Eleccions Consell Escolar – 23 de novembre de 2023

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esports ha dictat instruccions per a la renovació parcial dels consells escolars dels centres de la Comunitat Valenciana. El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en la vida del centre i la normativa vigent li reconeix competències destacables.

Garantir la més àmplia i democràtica representació en el consell escolar és una tasca que ens compet i interessa a tots: alumnat, mares i pares, professorat i personal d’administració i serveis. Sens dubte, el bon funcionament del consell escolar constitueix un factor important de qualitat del sistema educatiu.

Per aquestes raons, la Junta electoral que s’ha constituït a l’institut ha decidit publicar en la Web de l’institut la informació més rellevant per animar a tots els sectors a participar activament en aquest important procés, tant mitjançant el seu vot, com mitjançant la presentació de candidatures.

Els censos electorals es poden consultar en la secretària del centre, qualsevol membre de la comunitat educativa, pares, mares, professorat, alumnat i personal PAS.

Normativa legal

La normativa legal bàsica per la qual es regeix el procés d’elecció dels consells escolars es pot trobar en els enllaços següents:

Composició del consell escolar de l’I.E.S. de Massamagrell

El consell escolar de l’IES de Massamagrell té la següent composició:

 • Director
 • Caps d’estudis (únicament una amb dret a vot)
 • Secretària (amb veu, però sense vot)
 • 1 Representant de l’Ajuntament de Massamagrell
 • 7 Professors/es
 • 4 Pares o mares
 • 1 Representant de l’AMPA del centre (designat per aquesta)
 • 4 Alumnes
 • 1 Representant del personal d’administració i serveis

Junta electoral

Tal com ordena la normativa, el dia 18 d’octubre s’ha constituït la junta electoral encarregada de dirigir el procés. La composició és aquesta:

 • Presidenta: Isabel Tamarit López
 • Vocal representant del professorat i secretària:Encarna Martí González
 • Vocal representant dels pares i mares:Verónica Escobar Carpena
 • Vocal representant de l’alumnat: Diego Lorente
 • Vocal representant del PAS: Olga Godofredo

Si algun membre de la comunitat educativa desitja algun aclariment o realitzar algun suggeriment pot dirigir-se a qualsevol d’aquestes persones.

En les eleccions que se celebraran el dia 23 de novembre, es procedirà a la renovació parcial del consell (segona meitat). En particular, han d’elegir-se:

 • Dos representants dels pares i mares
 • Tres representants del professorat
 • Dos representants de l’alumnat
 • Un representant del PAS

Atribucions del consell escolar

Les atribucions del consell escolar venen determinades per l’article 127 de la Llei Orgànica per la Millora de la Qualitat Educativa, LOMQE, que estableix les competències següents:

«a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente Ley.

b) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro sin perjuicio de las competencias del Claustro de profesores, en relación con la planificación y organización docente.

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos.

d) Participar en la selección del director del centro en los términos que la presente Ley establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director.

e) Decidir sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3.

i) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.

j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.

k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.»

Calendari electoral

En tauler d’anuncis oficial del procés (en l’entrada de l’edifici d’ESO) està exposat el calendari complet, que ha fixat la junta electoral. No obstant això, aquestes són les dates més importants:

Des del 17/10/2023Consulta dels censos electorals en secretaria
Fins el 7/11/2023 (a les 11:10 hores)Presentació de candidatures a la secretaria de l’institut
23/11/2023Eleccions

Vot per correu per a mares i pares

Els pares i les mares tenen dret a exercir el vot per correu. A partir del dia 10 de novembre es repartiran en les diferents classes els documents i les instruccions necessàries. Els vots emesos per aquest procediment hauran de fer-se arribar al centre abans del tancament de la mesa electoral corresponent a aquest sector (dia 23 de novembre).

Candidatures

Els alumnes, pares o mares i professorat que ho desitgen han de presentar les seues candidatures per escrit, dirigides a la junta electoral, abans del dia i hora determinat en el calendari (7/11/2023 a les 11:10 hores).

És suficient amb una carta o una instància individual en la que assenyalen que es presenten com a candidats i en la que sol·liciten que la seua candidatura siga admesa i proclamada. Si ho desitja pot descarregar ací un model (Annexos IV WEB Conselleria Educació), comprove la candidatura escollida Annexos IV Candidatures

Més informació

Si necessita algun aclariment o obtenir més informació, pot dirigir‑se a la direcció de l’IES de Massamagrell per aquests mitjans:

 • Per telèfon: 96 120 62 60
 • Per correu electrònic: 46022233@edu.gva.es

Novetats