ERASMUS+

 

IES Montserrat Roig està encantat d'anunciar la seua participació en el consorci European Work Experience (EWE), un component clau del programa Erasmus+. Aquesta col·laboració ens permet oferir oportunitats internacionals inestimables tant per a estudiants com per a docents.

 

Dins del marc d'Erasmus+, el nostre institut envia estudiants i educadors a l'estranger per a participar en experiències de mobilitat enriquidores. Aquest programa millora la comprensió intercultural, fomenta el creixement personal i amplia els horitzons educatius. Estem compromesos a fomentar ciutadans globals que puguen prosperar en un món cada vegada més interconnectat.

 

Estigueu atents a més actualitzacions mentre emprenguem emocionants viatges educatius amb EWE, ajudant els nostres estudiants i educadors a ampliar els seus horitzons i adquirir una apreciació més profunda de cultures diverses.

 

VISIT OUR INSTAGRAM: @montseciclosdeportes

 

_______________________________________________________

 

IES Montserrat Roig is delighted to announce its participation in the European Work Experience (EWE) consortium, a key component of the Erasmus+ program. This collaboration allows us to provide invaluable international opportunities for both students and teachers.

 

Within the framework of Erasmus+, our institute sends students and educators abroad to engage in enriching mobility experiences. This program enhances cross-cultural understanding, fosters personal growth, and expands educational horizons. We are committed to nurturing global citizens who can thrive in an increasingly interconnected world.

 

Stay tuned for more updates as we embark on exciting educational journeys with EWE, helping our students and educators broaden their horizons and gain a deeper appreciation of diverse cultures.

 

                            VISIT OUR INSTAGRAM: @montseciclosdeportes