Proves per a l'obtenció dels títol de Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia (LOE) - 2022-2023

Es recomana la lectura de la legislació publicada en la web de la Conselleria d'Educació per a complir de manera correcta amb tots els requisits i els terminis.

 

Més informació en la web de Conselleria: http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/pruebas-para-obtener-el-titulo-de-tecnico-y-tecnico-superior

Proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior

Normativa

  • ORDE de 29 de gener de 2008, per la qual es regulen les proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior.
  • Convocatòria curs 2022-23RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superiors de Formació Professional. (DOGV núm. 9519 de 25.01.2023)

Calendari Proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic/a i Tècnic/a superior, curs 2022-2023

 

  • Inscripció: del 30 de gener al 10 de febrer, tots dos inclosos, en el centre examinador.
  • Publicació relació provisional de persones admeses i excloses: 17 de febrer 2023
   • Reclamacions a les relacions provisionals: del 20 al 21 de febrer
  • Publicació relació definitiva de persones admeses i excloses: 27 de febrer
   • Reclamacions a les relacions definitives: recurs alçada davant la direcció territorial de la província, en el termini d'un mes
  • Sol·licitud d'anul·lació de matrícula: fins al 29 de març
  • Comunicació dels centres receptors de matrícules a les Direccions Territorials del nombre de persones admeses i proposta de les Comissions Avaluadores: del 23 al 24 de febrer
  • Comunicació de les Direccions Territorials al Centres Examinadors de les Comissions Avaluadores designades: fins al 3 de març
  • Publicació de les orientacions a l'alumnat per part del Centre Examinador: fins al 7de març
  • Realització proves: entre el 18 i el 28 d'abril
   • Reclamacions de les qualificacions: dins dels 3 dies hàbils següents a la publicació dels resultats
  • Fins al 31 de maig, enviament de les estadístiques de les proves a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, a través de l'enllaç facilitat per correu electrònic al centre examinador.

 

Criteris d'avaluació de cada mòdul (LOE)

ANATOMOFISIOLOGIA Y PATOLOGIA BÀSIQUES

DISPENSACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS

DISPENSACIÓ DE PRODUCTES PARAFARMACÈUTICS

DISPOSICIÓ I VENDA DE PRODUCTES

EMPRESA  I INICIATIVA  EMPRENEDORA

FORMULACIÓ MAGISTRAL

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

ANGLÉS

OPERACIONS BÀSIQUES DE LABORATORI

OFICINA DE FARMÀCIA

PROMOCIÓ DE LA SALUT

PRIMERS AUXILIS

 

Llistes

Relació definitiva d'aspirants admesos

 

Relació convalidacions-exempcions alumnat admés

Normativa respecte a la convalidació de mòduls

Alumnat que supera la prova lliure de 1r de farmàcia

__

Qualificacions de la prova lliure teòrica de Operacions Bàsiques de Laboratori

Qualificacions de la prova lliure teòrica de Formulació Magistral

 

En els mòduls que contenen una part pràctica, serà requisit imprescindible per a accedir a la mateixa superar prèviament la part teòrica. Per a la realització de la dita prova pràctica la persona haurà d'acudir proveïda de bata i retolador per a vidre, a més de Document Nacional d'Identitat, Bolígraf blau o negre (de tinta indeleble) i Calculadora bàsica.

__

Resultats de la prova lliure d'Anglés de 1er Farmàcia

Normes generals i calendari de les proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i Tècnic Superior

Normes generals

Calendari de les proves

 

Publicació qualificacions i revisió exàmens

Informació sobre publicació qualificacions i revisió exàmens

 

Qualificacions

Qualificacions definitives