadronament acompanyat dels últims rebuts de llum i aigua de l'habitatge

TERMINI DE LLIURAMENT:

Presentar juntament amb la matrícula en el termini establit.

 

NOTA: En cas de ser beneficiari de l'ajuda de transport al curs anterior únicament haurà de sol·licitar l'esborrany a la Web Familia o al centre on realitzarà la matricula.