Emprén

En el nostre centre, el programa Emprén porta el nom de SerraEmprén.

El Programa Emprén té els objectius generals següents:

  • Fomentar la cultura emprenedora en tots els centres del sistema educatiu que impartixen Formació Professional, utilitzant metodologies actives d’educació i potenciant aspectes com la creativitat, la innovació i l’autogestió de l’alumnat que cursa cicles formatius de grau mitjà o superior de Formació Professional.
  • Potenciar, des dels centres educatius, la col·laboració real entre alumnat, professorat i l’ecosistema emprenedor de l’entorn territorial.
  • Consolidar una xarxa de suport al personal docent, que permeta l’intercanvi i l’optimització d’experiències i recursos en matèria d’iniciativa emprenedora.
  • Acostar a les alumnes i als alumnes que cursen Formació Professional l’emprenedoria a l’entorn dels centres d’ensenyament.
  • Implicar l’alumnat en el disseny i desenvolupament de projectes emprenedors que li capaciten per a desenvolupar la seua pròpia empresa, fomentant la cooperació, la solidaritat, el treball en equip, l’esperit investigador i innovador, entre altres valors.
  • Col·laborar amb altres comunitats autònomes en noves experiències que fomenten l’emprenedoria creativa.
  • Generar un equip de treball integrat per personal docent per a la investigació i l’elaboració de materials didàctics que fomenten les habilitats emprenedores en la Formació Professional.