Proves d'accés a Cicles Formatius - 2023

Es recomana la lectura de la legislació publicada en la web de la Conselleria d'Educació per a complir de manera correcta amb tots els requisits i els plaços.

Nova data de les proves d'accés

Les proves que s'havien de celebrar el DIMARTS 23 DE MAIG DE 2023 es realitzaran el DILLUNS 29 DE MAIG DE 2023.

 


Avís

Davant la situació d’alerta meteorològica, seguint el Protocol de Preemergències i el decret d’Alcaldia, per a evitar riscos, SE SUSPENEN ELS EXÀMENS del DIMARTS 23 DE MAIG DE 2023. Es reiniciarà de nou l’activitat, si no hi ha incidències, el pròxim dia lectiu.🏫 Tancament de centres educatius públics, concertats i privats:- Infantil i primària- Secundària- EPA- Conservatori de Música- Escola Oficial d’Idiomes


Presentació

L'accés a la Formació Professional pot realitzar-se de 2 formes clarament diferenciades:

 • Una, l'accés directe, si es tenen els requisits acadèmics necessaris.
 • Una altra, l'accés a través d'una prova, si no es reunixen els requisits acadèmics.

Per a l'alumnat que no reunix els requisits acadèmics d'accés directe, la legislació vigent establix la possibilitat d'accedir a la Formació Professional sempre que, a través d'una prova regulada per les Administracions Educatives, l'aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

 

Calendari Proves d'Accés 2023

Calendari 2023

 • INSCRIPCIÓ (del 20 al 31 de març de 2023):
 • Llistats de persones que han de realitzar la prova en un altre centre: 26 d'abril
 • Llistes provisionals de persones admeses: del 26 al 28 d'abril
 • Llistes definitives de persones admeses i excloses: 5 de maig
 • PROVES: 22 i 23 de maig
 • Llistes provisionals de qualificacions: 1 de juny
 • Entrega de documentació justificativa d’exempció: del 21 de març al 30 de juny
 • Llistes definitives de qualificacions: 8 de juny
 • Lliurament de certificats de la prova: del 7 de juny al 3 de juliol

Tots els que aproveu heu de demanar el certificat i entregar-ho en el centre en el que heu sol·licitat plaça en primer lloc en el procés d'admissió.

 

Amb la finalitat d'evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, les sol·licituds es poden presentar per correu electrònic a la secretaria dels centres especificats en els annexos X i XI de la convocatòria:

El correu de la secretaria de l'IES Montserrat Roig és: 03012050.secretaria@edu.gva.es

 

Horari de les proves

Veure l'horari a la resolució de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional.

 

Resultats definitius

GM i GS

 

Calendari Admissió per al curs 2023-2024

A més de fer la inscripció en les proves d'accés heu de fer la sol·licitud d'admissió en el Cicle Formatiu que voleu cursar. Més informació ací.

Normativa

 

ORDRE 16/2016, de 20 de maig , de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior corresponents a la Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris a la Comunitat Valenciana (DOGV 18.11.2015)

 

CONVOCATÒRIA 2023

 • Resolució d’11 de gener de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional per a l’any 2023